Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması

2010-01-01
Miçooğulları, Bülent Okan
Kirazcı, Sadettin
Bu çalışmanın amacı, Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği’nin (SKGKÖ) (Vealey ve diğ., 1998) Türk sporcu popülasyonu üzerinde geçerliğinin ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmaya 12 farklı spor dalından toplam 409 sporcu gönüllü olarak katılmıştır (Xyaş=20.47 yıl, Ss=2.81) Bunlardan 192’si erkek (X yaş=20.60 yıl, Ss=3.58) ve 217’si kadındır ( X yaş=20.72 yıl Ss=3.93). Veri toplama aracı olarak Vealey ve diğ. (1998) tarafından geliştirilmiş olan 43 ifadeden ve dokuz alt boyuttan (Uzmanlık, Becerinin Sunumu, Fiziksel ve Zihinsel Hazırlanma, Fiziksel Benlik Sunumu, Sosyal Destek, Antrenör/Koç Liderliği, Empati Deneyimi, Çevresel Rahatlık, Durumsal Uygunluk) oluşan SKGKÖ ve Durumluluk ve Sürekli Sportif Güven ölçeği (DSSGÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen 9 faktörlü yapı 42 sorudan oluşmuştur. Ölçekte yer alan 42 madde ölçeğin % 64.57’sini açıklamaktadır. Elde edilen faktör yükleri değerlendirildiğinde .41 ile .78 arasında değişmektedir. Aracın ölçüt geçerliğini test etmek için SKGKÖ ve DSSGÖ puanları ı arasında hesaplanan Pearson Çarpım Momentler Korelasyon katsayısı. 38 ile .78 arasında değişirken, ilişkinin yönü pozitiftir. Sonuç olarak, yapılan analizler Sporda Kendine Güven Kaynakları ölçeğinin sporcuların kendine güven duygusu kaynaklarını ölçme ve değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur.
Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

Türkçe’ye uyarlanmış sporda yetkinlik envanterinin güvenirliğinin incelenmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı Vierimaa, Erickson, Côté ve Gilbert (2012) tarafından geliştirilmiş olan Sporda Yetkinlik Envanteri’nin (Sport Competence Inventory; Vierimaa ve diğ., 2012) Türkçe’ye uyarlanmış formunu sporcunun kendisinin, antrenörünün ve takım/antrenman grubu arkadaşının görüşlerine göre güvenirlik açısından sınamaktır. Envanter sporcunun kendisinin, takım arkadaşının ve antrenörünün ayrı ayrı sporda yetkinliğini 5’li Likert ölçeği ile değerlendirdiği tek boyut ve üç maddeden oluşmaktadır. Katılımcıla...
Effects of swiss ball training on knee joint reposition sense, core strength and dynamic balance in sedentary collegiate students
Cuğ, Mutlu; Korkusuz, Feza; Department of Physical Education and Sports (2012)
The purpose of this study was to investigate the effects of Swiss ball training on (1) knee joint reposition sense (knee proprioception), (2) core muscle strength and (3) dynamic balance in sedentary collegiate students. In this thesis, two different participant groups and two different training methods were used. In order to evaluate the effect of Swiss ball training on knee proprioception and core strength, 3 days per week training was conducted throughout 10 weeks (Study 1). In order to evaluate the effe...
Antrenörlerin kullandıkları öğretim yöntemleri ölçeği – sporcu sürümünün (AKÖY – SPORCU) geliştirilmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2019-09-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı sporcuların algısına göre “Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği – Sporcu Algısı (AKÖY – Sporcu)” sürümünün geliştirilmesidir. Materyal ve Metot: Ölçek maddeleri Kulinna ve Cothran (2003) tarafından geliştirilen ve İnce ve Hünük (2010) tarafından beden eğitimi ve spor öğretmenliği ortamı için Türkçe’ye uyarlanan “Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları Ölçeğindeki (Use of Teaching Styles and Perceptions of Styles Questionnaire) öğretim yöntemi sen...
Sporcular için antrenör davranışlarını değerlendirme ölçeğinin Türkçe uyarlaması SADDÖ geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yapar, Ahmet; İnce, Mustafa Levent (2014-01-01)
Bu çalışmanın amacı “Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin” (SADDÖ; Côté, ve diğ.,1999) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır. Bu amaçla SADDÖ Türkçe’ ye çevrildikten sonra Ankara ilinden 14-22 yaş aralığında 171’i erkek (%57,8), 125’i kadın (%42,2) olmak üzere toplam 296 sporcuya uygulanmıştır. Katılımcıların 124’ü Basketbol (%42), 59’u Yüzme (%20), 58’i Badminton (%19) ve 55’i Atletizm (%19) branşlarındandır. Ölçek 7 alt boyut ve 47 maddeden oluşmaktadır ve 7’l...
Effects of 5 week nordic hamstring strength training on 10-12 years old male basketball players
Tansel, Rıfat Baran; Korkusuz, Feza; Department of Physical Education and Sports (2006)
The purpose of this study was to investigate the effects of Nordic hamstring strength training (NHST) program on (1) leg power, (2) vertical jump, (3) and knee proprioception measurements of 10-12 years old male basketball players. Nordic Hamstring Strength Training (NHST) group (N=16), participated in basketball training plus in Nordic hamstring strength training, while the control group (N=11) participated in basketball training only. Subjects were tested before and after 5-week training program for, vert...
Citation Formats
B. O. Miçooğulları and S. Kirazcı, “Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması,” Spor Bilimleri Dergisi, pp. 154–163, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/151284.