Yeşilçam’da Körlüğün Temsili: Trajik, Tıbbi ve Zamansız

2016-3-1
Koca Atabey, Müjde
Bu çalışmada iki Yeşilçam filminde (Hayatım Sana Feda, Adını Anmayacağım) körlüğün nasıl temsil edildiği incelenmiş ve engel modelleri kapsamında değerlendirilmiştir. Filmlerde üç kör kahraman vardır, Zeynep, Kemal ve Engin. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yorumlayıcı fenomonolojik analiz kullanılmıştır. Beşson/kesin tema ortaya çıkarılmıştır. Üst temalar: Hayatım bir trajedi,Tıbbi model ve Zamansal paradokstur. Hayatım bir trajedi temasının iki alt teması mevcuttur, bunlar, eşitsizlik, pasiflik ve refakate muhtaçlık ile körlüğü abartmak olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de 1970’lerde ve hatta günümüzde engel kavramı ile ilgili olarak tıbbi model ile birlikte trajedi modelinin merkeze oturduğu anlaşılmıştır. Engelle ilgili olarak toplum tarafından kırılması zor bir kısır döngü yaratılmıştır. Filmlerde kahramanlar bir anda ve tamamen kör olmakta ve yine aynı hız ve kesinlikte iyileşmektedirler. Bu da sunulan körlük tanımlamasının da gerçeklikten uzak olduğunu göstermektedir. Farklı araştırma soruları ve desenlerle senaristlerin ve yönetmenlerin de katılabileceği takip eden çalışmalar yapılabilir. Filmlerin toplumsal cinsiyet perspektifinden de incelenmesimümkündür.

Suggestions

Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programının Değerlendirilmesi
Engin Demir, Cennet; Aksu, Meral; Yılmaz, Elanur(2016-12-31)
Bu çalışmada, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından yürütülmekte olan Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programının amaçlarına ne derece ulaştığının paydaşların bakış açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilecek olan bulguların, eğitim programın etkililiği, güçlü ve zayıf yönleri, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve mezunların kalitesi konularında derinlemesine bilgi sağlayarak, programın gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunması beklenmek...
YÜKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GENLİK MODÜLASYONU İLE UZAYSAL TARAMA
Yüce, Emre; Yüksel, Çağdaş Anil(2018-12-31)
Elektromanyetik dalgaların yönlendirilmesi ve kontrol edilebilmesinin başlamasıyla birlikte, radarlardan GPS’e (Global Positioning System), telsiz sistemlerden kızılötesi görüntülemeye, iklim ölçümlerinden enerji haritalamaya kadar birçok teknolojik gelişme hayatımıza girmiş ve insanlığı bir adım daha ileri götürmüştür. Elektromanyetik dalgalar çok geniş bir spektruma sahip olmakla beraber bu dalgaların kontrol edilebilir biçimde yönlendirilmesi, kendilerini tanımlayan parametrelerin (genlik, faz, frekans)...
Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Polat, Hakkı (2019-06-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, toplumda madde bağımlılığı algısı için bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18 yaş üstü 1531 birey oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’im farklı semtleri rassal olarak seçilmiştir. Uygulanan anketler sayesinde, katılımcıların demografik özellikleri ve madde bağımlılığı hakkındaki düşünceleri derlenmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, kişilerde mevcut madde bağımlılığı algısı ve bağımlılığa etkili faktörler araştırılmıştır. Bulgular: Kişilerin u...
Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği’nin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sümer, Zeynep(2013-12-28)
Flört şiddeti söz konusu olduğunda kullanılan en yaygın ölçeklerden biri olan Çatışma Yöntemleri Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (Straus, Hamby, Boney-McCoy ve Sugarman, 1996) psikolojik şiddetin ölçülmesinde eksik kalmaktadır. Ölçek fiziksel şiddeti ölçmek üzere geliştirilmiş, flört şiddetinin tek boyutlu değil çok boyutlu bir kavram olduğu (cinsel ve psikolojik boyut) eleştirileri üzerine yeniden gözden geçirilmiş ve eklemeler yapılmıştır. Ancak eklenen psikolojik ve cinsel şiddet boyutları, bu kavramları ...
Citation Formats
M. Koca Atabey, “Yeşilçam’da Körlüğün Temsili: Trajik, Tıbbi ve Zamansız,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554010.