Antrenörlerin kullandıkları öğretim yöntemleri ölçeği – sporcu sürümünün (AKÖY – SPORCU) geliştirilmesi

Download
2019-09-01
Kılıç, Koray
İnce, Mustafa Levent
Amaç: Bu çalışmanın amacı sporcuların algısına göre “Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği – Sporcu Algısı (AKÖY – Sporcu)” sürümünün geliştirilmesidir. Materyal ve Metot: Ölçek maddeleri Kulinna ve Cothran (2003) tarafından geliştirilen ve İnce ve Hünük (2010) tarafından beden eğitimi ve spor öğretmenliği ortamı için Türkçe’ye uyarlanan “Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları Ölçeğindeki (Use of Teaching Styles and Perceptions of Styles Questionnaire) öğretim yöntemi senaryoları temel alınarak oluşturulmuştur. Ölçek, öğretim yöntemlerinin algılanan kullanım düzeyine ve bunlara atfedilen değere ilişkin 5’li Likert ölçeğinde cevaplanan senaryolaştırılmış 11 sorudan oluşmaktadır. Geliştirilen ölçeğin faktör yapısı bireysel ve takım sporlarından 275 sporcunun (�"yaş=16.69, SS=3.78) oluşturduğu bir örneklemde öncelikle açımlayıcı faktör analizi (AFA) yoluyla incelenmiştir. Ölçeğin güvenirliğini sınamak amacıyla ölçek maddelerinin ve faktörlerin Cronbach alfa değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra, AFA ile ortaya çıkan yapı, bireysel ve takım sporlarından 148 sporcunun (�"yaş=15.97, SS=2.88) oluşturduğu veri setinde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılarak incelenmiştir. Bulgular: AFA bulguları, maddeleri ölçeğin %60.920’sini açıklayan üç faktörlü bir yapı ortaya koymuştur. Faktörler ölçek maddelerinin teorik yapısına uygun olarak "Antrenör Merkezli Yaklaşım", "Problem Çözme Yaklaşımı" ve "Sporcunun Tasarladığı/Başlattığı Yaklaşım" olarak adlandırılmıştır. Faktörlerin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ölçeğin tümü için 0.81, faktörler için ise sırasıyla 0.72, 0.78 ve 0.76'dır. DFA bulguları 11 maddelik ölçeğin üç faktörlü özgün yapısı ile gözlemlenen veri arasında kabul edilebilir derecede uyumluluk olduğunu göstermektedir (χ2/sd=1.34; GFI=0.93; CFI=0.94; TLI=0.92; RMSEA=0.05). Sonuç: “Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Stilleri Ölçeği – Sporcu Algısı”, antrenörlerin uygulamalarında kullandıkları öğretim yöntemlerini sporcuların bakış açısından incelenmesini sağlamada geçerli ve güvenilir bir araçtır. Ölçeğin, antrenörlerin öğretim yöntemleri repertuarları ile ilgili mesleki gelişim ihtiyaçlarının saptanmasında ve buna ilişkin stratejilerin geliştirilmesinde faydalı olması beklenmektedir.
International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS

Suggestions

Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği’nin (SKGKÖ) (Vealey ve diğ., 1998) Türk sporcu popülasyonu üzerinde geçerliğinin ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmaya 12 farklı spor dalından toplam 409 sporcu gönüllü olarak katılmıştır (Xyaş=20.47 yıl, Ss=2.81) Bunlardan 192’si erkek (X yaş=20.60 yıl, Ss=3.58) ve 217’si kadındır ( X yaş=20.72 yıl Ss=3.93). Veri toplama aracı olarak Vealey ve diğ. (1998) tarafından geliştirilmiş olan 43 ifadeden ve dokuz alt boyuttan (Uzmanlık, Becerinin ...
How do Turkish sport coaches access the knowledge of sport science?
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2013)
The purpose of this study was to examine the following research questions in Turkish coaching context: a) How do coaches perceive sport science research? b) Which sources do coaches utilize when obtaining the knowledge they need? c) What obstacles do coaches confront when trying to access the knowledge they need? Participants were 322 coaches (256 men, 66 women) from diverse sports and coaching levels working in Ankara. “New Ideas for Coaches” questionnaire by Reade, Rodgers and Hall (2008) was translated a...
Role of a needs assessment – based learning community experience on artistic gymnastics coaches’ professional knowledge and practices
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2019)
The purposes of this study were to 1) identify coaches’ needs by evaluating athletes’ developmental outcomes, 2) design, implement, and evaluate a learning community program (LCP) for the coaches based on the needs identified, and 3) evaluate the long-term effects of the LCP on the coaches’ views and practices. A mixed methods research design was used to answer the research questions. In Study 1, an adapted and validated form of a measurement toolkit that measures youth athletes’ “Competence”, “Confidence”,...
Türkçe’ye uyarlanmış sporda yetkinlik envanterinin güvenirliğinin incelenmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı Vierimaa, Erickson, Côté ve Gilbert (2012) tarafından geliştirilmiş olan Sporda Yetkinlik Envanteri’nin (Sport Competence Inventory; Vierimaa ve diğ., 2012) Türkçe’ye uyarlanmış formunu sporcunun kendisinin, antrenörünün ve takım/antrenman grubu arkadaşının görüşlerine göre güvenirlik açısından sınamaktır. Envanter sporcunun kendisinin, takım arkadaşının ve antrenörünün ayrı ayrı sporda yetkinliğini 5’li Likert ölçeği ile değerlendirdiği tek boyut ve üç maddeden oluşmaktadır. Katılımcıla...
STAYING IN SPORT: BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS OF EARLY-SPECIALIZED ATHLETES AND SPORTS PARENTING
İbanoğlu, Ece; Kirazci, Sadettin; Yılmaz, Olcay; Department of Physical Education and Sports (2022-9-12)
This study aims to understand the experiences of sports parents and early-specialized athletes on how athletes' basic psychological needs (competence, autonomy, and relatedness) relate to sports parenting during a sports career. Participants were eight early-specialized athletes and 16 parents (eight mothers and eight fathers) from individual and team sports. Having its foundations from phenomenology, semi-structured interviews were used, and accordingly, data were analyzed with a combined deductive and ind...
Citation Formats
K. Kılıç and M. L. İnce, “Antrenörlerin kullandıkları öğretim yöntemleri ölçeği – sporcu sürümünün (AKÖY – SPORCU) geliştirilmesi,” International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS, pp. 119–128, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/38004.