Az ve orta katlı betonarme yapıların hasar görebilirliğinin incelenmesi

Download
2006
Erberik, Altuğ M.
Yapı sistemlerinin hasargörebilirliğinin yerel yapı karakteristiği ve bina envanteri göz önüne alınarak belirlenmesi, deprem etkilerinin tahmini ve bu etkilerin hafifletilmesi için hayati önem taşımaktadır. Benzer bir çalışmanın ürünü olan bu rapor, Türkiye’deki az ve orta katlı betonarme çerçeveli yapı sistemlerinin hasargörebilirliğini ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu projenin kapsamı, ülkemizdeki yapı stokunun yaklaşık %75’ini oluşturan ve genellikle konut amaçlı kullanılan az ve orta katlı betonarme çerçeveli yapı sistemleri ile sınırlıdır. Benimsenen metot sebebiyle 3, 5, 7 ve 9 katlı betonarme çerçeveli yapıların mevcut deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarımı yapılmış ve bu yapılara ait iki boyutlu analitik modeller hazırlanmıştır. Malzeme değişkenliğindeki belirsizlikler analitik simülasyonlarının oluşturulmasında göz önüne alınmış, bu modeller ülkemize özgü yapı karakteristikleri ve büyük depremler sonrası elde edilen sismik performans gerçekleri doğrultusunda zayıf, tipik veya iyi kalite olmak üzere sınıflandırılmıştır. Yapıların farklı deprem grupları için hesaplanmış talep istatistikleri maksimum katlararası ötelenme oranı ile ifade edilmiştir. Yapısal kapasite hasar sınırları ile tanımlanmıştır. Hasargörebilirlik eğrileri her bir yapı sınıfı için oluşturulmuştur. Çalışmanın sonunda, elde edilen hasargörebilirlik eğrileri bölgesel hasar tahmin çalışmasına uygulanmıştır.Bu amaçla, İstanbul’un Fatih ilçesinde yürütülen yapıların deprem güvenliği projesine dahil bina envanteri kullanılmıştır. Ortaya çıkan sonuçların ışığında ülkemizdeki az ve orta katlı betonarme çerçeveli binaların doğasındaki yapısal zayıflıklar hasar potansiyeli fonksiyonları ile yansıtılmıştır. Sonuç olarak bu araştırma projesi önümüzdeki dönemde ülkemizde özellikle kentsel alanlarda yapılacak deprem hasar ve kayıplarının tahminine ilişkin çalışmalar için güvenilir bir hasar potansiyeli veri tabanı oluşacaktır.

Suggestions

Hafif Çelik Duvar Panellerinden Oluşan Bina Sistemlerinin Yatay Yük Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi
Baran, Eray; Topkaya, Cem(2018)
Hafif çelik yapı sistemleri betonarme ve yapısal çelik sistemlere karsı hızlı üretim, hafiflik vekolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelismeye çok fazla açık olmayaninsaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi yeni bir yapım teknolojisi olarak kabuledilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya?da artmakta olanragbete paralel olarak Türkiye?de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemleri arasınagirmistir. Dünya?da ve ülkemizde henüz yeni bir sistem olması ve ...
Prefabrike betonarme yapı birleşimlerinin deprem davranışı
Ersoy, Uğur; Tankut, Tuğrul; Özcebe, Güney(1995)
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde kullanılmakta olan, moment transfer edebilen prefabrike kiriş-kolon bileşimlerinin deprem dayanımını saptamak, gerekirse bağlantı detaylarını geliştirerek depreme dayanıklı prefabrike sistemlerin oluşumuna katkıda bulunmaktı. Bu tür birleşimlerin deprem dayanımını saptamanın tek yolu, sözkonusu birleşimlerin depremi benzeştiren yükler altında laboratuvarda denenmesidir. ODTÜ İnşaat Müh. BIm., Yapı Mekaniği Laboratuvannda geliştirilen bir deney düzeneği ile ülkemizde yaygın ola...
Mevcut yapıların FRP ile güçlendirilmesi
Özcebe, Güney; Binici, Barış; Akyüz, Uğurhan(2006)
Enine donatısı yetersiz betonarme kolonlar büyük bir depremde oluşan sismik enerjiyi harcayacak sünekliğe sahip değillerdir. Burada anlatılan çalışmada dayanımı düşük, düz donatılı ve sünek olmayan dikdörtgen betonarme kolonların CFRP kullanılarak güçlendirilmesini incelenmiştir. Enine donatısı yetersiz bina kolonlarını temsil eden 5 numune test edilmiştir. Her numune, sabit eksenel yük altında (eksenel yük taşıma kapasitesinin yaklaşık %35’ i) ve yanal tersinir yerdeğiştirmeleri altında test edilmiştir. İn...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Citation Formats
A. M. Erberik, “Az ve orta katlı betonarme yapıların hasar görebilirliğinin incelenmesi,” 2006. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RZME9Uaz0.