Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Akdeniz Bölgesi alçak rakım ıslah programı kapsamındaki odun hammedesi üretimini artırmak için kızılçam odun kalitesinde (yoğunluk, lif karakterleri, ilkbahar ve yaz odun oranı) kalıtsallık ve genetik kazanç belirlenmesi

Download
2008
Yıldırım, Kubilay
Kaya, Zeki
Öztürk, Hikmet
Şıklar, Sadi
Alan, Murat
İlter, Emel
Uzun vadede Kızılçamda odun hammaddesi üretimini artırmak amacıyla, Ceyhan Orman Fidanlığında altı adet klonal tohum bahçesinden toplanan tohumlarla kurulan 168 üvey kardeş aileli Kızılçam (Pinus brutia) döl denemesi kullanılarak, bu türdeki odun özgül ağılığı, lif boyu ve büyüme karakterlerinin genetik kontrolü çalışılmıştır. Gerekli odun örnekleri denemenin yedinci yaştaki aralama esnasında kesilen ağaçlardan elde edilmiştir. Bu çalışmadaki ulaşılmak istenen ana amaçlar; (1) odun özgül ağırlığı ve büyüme karakterleri açısından test edilen aileler arasındaki farklılıklar ile bu farklılığa ait bileşenlerin araştırılması, (2) özgül ağırlığın kalıtımsal özelliği ile büyüme karakteri ve lif uzunluğu ile arasındaki genetik korelasyoların belirlenmesi, (3) fenotipik, ayıklanmış ve genotipik tohum bahçelerinin kurulmasıyla elde edilecek genetik kazancın hesaplanması için özgül ağırlık ve gövde hami açısından 168 aileye ait ıslah değerlerinin ortaya konması olarak belirlenmiştir. Odun özgül ağırlığı açısından 168 aile birbirinden oldukça farklı değerler göstermiştir (0.35 ile 0.44 arasında). Elde edilen bu farklılık tahmin edilen aile (0.55+0,03) ve bireysel (0.42+ 0,07) kalıtım derecelerinin yüksek değerlere ulaşmasını sağlamıştır. Benzer sonuçlar büyüme karakterlerinde ve lif uzunluğunda da gözlenmiştir. Ancak ilkbahar odunun yaz odununa oranında aileler arasında bir fark ortaya çıkmamıştır. Özgül ağırlık ile büyüme karakterleri arasındaki genetik ve fenotipik korelasyonlar istatistiki olarak anlamsızken, lif karakteri özgül ağırlık ile azda olsa negatif, büyüme karakterleriyle ise pozitif bir ilişki göstermiştir. Yedinci yaştaki tek bir karaktere göre yapılan seleksiyonda kontrol materyaline göre fenotipik tohum bahçelerinden elde edilen genetik kazanç, gövde hacmi için % 8.4 olarak hesaplanırken, bu değer özgül ağırlık açısından oldukça düşük olup (%0.37) istatistiki olarak anlamsızdır. Her bir tohum bahçesinde 20 klon bırakılacak şekilde bir genetik ayıklama yapılması sonucunda tohum bahçelerinden elde edilecek genetik kazanç ise gövde hacmi için % 16.1 ve özgül ağırlık içinde %1.7 olarak tahmin edilmiştir. Islah değerlerine göre bir ve ikinci seri denemelerde en yüksek ıslah değerine sahip 30 klonla kurulacak genotipik tohum bahçelerinden elde edilecek 9 genetik kazanç, gövde hacminde % 35, özgül ağırlıkta %5.2 ve lif boyu içinse %12 olarak bulunmuştur. Özgül ağırlık ile büyüme karakterleri arasında genetik ve fenotipik bir ilişkini olmaması her iki karakter açısından da bir seleksiyon yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Her iki karakter açısından en yüksek 10 ailenin seçilmesiyle elde edilen genetik kazanç gövde hacmi için % 27.7 iken özgül ağırlık için % 5.6 olarak hesaplanmıştır.

Suggestions

Inheritance of wood specific gravity and its genetic correlation with growth traits in young pinus brutia progenies
Yıldırım, Kubilay; Kaya, Zeki; Department of Biotechnology (2008)
In long term, to discover the genes responsible for wood production, genetic control of wood specific gravity (WSG) in Pinus brutia Ten. (Turkish red pine) open pollinated Ceyhan progeny trial, which was established with the seeds collected from 168 clones originated from six clonal Turkish red pine seed orchards was studied. Wood samples were taken by destructive sampling during the rouging of this trial at the age of seven. Specifically; (1) to examine the magnitude of family differences and its component...
Buğdayda Sorun Olan Septorya Yaprak Lekesi (Zymoseptoria tritici) Patojeni'nde Fungal Efektör Adayı Bazı SSP (Small Secreted Protein) Genlerinin Fonksiyonel Analizi
Ölmez, Fatih; Rudd, Jason; Akkaya, Mahinur; Tunalı, Berna(2017)
Septorya yaprak leke hastalığı etmeni Zymoseptoria tritici ülkemizde buğdayın en önemliyaprak hastalıklarından birisidir. Askomiset, hemibiotrof bir fungus olan fungusun tam genom sekans analizleri tamamlanmış ve erişime açılmıştır. Fungusun genomundaki genlerin fonksiyonlarının ve bitkiyi hastalandırma sürecinde görev alan efektör genlerinin belirlenmesi fungusa karşı mücadele stratejilerinin geliştirilmesinde büyük önem arz etmektedir.Bu proje buğday yaprak lekesi etmeni Z. tritici genomunda yer alan bazı...
Türkiye’deki Söğüt Türlerinin Moleküler Filogenetiği ve Ekonomik Açıdan Önemli Olan Türlerin (Salix alba & Salix excelsa) Islahına Yönelik Gen Kaynaklarının Karakterizasyonu
Duman, Hayri; Kaya, Zeki(2017)
Ülkemizde doğal olarak 27 Salix türü yayılış göstermekte, teşhisinde problemlerbulunmaktadır. Projenin ilk iş paketi kapsamında doğal olarak bulunan söğüt türleri arasındakigenetik ilişkiyi belirlemek için Türkiye bazında örneklenerek, kloroplast genomunun matK,rbcL ve tRNA ile çekirdek genomundaki rDNA ITS bölgelerinin DNA dizileri çoğaltılarakkarşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.Türkiye?deki Söğüt türleri hem kloroplast hem deçekirdek verilerine göre monofiletik yapıda olup filogenetik ağaçda, iki ana...
Hepatit-B yüzey antijeni içeren mannan kaplı lipozomların adjuvant özelliklerinin araştırılması ile lenfosit alt gruplarının tayini
Canpınar, Hande; Gürsel, Mayda(1998)
Sentetik peptid ve rekombinant aşıların kullanıma girmesiyle birlikte yeni imünolojik adjuvant sistemlerine duyulan ihtiyaç bu tür aşılara karşı özellikle hücresel bağışıklık yeterince sağlanamadığından artmıştır. Bu sebeple, bu projede daha önce yapılan çalışmalarda adjuvant özelliği kanıtlanmış lipozomal sistemin kullanımının yanısıra hücresel bağışıklığı arttırabilecek yeni bir ajanın (oksitlenmiş mannan) da bu sisteme kombine edilerek denenmesi amaçlanmıştır. Bu tür bir adjuvant formülasyonunun başarılı...
Levantin baseni pikoplankton (Heterotrofik bakteri ve cyanobakteri) içerik ve dinamikleri
Tuğrul, Süleyman; Uysal, Zahit; Yıldız, Ç. Yeşim(2004)
Levantin baseni kıta sahanlığı sularında bir yıl süre ile aylık aralıklarla üç istasyonda pikoplankton (heterotrofik bakteri ve cyanobakteri) içerik ve dinamikleri çalışıldı. Bu grubun ortam kimyasal ve fiziksel parametreleri ile zaman ve yer boyutlarında ilişkileri irdelendi. Sahanlık suları genelde dinamik bir yapı sergilemekte, kış dönemi dikey karışımlar su kolonunda mevcut besin tuzları derişimi ve askı yük dağılımım direkt etkilemektedir. Kış dönemi bakteri populasyonu azalmış ve su kolonunda homojen ...
Citation Formats
K. Yıldırım, Z. Kaya, H. Öztürk, S. Şıklar, M. Alan, and E. İlter, “Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Akdeniz Bölgesi alçak rakım ıslah programı kapsamındaki odun hammedesi üretimini artırmak için kızılçam odun kalitesinde (yoğunluk, lif karakterleri, ilkbahar ve yaz odun oranı) kalıtsallık ve genetik kazanç belirlenmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0Rrek1qST0.