Ergenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaşadıkları Sosyal Anksiyetenin Kırılgan Narsisizm Bağlamında Değerlendirilmesi

2020-6-22
Sapancı , Ahmet
Serbes , Fatma
Kahraman , Abdullah
Narsisizm, kibir, empati eksikliği, başkasını çıkarları için kullanma ve haset gibi kavramlar ile açıklanan bir kişilik özelliğidir. Araştırmacılar son yıllarda tepkisel öfke, utanç ve güvensizlik ile belirgin kırılgan narsisizm boyutunu, büyüklenmeci narsisizm boyutundan ayrı ele almaktadır. Narsistik kırılganlık, ergen gelişiminde merkezi bir rol oynamakta; benliklerine yönelik olumsuz yorumlar aldıklarında ergenler, sosyal geri çekilme sergilemektedir. Yapılan çalışmalar, kırılan narsisizm ile sosyal fobi ve sosyal anksiyete arasında güçlü bir benzerlik ve ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, ergenlerde narsisizmin alt boyutları ile sosyal medya kullanımında yaşanan sosyal anksiyete arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada kişisel bilgi formu, Beş Faktörlü Narsisizm Ölçeği (BFNÖ) Kırılgan Narsisizm Alt Ölçeği, Sosyal Medya Kullanıcıları İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği (SMKSAÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS Statistics 22 programı kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Özel Bağcılar Şafak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9. sınıflarda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre, kırılgan narsisizm ile sosyal medya kullanımında yaşanan sosyal anksiyete arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki vardır. Kırılgan narsisizmin güvensizlik, hayranlık ihtiyacı, tepkisel öfke ve utanç alt boyutları sosyal medya kullanımında hissedilen sosyal anksiyetedeki varyansın %32’sini açıklamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ve söz konusu bulguların ergen kliniğine nasıl entegre edilebileceği tartışılmıştır.
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

Suggestions

Ergenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaşadıkları Sosyal Anksiyetenin Kırılgan Narsisizm Bağlamında Değerlendirilmesi
Kahraman, Abdullah; Sapancı, Ahmet; Serbes, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Narsisizm, kibir, empati eksikliği, başkasını çıkarları için kullanma ve haset gibi kavramlar ile açıklanan bir kişilik özelliğidir. Araştırmacılar son yıllarda tepkisel öfke, utanç ve güvensizlik ile belirgin kırılgan narsisizm boyutunu, büyüklenmeci narsisizm boyutundan ayrı ele almaktadır. Narsistik kırılganlık, ergen gelişiminde merkezi bir rol oynamakta; benliklerine yönelik olumsuz yorumlar aldıklarında ergenler, sosyal geri çekilme sergilemektedir. Yapılan çalışmalar, kırılan narsisizm ile sosyal fob...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Unpacking the Metanarrative of the 1923 Greco-Turkish Exchange of Populations? A Prosopographical Study of Greek Scholarship in the Interbellum
Yıldırım, Onur(2015-12-31)
Bu proje Türk-Yunan Nüfus Mübadele'si hakkında şimdiye kadar yaptığımız çalışmalara ek olarak, konuyla ilgili iki savaş arası dönemde ortaya çıkan ana anlatıyı ayrıntılı bir şekilde ele almak üzere planlanmıştır. Mübadele'nin ilgili devletler için bir başarı öyküsü olduğu tezini işleyen iki-savaş arası dönemi entelektüel yazını çalışmanın ana odağı olarak seçilmiştir. Bu bağlamda bu tezi Yunanistan için ayrıntılı bir şekilde işleyen çok geniş bir aydınlar grubu prosopografik bir bakış açısıyla incelenecekti...
SOCIAL REPRESENTATIONS OF SOCIAL MEDIA USERS TOWARD SYRIAN REFUGEES IN TURKEY
ÖZDEMİR, FATİH; Öner Özkan, Bengi (2016-12-01)
Suriyeli mülteciler krizi beş yılı aşkın bir süredir hem Türkiye ve diğer komşu ülkelerde hem Avrupa ülkelerinde etkisini artırarak sürdürürken, mülteciler sığındıkları ülkelerde topluma uyum sağlayamamakta ve sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsillerini nitel bir yaklaşım ile araştırmaktır; çünkü sosyal temsiller Suriyeli mülteciler ve Türkiye toplumunun entegrasyon sürecince yaşadığı problemleri ve Suriy...
Okuma ve Soru Yanıtlama Sürecinde Oluşan Düşünme Süreçleri ve Beyin Aktivasyonları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Disiplinler Arası bir Çalışma
Cedden, Gülay; Yağcıoğlu, Süha; Eken, Aykut; Çakar, Tuna(2015-12-31)
Bu projenin amacı, okuduğunu anlama kapsamında öğrencilere verilen doğrudan çıkarım ve üst düzey becerileri ölçen açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların beyin faaliyetlerini nasıl değiştirdiği incelemektir. Bu anlamda okuduğunu anlamaya yönelik metinlere dayanan ve metin içinde doğrudan verilen bilgilerin ayırt edilmesi ile kapalı anlamların ayırt edilmesine yönelik hazırlanan çoktan seçmeli ve yanıtı sınırlandırılmış açık uçlu sorular uyarıcı olarak kullanılacak, deneysel desende beyin faaliyetleri EEG yö...
Citation Formats
A. Sapancı, F. Serbes, and A. Kahraman, “Ergenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaşadıkları Sosyal Anksiyetenin Kırılgan Narsisizm Bağlamında Değerlendirilmesi,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, pp. 189–203, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49321.