Türkçe’ye uyarlanmış sporda yetkinlik envanterinin güvenirliğinin incelenmesi

2017-12-01
Kılıç, Koray
İnce, Mustafa Levent
Bu çalışmanın amacı Vierimaa, Erickson, Côté ve Gilbert (2012) tarafından geliştirilmiş olan Sporda Yetkinlik Envanteri’nin (Sport Competence Inventory; Vierimaa ve diğ., 2012) Türkçe’ye uyarlanmış formunu sporcunun kendisinin, antrenörünün ve takım/antrenman grubu arkadaşının görüşlerine göre güvenirlik açısından sınamaktır. Envanter sporcunun kendisinin, takım arkadaşının ve antrenörünün ayrı ayrı sporda yetkinliğini 5’li Likert ölçeği ile değerlendirdiği tek boyut ve üç maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar artistik cimnastik, atletizm, basketbol, boks, futbol, güreş, ritmik cimnastik, tenis, voleybol ve yüzme branşlarından 36 ayrı takım/antrenman grubu (36 antrenör) ve 12 – 18 yaş aralığında 186 kadın ve 206 erkek toplam 392 yarışmacı sporcudur ( yaş = 14.01; Ss = 1.86). Envanterin güvenirliği için öncelikle her bir puanlayıcının derecelendirmelerinin (sporcu, antrenör ve takım arkadaşı) iç tutarlık güvenirliği (Cronbach alpha) hesaplanmıştır. Ayrıca, puanlayıcılar arası güvenirliği değerlendirmek amacıyla envanterin her bir maddesi için Sınıf içi Korelasyon Katsayısı (Intraclass Correlation Coefficient; ICC, Field, 2009) değerleri hesaplanmıştır. Çalışma bulguları Sporda Yetkinlik Envanteri’nin 12 yaş ve üzerindeki sporcular için sporda yetkinliği ölçmede güvenirlik açısından uygun bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir.
Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği’nin (SKGKÖ) (Vealey ve diğ., 1998) Türk sporcu popülasyonu üzerinde geçerliğinin ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmaya 12 farklı spor dalından toplam 409 sporcu gönüllü olarak katılmıştır (Xyaş=20.47 yıl, Ss=2.81) Bunlardan 192’si erkek (X yaş=20.60 yıl, Ss=3.58) ve 217’si kadındır ( X yaş=20.72 yıl Ss=3.93). Veri toplama aracı olarak Vealey ve diğ. (1998) tarafından geliştirilmiş olan 43 ifadeden ve dokuz alt boyuttan (Uzmanlık, Becerinin ...
Aims and experiences of Turkish woman rugby players and their coaches
Kocatürk, Eren; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2019)
The purposes of this study were to examine the aims and experiences of the Turkish women rugby players and coaches in the sport. Research questions were asked: 1) why do women rugby players and their coaches participate in rugby? 2) What are the experiences of women rugby players and their coaches, including the perception of competence, confidence, connection, character (4Cs) and perceived use of teaching styles during the training? and 3) Which problems do the women rugby players and their coaches faced w...
Antrenörlerin kullandıkları öğretim yöntemleri ölçeği – sporcu sürümünün (AKÖY – SPORCU) geliştirilmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2019-09-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı sporcuların algısına göre “Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği – Sporcu Algısı (AKÖY – Sporcu)” sürümünün geliştirilmesidir. Materyal ve Metot: Ölçek maddeleri Kulinna ve Cothran (2003) tarafından geliştirilen ve İnce ve Hünük (2010) tarafından beden eğitimi ve spor öğretmenliği ortamı için Türkçe’ye uyarlanan “Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları Ölçeğindeki (Use of Teaching Styles and Perceptions of Styles Questionnaire) öğretim yöntemi sen...
Perceived opinions of the sports high school students, teachers and managers towards the sports high schools in Turkey
Görmez, Gürkan; Koçak, Mehmet Settar; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-12-01)
The purpose of this study was to investigate the perceived opinions of Turkish sports high school students, teachers, and managers about the sports high schools. Participants of this study were 1283 (338 Female, 945 Male) students, 50 teachers (14 female, 36 male), and 26 (2 female, 24 male) managers from 11 sports high schools located in seven different regions of Turkey. Three different scales were developed and used separately for the students, teachers and managers of sports high schools to measure thei...
How do Turkish sport coaches access the knowledge of sport science?
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2013)
The purpose of this study was to examine the following research questions in Turkish coaching context: a) How do coaches perceive sport science research? b) Which sources do coaches utilize when obtaining the knowledge they need? c) What obstacles do coaches confront when trying to access the knowledge they need? Participants were 322 coaches (256 men, 66 women) from diverse sports and coaching levels working in Ankara. “New Ideas for Coaches” questionnaire by Reade, Rodgers and Hall (2008) was translated a...
Citation Formats
K. Kılıç and M. L. İnce, “Türkçe’ye uyarlanmış sporda yetkinlik envanterinin güvenirliğinin incelenmesi,” Spor Bilimleri Dergisi, pp. 167–175, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78662.