Potansiyel biyolojik ve tıbbi aktiviteleri olan yeni 2,3- dihidro-[1,4]-oksazepin ve [1,4]-oksazepin türevlerinin sentezi için yeni metotların geliştirilmesi

Download
2017
[1,4]-Oksazepin ve 2,3-dihidro-[1,4]-oksazepin bileşikleri tıbbi kimyada önemli olup uygungruplar taşıyan birçok türevinin antidepresan, antipsikotik, anksiyolitik, antikonvülzan,antihipertansif, antiserotonerjik ve antihistaminik özellikleri vardır. Bu bileşikler sara (epilepsi),diyabetik nefropati, kalp, bronşit ve astım hastalıklarının tedavisinde ilaç olarakkullanılmaktadır. Bu nedenle bu tür bileşikler ilaç tasarımında büyük önem kazanmıştır.Çünkü daha etkili türevlerinin bulunması ve geliştirilmesi hastalıkların tedavisinde yeni umutlarolabilir. Organik bileşiklerin biyolojik aktiviteleri hakkında bazı tahminler yapılabilmekleberaber aktivitelerin kesin olarak belirlenmesi ancak bileşiklerin biyolojik aktivite testleri ilemümkündür. Bu da bileşiklerin önce eldesini yani laboratuvarda sentezini gerektirmektedir.Yarı doymuş, doymuş, bir veya iki benzen halkası ile birleşmiş ve de karbonil grubu içeren[1,4]-oksazepin bileşikleri yaygın olmasına rağmen monosiklik, tamamen doymamış türevleriçok nadirdir. Bu projede N-proparjil-beta-enaminon bileşiklerinden monosiklik [1,4]-oksazepinve 2,3-dihidro-[1,4]-oksazepin türevlerinin sentezi için yeni ve uygulanabilir 'one-pot' metotlargeliştirilmiştir.Onaylanan Bütçe:N-Proparjil-beta-enaminon bileşikleri kaynayan diklormetan (DCM) veya kloroform içerisinde 1ekivalent çinko klorür ile tepkimeye sokulduğunda iyi ve yüksek verimlerle 2-metilen-2,3-dihidro-[1,4]-oksazepin türevlerini üretmektedir. Bu yeni tepkime çok sayıda N-proparjil-beta-enaminon bileşiği için genel olup birçok elektron çekici ve elektron verici grubun varlığına izinvermiştir. DCM içerisinde yapılan deneylere kıyasla kloroform içersinde yapılan tepkimeler[1,4]-oksazepin ürünlerini genellikle daha yüksek verimlerle daha kısa sürelerde üretmiştir.N-Proparjil-beta-enaminon bileşikleri kaynayan kloroform içerisinde moleküler iyot varlığında2.5 ekivalent çinko klorür ile tepkimeye maruz bırakıldığında ise 2-(iyodometilen)-2,3-dihidro-[1,4]-oksazepin türevlerini üretmektedir. [1,4]-Oksazepin ürünleri bu tepkimelerden tek izomerolarak alınmıştır. Çünkü örnek [1,4]-oksazepin bileşiği üzerinde yapılan NOESY ölçümleri bubileşikteki ekzo çifte bağın stereokimyasının Z olduğunu göstermiştir. Bu yeni tepkime debirçok N-proparjil-beta-enaminon bileşiği için genel olup farklı elektron çekici ve elektron vericigrupların varlığını tolere etmiştir. 2-(İyodometilen)-2,3-dihidro-[1,4]-oksazepin bileşikleriyapılarında iyot atomu ihtiva etmeleri nedeniyle metal eşleşme (kenetlenme) tepkimeleriaçısından büyük potansiyele sahiptir. Çünkü bu bileşikler uygun reaktiflerle muameleedildiklerinde iyot pozisyonundan daha da türevlendirilebilir. Bu pozisyona değişik gruplarınbağlanması biyolojik ve tıbbi olarak daha aktif türevlerin sentezini mümkün kılabilir.Özetle bu projede N-proparjil-beta-enaminon bileşiklerinden 2,3-dihidro-[1,4]-oksazepin ve 2-(iyodometilen)-2,3-dihidro-[1,4]-oksazepin türevlerinin sentezi için iki yeni yöntemgeliştirilmiştir.

Suggestions

Mangan(III)-asetat ile hidrokarbonların oksidasyon mekanizmasının araştırılması ve yeni doğal ürün sentezlerinin geliştirilmesi
Balcı, Metin; Çalışkan, Raşit; Kılbaş, Benan; Altun, Yasemin; Mazınlı, Alper; Şengül, Ordu Ali; Müjde, Berk(2009)
Radikal siklizasyon reaksiyonlarında bile iklerin halojen veya ba ka fonksiyonel grupları R3SnH ile serbest radikallere indirgenir, radikalin siklizasyonu ile olu an yeni yeni radikalin hidrokarbona indirgenmesi ile zincir reaksiyonu tamamlanır. Oksidatif serbest radikal olu umunda radikalin terminasyonu da oksidatiftir. Basit çıkı bile iklerinden oldukça fazla fonksiyonel grup içeren ürünler elde edildi inden, bu yöntemin sentetik potansiyeli oldukça yüksektir. Asetik asitin alkenlere oksidatif ka...
Hexanitrostilbene sentezinin teorik ve deneysel incelenmesi
Türker, Burhan Lemi; Akdağ, Akın; Öztürk, Perihan; Ünay, Gizem; Tekin, Gizem(2016-12-31)
Hexanitrostilbene (HNS) yüksek termal ve vakum dayanıklılığına sahip, yüksek sıcaklıklarda süblimleşmeğe dayanıklı bir polynitro moleküldür [1,2]. Diğer yandan olefinik bir yapı olması itibarı ile HNS, Diels-Alder (DA) ve diğer siklokatılma reaksiyonlarına girebilir, gerek kendisi ve gerekse katılma ürünleri, çeşitli kimyasal reaksiyonlar vasıtası ile kıymetli ürünlere dönüştürülebilir. Bu proje çerçevesinde HNS üzerine bilgisayar destekli deneysel çalışmalar yapılacaktır
Doğal ürün ve ilaç yapısında bulunan pirolidin türevlerinin asimetrik sentezi
Koyuncu, Hasan; Doğan, Özdemir; Kanışkan, Ümit(1999)
Pirolidin türevlerinin sentezinde ilk defa dietilçinko Lewis asidi olarak denenerek yeni bir metod geliştirildi. Glisin metil esteri ile bezaldehit veya anisaldehit refluks altında Dean-Stark düzeneği kullanılarak kondanse edilip Schiff bazlar (iminler) oluşturuldu. Daha sonra tepkime ortamına dietilçinko (EtaZn) ve dipolarofil sıra ile eklendi. Shiff bazın imin totemerizasyonu sonucu oluşan ara ürün azometin yilid (ilür) dipolarofillerle 1,3-dipolar halkasal katılma tepkimesi vererek pirolidin türevlerini ...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Yapısında ferrosen bulunduran pirolidin türevlerinin yeni bir yöntemle sentezlenmesi
Koyuncu, Hasan; Doğan, Özdemir(2001)
Yapısında ferrosen bulunduran pirolidin türevleri ilk kez imin tautomerizasyonu yöntemi ile elde edilen azometin ylidlerin dipolarofillerle 1,3-dipolar halkasal katılma tepkimeleri vermesiyle elde edildi. Tepkime oda sıcaklığında EtıZn katalizörlüğünde gerçekleşti. Dipolarofıl olarak dimetil maleat, N-metilmaleimid, akrilonitril ve metil akrilat kullanıldı. Her bir dipolarofille ayrı ayrı yapılan deneylerde beklenen pirolidin türevleri tek bir halkasal katılma ürünü olarak oldukça iyi verim, stereo- ve regi...
Citation Formats
M. Zora, “Potansiyel biyolojik ve tıbbi aktiviteleri olan yeni 2,3- dihidro-[1,4]-oksazepin ve [1,4]-oksazepin türevlerinin sentezi için yeni metotların geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnME9ESXk.