Conflict Resolution Styles Scale in Romantic Relationship The Validity and Reliability Study

Download
2016-06-01
Özen, Ayça
Salman Elgin, Selin
Sakallı, Nuray
Bu çalışmanın amacı çiftlerin çatışma çözüm stillerini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla 2 ayrı çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, romantik ilişki yaşayan ya da evli kişilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Hem bu mülakatlardan oluşturulan maddeler, hem de alanda uzman kişiler tarafından ilgili yazın incelenerek eklenen maddelerle geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. Romantik ilişki yaşayan 200 katılımcıyla (Ort.yaş = 23.13, S.yaş = 2.96) yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ÇÇSÖ için dört faktörlü yapının uygun olduğunu gözlenmiştir. Bu boyutlar, olumsuz çatışma çözme stili, olumlu çatışma çözme stili, boyun eğme ve geri çekilme olarak tanımlanmıştır. İkinci çalışmada ise 140 evli çiftten (280 kişi; Ort.yaş = 38.09, S.yaş= 10.35) veri toplanmıştır. Bu çalışmada ölçeğin faktör yapısı hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizleriyle test edilmiştir. Yapılan analizler ve ilgili değişkenlerle olan korelasyonları incelendiğinde, ÇÇSÖ'nün çatışma çözüm stillerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu bulunmuştur.

Citation Formats
A. Özen, S. Salman Elgin, and N. Sakallı, “Conflict Resolution Styles Scale in Romantic Relationship The Validity and Reliability Study,” Nesne Psikoloji Dergisi, vol. 4, pp. 59–87, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/40092.