Conflict Resolution Styles Scale in Romantic Relationship The Validity and Reliability Study

Download
2016-06-01
Özen, Ayça
Salman Elgin, Selin
Sakallı, Nuray
Bu çalışmanın amacı çiftlerin çatışma çözüm stillerini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla 2 ayrı çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, romantik ilişki yaşayan ya da evli kişilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Hem bu mülakatlardan oluşturulan maddeler, hem de alanda uzman kişiler tarafından ilgili yazın incelenerek eklenen maddelerle geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. Romantik ilişki yaşayan 200 katılımcıyla (Ort.yaş = 23.13, S.yaş = 2.96) yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ÇÇSÖ için dört faktörlü yapının uygun olduğunu gözlenmiştir. Bu boyutlar, olumsuz çatışma çözme stili, olumlu çatışma çözme stili, boyun eğme ve geri çekilme olarak tanımlanmıştır. İkinci çalışmada ise 140 evli çiftten (280 kişi; Ort.yaş = 38.09, S.yaş= 10.35) veri toplanmıştır. Bu çalışmada ölçeğin faktör yapısı hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizleriyle test edilmiştir. Yapılan analizler ve ilgili değişkenlerle olan korelasyonları incelendiğinde, ÇÇSÖ'nün çatışma çözüm stillerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu bulunmuştur.
Nesne Psikoloji Dergisi

Suggestions

Yetişkin Mizaç Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Alan yazına bakıldığında yetişkin mizacını klinik örneklemin yanı sıra toplum örnekleminde de değerlendiren bir ölçeğin Türkçe adaptasyonunun bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, birçok farklı dile çevrilen Yetişkin Mizaç Ölçeği-Kısa Formunun (Adult Temperament QuestionnaireShort Form) Türkçe’ye uyarlamasını yaparak, güvenirliğini ve geçerliğini incelemektir. Ölçek Ankara’da yaşayan öğrenciler ve farklı sosyoekonomik düzey ve meslek gruplarından oluşan kişiler olmak üzere 462 kişiye uygulanmıştır. ...
Beliefs about integration of environmental education into the early years: scale development
Güner Alpaslan, Zişan; Olgan, Refika; Çakıroğlu, Jale (2017-01-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çevre eğitiminin okul öncesi eğitime entegre edilmesine yönelik inançlarını belirlemek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesine Yönelik İnançları ölçeğinin 332 okul öncesi öğretmen adayının katılımıyla pilot çalışması yapılmış ve 18 maddeden oluşan bu ölçek üç faktörden oluşmuştur: GelişimÖğrenme (?=.87), Çevresel sonuçlar (?=.92) ve Öğrenme ortamı (?=.74). Daha ...
Honor Scale: A study for reliability and validity
Ceylan Batur, Suzan; Sakallı, Nuray (2019-12-01)
The purpose of the study was to adapt the Honor Scale (HS), which is composed of four different honor codes including feminine honor, masculine honor, family honor, and moral integrity (Rodriguez Mosquera, Manstead, & Fischer, 2002b) by adding culture-congruent items, and examine the reliability and validity of the emerging scale. In line with this purpose, three studies were conducted. Study 1 (N = 57; Mage = 33.46, SDage = 15.53) was carried out to acquire additional culture-congruent items, which was use...
NAVAL SECURITY IN THE BLACK SEA: DYNAMICS OF CONFLICT AND COOPERATION
Asar, Hatice; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of International Relations (2022-3-11)
This study aims to analyze the dynamics of conflict and cooperation in the Black Sea region by considering the naval security in the aftermath of 9/11 terror attack. In the line with this, the concept about naval security and naval strategy, historical evolution of the region with the geopolitical importance, current conflicts, and organizations for cooperation among littoral states have been analyzed. It is argued that even though the conflict has always existed throughout the history, cooperation is ...
Ecodat: A web-based application and database for limnological monitoring data
Değermenci, Ali; Özen, Can; Department of Biotechnology (2022-10-10)
This study is focused on the elaboration of database application solutions for saving measured data in limnological monitoring. The purpose of the study is to give background information about monitoring data and the creation of a smart-accessible database system using query language and database management system Microsoft SQL Server 2012 while also providing a web application where researchers can reach, interact and save their fieldwork using C# .NET Core MAUI/Blazor framework. The thesis includes a data...
Citation Formats
A. Özen, S. Salman Elgin, and N. Sakallı, “Conflict Resolution Styles Scale in Romantic Relationship The Validity and Reliability Study,” Nesne Psikoloji Dergisi, pp. 59–87, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/40092.