Binalarda çeşitli tehlikelerin yarattığı acil durumlar için eş zamanlı hasar tesbit, yerel tahliye, yönlendirme ve yönetim modeli

Download
2012
Birgönül, Talat M.
Erberik, Altuğ M.
Kurç, Özgür
Ergan, Kızıltaş Semiha
Pehlevan, Ergen Esin
Dikmen Toker, İrem
Akıncı, Burcu
Ayhan, Murat
Ergin, Tuluhan
Güven, Gürşans
Baltaşı, Sevde G.
Özbaş, Burak
Gökdemir, Nuray
Deprem, yangın ve patlama gibi ardışık tehlikelerin neden olduğu acil durumlar sırasında ve hemen sonrasında; farklı gruplar tarafından (örneğin ilk yardım ekipleri, acil durum müdahale ekipleri, bina sakinleri), binanın yapısı, hasara bağlı blokaj durumu, bina içeriği ve hassas bölgeler gibi bina içi ile ilgili çok çeşitli bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin güvenilir olması ve bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi, afetler ve acil durumlar sonrasında oluşan ölüm, yaralanma ve hasarların azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle doğal afetler sonucu oluşan tehlikelerin %61’inin deprem kaynaklı olduğu Türkiye’de, bu tip bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmak daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca, bir afet ya da acil durum sonrasında tetiklenebilecek ardışık tehlikelerin (deprem sonrası çıkan yangınlar, patlamalar) zararları da oldukça yıkıcı olabilmektedir. Zamanında ve etkin bir şekilde bina sakinlerinin binadan uzaklaştırılması ve binanın tekil veya ardışık tehlikelere karşı savunmasız kaldığı noktaların hızlı olarak belirlenip acil durum müdahale ekiplerinin bu noktalara yönlendirilmesi; bina yapısı ve bina içeriği hakkındaki bilgilere (örneğin patlama tehlikesi yaratacak malzemeler ve yerleri) eksiksiz ve hızlı şekilde erişilmesini gerektirmektedir. Bu proje kapsamında, (1) yaşanan bir tehlike (deprem, yangın vb.) sonrasında bir yapıda bulunan kişilerin yapı içinde bloke olan çıkışlar göz önüne alınarak güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve (2) yapı içinde ardışık tehlikeleri tetikleyebilecek hassas alanların belirlenerek dışarıdaki acil durum müdahale ekiplerinin öncelikle bu alanlara yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, yapı bilgi modelinden ve binaya yerleştirilen algılayıcılardan gelen bilgilerin birleştirildiği bütünleşik modele dayalı bir sistem geliştirilmiştir. Çalışmanın amaçları ise: (1) tekil veya ardışık tehlikeler etkisinde kalan herhangi bir yapının güvenli ve hızlı tahliyesi ile acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyacı olan hasar görebilirlik analizi için gereken bilgilerin belirlenmesi, (2) tekil veya ardışık tehlikelerin yarattığı acil durumlar sırasında veya hemen sonrasında, hasardan dolayı yapının hangi bölgelerinin ne kadar bloke olduğunu ve hangi bölgelerin ardışık tehlikeleri tetikleyecek hassasiyete sahip olduğunu, algılayıcı verileri ve görüntü işleme teknikleri kullanarak eş-zamanlı olarak belirleyecek yerel izleme ve hasar tespit modelinin geliştirilmesi, (3) yapının hasardan kaynaklanan blokaj ve ardışık hasar olasılıklarına karşı durumunu betimleyen deforme olmuş modeline dayalı bir yönlendirme modelinin geliştirilmesi ve bu modelin yerel izleme ve hasar tespit modeliyle bütünleştirilmesi, ve (4) bütünleşik model üzerine geliştirilecek yerel izleme ve yönlendirme sisteminin maliyet analizinin yapılması olarak belirlenmiştir. Yürütülen projenin nihai çıktısı olarak ise, tehlike sonrasında yapıların güvenli tahliyesini sağlayacak bütünleşik bir model ve bir teknolojik çözüm önerisi geliştirilmiştir.

Suggestions

Identification and representation of information items required for vulnerability assessment and multi-hazard emergency response operations
Gökdemir, Nuray; Birgönül, Mustafa Talat; Department of Civil Engineering (2011)
Emergency response teams, need various internal information about facilities such as building usage type, number of floors, occupancy information, building contents and vulnerable locations in facility during and immediately after multi hazard emergencies. Accessing such information accurately and timely is very important in order to speed up the guidance of occupants in a facility that is under the effect of multi-hazards to safe exits and speed up the decision process of emergency response teams to identi...
A Methodology for real-time sensor-based blockage assessment of building structures during earthquakes
Ergin, Tuluhan; Erberik, Murat Altuğ; Kurç, Özgür; Department of Civil Engineering (2013)
During and after earthquakes, occupants inside a damaged building should be evacuated rapidly and safely whereas related units outside the buildings (e.g. first responders) should know the current condition of the building. Obviously, this information should be as accurate as possible and accessed timely in order to speed up the evacuation. Unfortunately, absence of such information during evacuation and emergency response operations results in increased number of casualties. Hence, there arises a need for ...
Az ve orta katlı betonarme yapıların hasar görebilirliğinin incelenmesi
Erberik, Altuğ M.(2006)
Yapı sistemlerinin hasargörebilirliğinin yerel yapı karakteristiği ve bina envanteri göz önüne alınarak belirlenmesi, deprem etkilerinin tahmini ve bu etkilerin hafifletilmesi için hayati önem taşımaktadır. Benzer bir çalışmanın ürünü olan bu rapor, Türkiye’deki az ve orta katlı betonarme çerçeveli yapı sistemlerinin hasargörebilirliğini ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu projenin kapsamı, ülkemizdeki yapı stokunun yaklaşık %75’ini oluşturan ve genellikle konut amaçlı kullanılan az ve orta katlı betonarme ...
Yapı Bilgi Modellemesi Yardımıyla Metraj ve Maliyet Hesabı
Gerçek, Bilge; İlal, Mustafa Emre; Tokdemir, Onur Behzat; Günaydın, Hüsnü Murat (null; 2016-11-05)
Metraj çıkarma ve maliyet hesabı inşaat projelerinde zahmetli bir süreçtir ve pek çok durumda kapsamlı tecrübe gerektirir. Son yıllarda yapı bilgi modelleme (YBM) teknolojilerinin kullanımı ile birlikte bu süreçlerin otomatize edilmesine çalışılmakta ve ölçülebilir sonuçlar, YBM teknolojilerinin kullanımının önemli zaman kazanımları sağlayabildiğini göstermektedir. Bu çalışmada YBM tabanlı metraj çıkarma ve maliyet hesabı süreci tanımlanmış ve açıklanmıştır. Sözü edilen süreçlere özgü zorluklar anlatılmış v...
An integrated system design for building inspection by autonomous UAVs
Küçüksubaşı, Fatih; Sorguç, Arzu; Department of Building Science in Architecture (2017)
Inspection of buildings throughout their lifecycle is vital in terms of human safety as the number of structures increases expeditiously. However, it is not easy to perform inspections for all cases. Physical reachability and complexity of the buildings are major problems along with the safety of inspectors during on-site operations. In this context, Unmanned Aerial Vehicles (UAV) have recently shown great performance collecting visual data through autonomous exploration and mapping in building inspection. ...
Citation Formats
T. M. Birgönül et al., “Binalarda çeşitli tehlikelerin yarattığı acil durumlar için eş zamanlı hasar tesbit, yerel tahliye, yönlendirme ve yönetim modeli,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJM056WTI.