Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması

2010-01-01
Miçooğulları, Bülent Okan
Kirazcı, Sadettin
Bu çalışmanın amacı, Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği’nin (SKGKÖ) (Vealey ve diğ., 1998) Türk sporcu popülasyonu üzerinde geçerliğinin ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmaya 12 farklı spor dalından toplam 409 sporcu gönüllü olarak katılmıştır (Xyaş=20.47 yıl, Ss=2.81) Bunlardan 192’si erkek (X yaş=20.60 yıl, Ss=3.58) ve 217’si kadındır ( X yaş=20.72 yıl Ss=3.93). Veri toplama aracı olarak Vealey ve diğ. (1998) tarafından geliştirilmiş olan 43 ifadeden ve dokuz alt boyuttan (Uzmanlık, Becerinin Sunumu, Fiziksel ve Zihinsel Hazırlanma, Fiziksel Benlik Sunumu, Sosyal Destek, Antrenör/Koç Liderliği, Empati Deneyimi, Çevresel Rahatlık, Durumsal Uygunluk) oluşan SKGKÖ ve Durumluluk ve Sürekli Sportif Güven ölçeği (DSSGÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen 9 faktörlü yapı 42 sorudan oluşmuştur. Ölçekte yer alan 42 madde ölçeğin % 64.57’sini açıklamaktadır. Elde edilen faktör yükleri değerlendirildiğinde .41 ile .78 arasında değişmektedir. Aracın ölçüt geçerliğini test etmek için SKGKÖ ve DSSGÖ puanları ı arasında hesaplanan Pearson Çarpım Momentler Korelasyon katsayısı. 38 ile .78 arasında değişirken, ilişkinin yönü pozitiftir. Sonuç olarak, yapılan analizler Sporda Kendine Güven Kaynakları ölçeğinin sporcuların kendine güven duygusu kaynaklarını ölçme ve değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur.

Citation Formats
B. O. Miçooğulları and S. Kirazcı, “Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması,” Spor Bilimleri Dergisi, vol. 21, no. 4, pp. 154–163, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/151284.