İkili Nadir Toprak Element İyonları Katkılanmış Lantan Ve Gadolinyum Ortoborat Bileşiklerinin Lüminesans Özelliklerinin Araştırılması

Download
2018
Esentürk, Okan
Yılmaz, Ayşen
Abacı, Özde Ceren
Taneroğlu, Oğuzcan
Projemizde LaBO3 ve GdBO3 bileşikleri ve ikili nadir toprak elementi iyonları katkılı,Ce3+/Dy3+ ve Ce3+/Tb3+ katkılı halleri, mikro dalga yardımlı sentez yöntemi ile, tek örnekhazırlama basamağında ve kısa süreli yüksek sıcaklıkta ısıtma ile başarıyla hazırlanmıştır.Sentez yöntemimiz zaman ve enerji tasarrufu sağlamıştır. Ürettiğimiz örneklerin toz x-ışınlarıdifraksiyonu ile kristal yapı karakterizasyonları ve infra red (kızıl ötesi) spektroskopisi ileanyon gruplarının titreşim modlarının tayinleri yapılmış ve örneklerimizin herhangi bir safsızlıkiçermedikleri belirlenmiştir. Fotolüminesan ölçümlerinde LaBO3 ev sahibi matris içinde Ce3+iyonundan başarıyla Dy3+ ve Tb3+ iyonlarına enerji geçişi sağlanıp ışıma şiddetinde kaydadeğer artış görülmüş ancak aynı katkılama sistemlerinde GdBO3 içinde ışıma şiddeti artışıkaydedilmemiştir. Bu durumda Ce3+ iyonu LaBO3 ev sahibi matris içinde çok iyi birduyarlaştırıcı iken GdBO3 ev sahibi matris içinde iyi bir duyarlaştırıcı olarak görevyapmamıştır. Bunun sebebi her iki ev sahibi bileşiğin farklı kristal yapılarına ve anyonikgruplara sahip olmasıdır: LaBO3 ortorombik ve Pnma uzay grubunda ve GdBO3 rombohedralve R32 uzay grubundadır. Ayrıca, infra red spektroskopisi verielrine göre LaBO3 izole BO33-birimi içerirken GdBO3 anyon grubu olarak B3O99- birimine sahiptir. Sonuç olarak, ev sahibimatris bileşiğin kristal yapısının fotolüminesan özelliklerin belirlenmesinde çok önemli biretken olduğu ispatlanmıştır. GdBO3 ev sahibi matris içinde Ce3+ iyonunun duyarlaştırıcıolarak kullanılabilmesi için üçüncü bir iyonun katkılanması yararlı olabilir. CIE hesaplarıCe3+/Dy3+ katkılı LaBO3 örneklerinin beyaz renk, Ce3+/Tb3+ katkılı LaBO3 örneklerininyeşil, GdBO3 örneklerinin mavi renk ışıma yaptıklarını ispatlamıştır.
Citation Formats
O. Esentürk, A. Yılmaz, Ö. C. Abacı, and O. Taneroğlu, “İkili Nadir Toprak Element İyonları Katkılanmış Lantan Ve Gadolinyum Ortoborat Bileşiklerinin Lüminesans Özelliklerinin Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnMU1qVTE.