Hide/Show Apps

Mangan(III)-asetat ile hidrokarbonların oksidasyon mekanizmasının araştırılması ve yeni doğal ürün sentezlerinin geliştirilmesi

Download
2009
Balcı, Metin
Çalışkan, Raşit
Kılbaş, Benan
Altun, Yasemin
Mazınlı, Alper
Şengül, Ordu Ali
Müjde, Berk
Radikal siklizasyon reaksiyonlarında bile iklerin halojen veya ba ka fonksiyonel grupları R3SnH ile serbest radikallere indirgenir, radikalin siklizasyonu ile olu an yeni yeni radikalin hidrokarbona indirgenmesi ile zincir reaksiyonu tamamlanır. Oksidatif serbest radikal olu umunda radikalin terminasyonu da oksidatiftir. Basit çıkı bile iklerinden oldukça fazla fonksiyonel grup içeren ürünler elde edildi inden, bu yöntemin sentetik potansiyeli oldukça yüksektir. Asetik asitin alkenlere oksidatif katılması ilk kez Heiba/Dessau ve Bush/Finkbeiner tarafından 1968 yılında rapor edilmi olup oksidatif serbest-radikal siklizasyonu için genel bir yakla ımdır. Genel olarak, oksidatif veya reduktif olu turulan bir radikal intra- veya intermoleküler olarak çift ba a katılarak yeni bir radikal olu turur. Mn(III)asetat, radikal terminasyonunda olu an radikali hemen ilgili karbokatyona yükseltger. Mn(OAc)3 oksidasyon reaksiyonunun yönünü takip etmek ve ikinci oksidasyon reaksiyonunun siklizasyondan önce mi yoksa sonra mı oldu unu belirlemek için bu proje kapsamında sekonder radikaller bisiklik sistemler üzerinde olu turuldu ve sistemin Wagner-Meerwein tipi bir düzenlenmeye maruz kalıp kalmadı ı ara tırıldı. Sonuç olarak siklizasyonun yükseltgenmeden sonra oldu u belirlendi. Mn(OAc)3 oksidasyon reaksiyonu ile polihidroksi bile iklerin sentezi için yeni bir yöntem geli tirildi. Ayrıca, asetilasetonun Mn(OAc)3 ve HCl e li inde çift ba lara katılması ile olu an ürünlerin amonyak ile reaksiyona sokulmasıu sonucunda da çift ba ların kloroasetilasyonu için yeni bir yöntem geli tirildi. Projenin son bölümünde sikloheptatrien türevlerinin Mn(OAc)3 ve Ce(NH4)2(NO3)6 oksidasyonuna kar ı davranı ı incelendi.