Arzu Karmaşası

2017-9-1
Yurdeşen, İsmet
Yurdeşen , Sema
Bu yazıda, öncelikle topolojik bir problem olan Königsberg Köprü Probleminin ne olduğu ve matematiksel olarak çıkmaza girmesinin nedenleri anlatılmış, bu problemin Freud’un rapor ettiği “Fare Adam” vakasının obsesif semptomları ile benzerliği ele alınmıştır. Daha sonra ise psikanalist Jacques Lacan’ın Fare Adam vakasını psiko-topolojik bakış açısı ile yorumlamasına (Cross-cap) ve belirtilerin sebeplerini R-Şeması ile açıklamasına yer verilmiştir. Lacan’ın Fare Adam vakasına ilişkin kavramsallaştırmasının, özellikle obsesif-kompulsif tarzda şikayetlerle başvuran kişilere yardımcı olabilmek için, alanda çalışan klinisyenlere ışık tutacağı değerlendirilmektedir.

Citation Formats
İ. Yurdeşen and S. Yurdeşen, “Arzu Karmaşası,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 4, no. 3, pp. 1–9, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49363.