Hide/Show Apps

A Contextual Approach to Stereotype Content Model Stereotype Contents in Context

Download
2013-07-01
Aktan, Timucin
Sakallı, Nuray
Kalıpyargı İçeriği Modelinin (KİM; Fiske ve ark., 1999; 2002) gruplararası algı literatürü bağlamında değerlendirildiği gözden geçirme çalışmasında, söz konusu kuramın güçlü ve zayıf noktalarını belirleyerek bu sınırlılıkları aşmak için bağlama duyarlı bir bakış açısı sunmak amaçlanmıştır. Üç bölümden oluşan yazının ilk bölümünde KİM tanıtılarak bu kuram bağlamındaki tartışmaların gruplararası algı literatüründeki yeri ele alınmıştır. İkinci bölümde, KİM’in temelini oluşturan yetkinlik ve sevecenlik boyutları incelenerek kuramın önemli sınırlılıkları ortaya konulmuştur. Son bölümde ise, belirlenen bu sınırlılıkları aşabilmek için sosyal bağlamsal bir yaklaşımla gruplararasındaki karşılıklı ilişkilerin altı çizilmiştir. Böylece, gruplararası yarışma türünün, gruplararası statü farkının meşruluğunun ve statü farkından kaynaklanan sosyal gerçekliğin sınırlayıcılığının kalıpyargı içeriklerini belirleyen bağlamsal etkenler olabileceği önerilmiştir. Söz konusu etkenler temelinde beş farklı sosyal bağlam tanımlanıp, bu bağlamlarda yetkinlik ve sevecenlik değerlendirmelerinin nasıl şekilleneceği tartışılmıştır. Son olarak, bağlama duyarlı bakış açısının sınırlılıkları ve gelecek çalışmalar için çıktıları ele alınmıştır.