Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi

Download
1987
Gürüz, Güniz
Olcay, Aral
Yürüm, Yuda
Baç, Nurcan
Orbey, Hasan
Toğrul, Taner
Şenelt, Akif
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerinde kullanılacak az sayıda linyit numunesini seçmek amacıyla, bomba tipi reaktör deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde, önceden belirlenmiş deney şartlarında, hidrojen gazı ortamında, taşıyıcı yağ olarak tetralin kullanıla-rak onbir linyit numunesi bomba reaktörde sıvılaştırılmış ve toplam dönüşüm, sıvı verimi ve sıvı ürün dağılımları saptanmıştır. Bomba tipi reaktör deneylerinin sonuçları ışığında Beypazarı, Mengen ve Karlıova linyit numuneleri kesikli reaktör deneylerinde çalışılmak üzere seçilmiştir. Bu numuneler, sallamalı bir reaktörde hidrojen basıncı altında, taşıyıcı yağ olarak kreozot yada toluen kullanılarak çalışılmıştır. Kesikli reaktör deneylerinde, reaksiyon süresi, reaksiyon sıcaklığı, ortamdaki katalist miktarı, reaksiyon basıncı, kömür/çözücü oranı parametlerinin linyitlerin sıvılaşma özelliklerine etkileri çalışılmıştır. Elde edilen sıvı ürün preasfalten, asfalten ve yağ alt fraksiyonlarına ayrılmış ve asfalten ve yağların GC/MS ve IR spektrumları ürün tanımlama amacıyla elde edilmiştir. Söz konusu çalışma Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi' nden yedi araştırmacının ortak katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

Suggestions

Kütahya-Tavşanlı çöküntü alanının neotektonik özellileri
Koçyiğit, Ali; Bozkurt, Erdin(1997)
Bu proje kapsamında, Kütahya-Tavşanlı çöküntüsünün doğu kesiminin neotektonik özellikleri ve depremselliği çalışılmıştır. Çalışma, 39° 22'-39° 33' kuzey enlemleri ve 39° 52'-30° 07' doğu boylamları ile sınırlanan yaklaşık 700 km2 lik bir alanda gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanındaki en yaşlı birimler Dodurga Metamoriîtleri ve Ovacık Yapısal Karmaşığı'dır. Ovacık Yapısal Karmaşığı, metamorfıtleri tektonik olarak üzerler ve başlıca geç Kretase yaşlı ofiyolitli melanj ile yeğince makaslanıp serpantinleşmiş ...
Lületaşı artıklarının aglomerasyonu ve değerlendirilmesi
Erten, Hayri M.(1975)
Bu araştırmada, lületaşının işlenmesi sırasında ortaya çıkan toz, talaş ve kırıntılarla, düşük kaliteli lületaşlarının aglomerasyonu olanakları araştırılmıştır. Çalışmalar, suni pipo ve pipo astarı yapımında briketleme yönteminin uygun olduğunu göstermiştir. Briketleme işleminde en iyi neticelere, -150 meşin altına öğütülmüş toz, talaş, ve artıklara %27 oranında su ve %18 oranında MgO ilâvesiyle ve 310 kg/$cm^2$ lik bir basınç uygulanmasıyla ulaşılmıştır. Elde edilen briketler, önce 50 $^\circ$C sonra 300$^...
Batı Raman petrolünün ikincil veya üçüncül üretim yöntemi olarak yüzey aktifleyici madde içeren su enjeksiyonu ile üretilmesinin araştırılması
Okandan, Ender(1977)
Bu çalışmada ağır petrol içeren Batı Raman Petrol sahasında, üretim verimini arttırmak için yapılan su enjeksiyonuna katılabilecek yüzey aktifleyici maddeler araştırılmış ve yapılan öteleme deneyleri ile üretime olan etkenlikleri gözlenmiştir. Yapılan fazlar arası değme açısı ölçmeleri ile sistemin doğal ıslanımı ve kullanılan kimyasal maddeler ile de kalsit düzeyinde sağlanacak ıslanım değişiklikleri incelenmiştir. Kullanılan kimyasal maddeler arasında .Sodyum-dodesil benzen sulfonat» kalsiyum-lignin-sulfo...
Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu
Yılmaz, Ayşen; Tuğrul, Süleyman; Yıldız, Yeşim Çoban(2003)
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışı...
Citation Formats
G. Gürüz et al., “Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi,” 1987. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWprM05qWT0.