Temiz kömür teknolojilerinden akışkan yatakta yakma teknolojisi ile türk linyitlerinden temiz ve verimli enerji eldesi

Download
2002
Tarhan, Tanıl
Selçuk, Nevin
Göğebakan, Yusuf
Batu, Aykan
Ayrancı, Işıl
Harmandar, Hakan
Altındağ, Hakan
Bu çalışmada ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde kurulu olan 0.3 MW ısıl güçteki kabarcıklı akışkan yataklı yakıcı üzerinde tipik bir Türk linyitini temsil eden kül, uçucu madde ve kükürt içeriği kaliteli kömürlere göre yüksek olan Beypazarı linyiti geri döngüsüz/döngülü ve kireçtaşı katkısız/katkılı işletme koşullarında yakılarak yakıcı boyunca ve baca gazında $O_2$,$CO_2$,CO,$SO_2$ ve $NO_x$ konsantrasyonları, sıcaklık dağılımları ve serbest bölgede ışınım ısı akısı ölçümlerle belirlenmiştir. Kireçtaşı katkısız deney koşulları yanma verimiaçısından incelendiğinde, Beypazarı linyitinin tek geçişte %98 verimle yandığını ve bu nedenle geri döngünün yanma verimi üzerine önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir.kireçtaşı katkılı deneylerde ise geri döngü kükürt tutma veriminde %22 artışa neden olmuştur. Ayrıca kireçtaşı katkısız/katkılı deneylerde geri döngünün NOx emisyonlarını düşürdüğü gözlenmiştir. Geri döngünün yatak sıcaklığını azalttığı, serbest bölge sıcaklığını ise artırdığı tesbit edilmiştir. Duvarlardaki ışınım ısı akısı ölçümlerinin ise serbest blgedeki parçacık yükünden ziyade sıcaklık dağılımından etkilendiği görülmüştür. Daha önce akışkan yataklı yakıcı iin geliştirilmiş olan yakıcı ve ışınım ısı transfer modelleri deney koşullarına uygulanmış ve model sonuçlarının ölçümlerle uyum içinde olduğu görülmüştür.

Suggestions

Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması
Uygur, Bilge Ahmet; Selçuk, Nevin; Moralı, Mehmet(2007)
Bu çalışmada, tipik Türk linyiti ile zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığının birlikte yakılması ODTÜ 0.3 MW ısıl gücündeki atmosferik kabarcıklı akışkan yataklı yakıcıda farklı yakıt karışımlarının yanma ve emisyon performanslarına ve kül davranışına etkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, birlikte yanmanın yanma verimini ve serbest bölge sıcaklıklarını kireçtaşı ilaveli linyit yakılmasına kıyasla artırdığıgöstermiştir. O2 ve CO...
Hybridization of single flash geothermal power plant with biomass driven SCO2 topping cycle
Mutlu, Balkan; Kazanç Özerinç, Feyza; Baker, Derek Keıth; Department of Mechanical Engineering (2020-9)
This study investigates the hybridization scenario of Kızıldere-1 single flash geothermal power plant with a biomass driven recompression sCO2 topping cycle where a solid local biomass source, olive residue, is used as a fuel. The combustion characteristics, kinetic parameters and slagging-fouling potential of the fuel are determined using TGA, Coats-Redfern Method and XRF analysis, respectively. The apparent activation energies for two observed major stages of combustion under the heating rate of 20 °C/...
Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar
Cihangir, Aykut; Akın, Tayfun; Hızal, Altunkan; Demir, Şimşek; Güçlü, Caner; Alatan, Lale; Topallı, Nihan; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2010)
Bu proje kapsamında, özellikle milimetre-dalga frekanslarında çalışan yeniden şekillendirilebilir anten, elektronik taramalı dizi anten ve yansıtıcı dizi anten tasarımı, üretimi ve ölçümleri yapılmıştır. Yeniden şekillendirilebilirlik özelliği için farklı teknolojiler kullanılmıştır. Huzmesi yönlendirilebilen sur biçimli mikroşerit yürüyen dalga anten dizisi X-bant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Antenin ana huzmesinin istenilen yöne elek...
Alternatif soğurucu katman olarak SnSexTe(1-x) ince film yapısının üretimi ve özelliklerinin araştırılması
Parlak, Mehmet; Erçelebi, Ayşe Çiğdem; Terlemezoğlu, Makbule(2018-12-31)
Bu çalışmada, SnSexTe(1-x) ince film yapısı cam altaşlar üzerine Sn, Se ve Te elementel kaynaklar kullanılarak belli bir sıra ile ısısal buharlaştırılarak katmanlı şekilde büyütülecektir. Bu üretim parametreleri, üçlü yapının ikili bileşenleri olarak SnSe ve SnTe ince filmlerinin üretimlerinin optimizasyonu ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi ile belirlenecektir. Öncelikle, oda sıcaklığında üretimi yapılacak olan SnSexTe(1-x) ince filminin, X-ışınları difraksiyonu (XRD) ile kristal yapı özellikleri ve y...
Design, simulation, and measurement of near-zero-index shells for electromagnetic beam generation
Eriş, Özgür; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-06)
In this study, design and simulation of three-dimensional (3D) shell structures, which generate directional radiation patterns from isotropic sources, with near-zero-index (NZI) characteristics, as well as their realizations via low-cost 3D printing are presented. Throughout the design process of NZI beam generators, both homogenized structures, in which near-zero relative permittivity and/or permeability values are enforced, and actual models involving periodic arrangements of dielectric rods are examined....
Citation Formats
T. Tarhan et al., “Temiz kömür teknolojilerinden akışkan yatakta yakma teknolojisi ile türk linyitlerinden temiz ve verimli enerji eldesi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZeU9Uaz0.