Mangan(III)-asetat ile hidrokarbonların oksidasyon mekanizmasının araştırılması ve yeni doğal ürün sentezlerinin geliştirilmesi

Download
2009
Balcı, Metin
Çalışkan, Raşit
Kılbaş, Benan
Altun, Yasemin
Mazınlı, Alper
Şengül, Ordu Ali
Müjde, Berk
Radikal siklizasyon reaksiyonlarında bile iklerin halojen veya ba ka fonksiyonel grupları R3SnH ile serbest radikallere indirgenir, radikalin siklizasyonu ile olu an yeni yeni radikalin hidrokarbona indirgenmesi ile zincir reaksiyonu tamamlanır. Oksidatif serbest radikal olu umunda radikalin terminasyonu da oksidatiftir. Basit çıkı bile iklerinden oldukça fazla fonksiyonel grup içeren ürünler elde edildi inden, bu yöntemin sentetik potansiyeli oldukça yüksektir. Asetik asitin alkenlere oksidatif katılması ilk kez Heiba/Dessau ve Bush/Finkbeiner tarafından 1968 yılında rapor edilmi olup oksidatif serbest-radikal siklizasyonu için genel bir yakla ımdır. Genel olarak, oksidatif veya reduktif olu turulan bir radikal intra- veya intermoleküler olarak çift ba a katılarak yeni bir radikal olu turur. Mn(III)asetat, radikal terminasyonunda olu an radikali hemen ilgili karbokatyona yükseltger. Mn(OAc)3 oksidasyon reaksiyonunun yönünü takip etmek ve ikinci oksidasyon reaksiyonunun siklizasyondan önce mi yoksa sonra mı oldu unu belirlemek için bu proje kapsamında sekonder radikaller bisiklik sistemler üzerinde olu turuldu ve sistemin Wagner-Meerwein tipi bir düzenlenmeye maruz kalıp kalmadı ı ara tırıldı. Sonuç olarak siklizasyonun yükseltgenmeden sonra oldu u belirlendi. Mn(OAc)3 oksidasyon reaksiyonu ile polihidroksi bile iklerin sentezi için yeni bir yöntem geli tirildi. Ayrıca, asetilasetonun Mn(OAc)3 ve HCl e li inde çift ba lara katılması ile olu an ürünlerin amonyak ile reaksiyona sokulmasıu sonucunda da çift ba ların kloroasetilasyonu için yeni bir yöntem geli tirildi. Projenin son bölümünde sikloheptatrien türevlerinin Mn(OAc)3 ve Ce(NH4)2(NO3)6 oksidasyonuna kar ı davranı ı incelendi.

Suggestions

Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Potansiyel biyolojik ve tıbbi aktiviteleri olan yeni 2,3- dihidro-[1,4]-oksazepin ve [1,4]-oksazepin türevlerinin sentezi için yeni metotların geliştirilmesi
Zora, Metin(2017)
[1,4]-Oksazepin ve 2,3-dihidro-[1,4]-oksazepin bileşikleri tıbbi kimyada önemli olup uygungruplar taşıyan birçok türevinin antidepresan, antipsikotik, anksiyolitik, antikonvülzan,antihipertansif, antiserotonerjik ve antihistaminik özellikleri vardır. Bu bileşikler sara (epilepsi),diyabetik nefropati, kalp, bronşit ve astım hastalıklarının tedavisinde ilaç olarakkullanılmaktadır. Bu nedenle bu tür bileşikler ilaç tasarımında büyük önem kazanmıştır.Çünkü daha etkili türevlerinin bulunması ve geliştirilmesi ha...
Polikaprolakton Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Hacaloğlu, Jale(2018)
Bu çalışmada organik düzenleyici kullanılarak modifiye edilmiş Kloisit 30B, C30B, ve Kloisit15A, C15A içeren polikaprolakton, PCL, nanokompozitleri, çeşitli miktarlarda benzendiboronik asit, BDBA, çinko borat, ZnB, ve borik asit, H3BO3 içeren polikaprolaktonkompozitleri ve hem nanokil hem de bor bileşikleri içeren PCL nanokompozitleri hem çözeltide hem de eriyikte harmanlama yöntemleri ile hazırlanmış ve örneklerin morfolojik ısıl vemekanik özellikleri saptanmıştır.
Serya destekli rutenyum nanokümeleri: Sentezi, tanımlanması ve amonyak boranın hdirolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliğinin incelenmesi
Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren; Kayran İşçi, Ceyhan; Yılmaz, Ayşen; Gökağaç Arslan, Gülsün(2016-12-31)
Seryum(IV) oksit (serya, CeO2) yüzeyine tutturulmuş rutenyum(0) nanokümeleri hazırlanacak, ileri analitik yöntemler kullanılarak tanımlanacak ve amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliği incelenecektir. Seryum(IV) oksit yüzeyine tutturulmuş ruthenium(0) nanokümelerinin katalitik etkinliğine seryum iyonlarının da doğrudan veya elektronik indükleme ile katkı vermesi beklenmektedir. Böylece amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretimi için katalitik etkinliği yüksek ve uzun ömürl...
İkili Nadir Toprak Element İyonları Katkılanmış Lantan Ve Gadolinyum Ortoborat Bileşiklerinin Lüminesans Özelliklerinin Araştırılması
Yılmaz, Ayşen; Esentürk, Okan; Abacı, Özde Ceren; Taneroğlu, Oğuzcan(2018)
Projemizde LaBO3 ve GdBO3 bileşikleri ve ikili nadir toprak elementi iyonları katkılı,Ce3+/Dy3+ ve Ce3+/Tb3+ katkılı halleri, mikro dalga yardımlı sentez yöntemi ile, tek örnekhazırlama basamağında ve kısa süreli yüksek sıcaklıkta ısıtma ile başarıyla hazırlanmıştır.Sentez yöntemimiz zaman ve enerji tasarrufu sağlamıştır. Ürettiğimiz örneklerin toz x-ışınlarıdifraksiyonu ile kristal yapı karakterizasyonları ve infra red (kızıl ötesi) spektroskopisi ileanyon gruplarının titreşim modlarının tayinleri yapılmış...
Citation Formats
M. Balcı et al., “Mangan(III)-asetat ile hidrokarbonların oksidasyon mekanizmasının araştırılması ve yeni doğal ürün sentezlerinin geliştirilmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RrM09EZz0.