İkili Nadir Toprak Element İyonları Katkılanmış Lantan Ve Gadolinyum Ortoborat Bileşiklerinin Lüminesans Özelliklerinin Araştırılması

Download
2018
Yılmaz, Ayşen
Esentürk, Okan
Abacı, Özde Ceren
Taneroğlu, Oğuzcan
Projemizde LaBO3 ve GdBO3 bileşikleri ve ikili nadir toprak elementi iyonları katkılı,Ce3+/Dy3+ ve Ce3+/Tb3+ katkılı halleri, mikro dalga yardımlı sentez yöntemi ile, tek örnekhazırlama basamağında ve kısa süreli yüksek sıcaklıkta ısıtma ile başarıyla hazırlanmıştır.Sentez yöntemimiz zaman ve enerji tasarrufu sağlamıştır. Ürettiğimiz örneklerin toz x-ışınlarıdifraksiyonu ile kristal yapı karakterizasyonları ve infra red (kızıl ötesi) spektroskopisi ileanyon gruplarının titreşim modlarının tayinleri yapılmış ve örneklerimizin herhangi bir safsızlıkiçermedikleri belirlenmiştir. Fotolüminesan ölçümlerinde LaBO3 ev sahibi matris içinde Ce3+iyonundan başarıyla Dy3+ ve Tb3+ iyonlarına enerji geçişi sağlanıp ışıma şiddetinde kaydadeğer artış görülmüş ancak aynı katkılama sistemlerinde GdBO3 içinde ışıma şiddeti artışıkaydedilmemiştir. Bu durumda Ce3+ iyonu LaBO3 ev sahibi matris içinde çok iyi birduyarlaştırıcı iken GdBO3 ev sahibi matris içinde iyi bir duyarlaştırıcı olarak görevyapmamıştır. Bunun sebebi her iki ev sahibi bileşiğin farklı kristal yapılarına ve anyonikgruplara sahip olmasıdır: LaBO3 ortorombik ve Pnma uzay grubunda ve GdBO3 rombohedralve R32 uzay grubundadır. Ayrıca, infra red spektroskopisi verielrine göre LaBO3 izole BO33-birimi içerirken GdBO3 anyon grubu olarak B3O99- birimine sahiptir. Sonuç olarak, ev sahibimatris bileşiğin kristal yapısının fotolüminesan özelliklerin belirlenmesinde çok önemli biretken olduğu ispatlanmıştır. GdBO3 ev sahibi matris içinde Ce3+ iyonunun duyarlaştırıcıolarak kullanılabilmesi için üçüncü bir iyonun katkılanması yararlı olabilir. CIE hesaplarıCe3+/Dy3+ katkılı LaBO3 örneklerinin beyaz renk, Ce3+/Tb3+ katkılı LaBO3 örneklerininyeşil, GdBO3 örneklerinin mavi renk ışıma yaptıklarını ispatlamıştır.

Suggestions

İkincil iyon kütle spektrometresinin geliştirilmesi
Süzer, Şefik; Hacaloğlu, Jale(1994)
Bu çalışmada amacımız, elimizde bulunan elektron impact kuadropol ( El ) kütle spektrometresini ikincil iyon kütle spetrometresine (secondary ion mass spectrometry, SIMS) dönüştürmektir. Bu amaçla bir ikincil iyon tüfeği ( secondary ion gun) satın alınmıştır. İyon tüfeğini kütle spektrometresine birleştirmek için gerekli vakum bağlantıları ve bir katı örnek hücre ünitesi tasarlanmış ve maklna atölyelerinde yaptırılmıştır. Yapılan değişikliklerin gerektiği zaman elektron impact konumuna kısa sürede dönüştürü...
İletken aşı kopolimerlerinin yapısal analizi
Özdilek, Ceren; Hacaloğlu, Jale; Levent, Anıl; Toppare, Levent Kamil(2002)
Bu çalışmada, iletken polimerlerin mekanik özelliklerini geliştirmek amacı ile elektrokimyasal olarak sentezlenen aşı kopolimerlerinin yapısal analizde direkt piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz gaz kromatografi kütle spektrometre teknikleri kullanılmış ve elde edilen kopolimerin blok kopolimer yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Sonuçlarımız, direkt piroliz tekniğinin poilimerin yapılarının, ısıl kararlılıklarının ve ısıl bozunun mekanizmalarının ...
Serya destekli rutenyum nanokümeleri: Sentezi, tanımlanması ve amonyak boranın hdirolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliğinin incelenmesi
Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren; Kayran İşçi, Ceyhan; Yılmaz, Ayşen; Gökağaç Arslan, Gülsün(2016-12-31)
Seryum(IV) oksit (serya, CeO2) yüzeyine tutturulmuş rutenyum(0) nanokümeleri hazırlanacak, ileri analitik yöntemler kullanılarak tanımlanacak ve amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliği incelenecektir. Seryum(IV) oksit yüzeyine tutturulmuş ruthenium(0) nanokümelerinin katalitik etkinliğine seryum iyonlarının da doğrudan veya elektronik indükleme ile katkı vermesi beklenmektedir. Böylece amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretimi için katalitik etkinliği yüksek ve uzun ömürl...
Üçlü bağ içeren polimerlerin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamalarında kullanımı
Toppare, Levent Kamil; Doğan, Özdemir; Hasırcı, Nesrin; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali(2014-12-31)
Bu çalışmada tiyofen, benzotriazol ve oksijene bağlı alkil grubu içeren benzen ünitelerinin üçlü bağ yardımıyla birbirlerine bağlanmasıyla her zincir üzerinde farklı ünitelerin kompozisyonunu içeren rastgele kimyasal polimerlerin sentezlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmayla karbon ve karbon atomları arasında oluşturulacak olan üçlü bağın değişik polimerik yapıların elektrokimyasal ve optik özelliklerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu polimerlerin sentezinde, deney aşamasında, klasik bazı yönteml...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Citation Formats
A. Yılmaz, O. Esentürk, Ö. C. Abacı, and O. Taneroğlu, “İkili Nadir Toprak Element İyonları Katkılanmış Lantan Ve Gadolinyum Ortoborat Bileşiklerinin Lüminesans Özelliklerinin Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnMU1qVTE.