Kuzey Anadolu fay hattında jeotermal kaynaklarının izotop bileşimlerinin izlenmesi

Download
2005
Hılton, David
Güleç, Nilgün Türkan
Mutlu, Halim
Koçyiğit, Ali
Çifter, Candan
Süer, Selin
KAF Zonu üzerinde 800 km'lik bir hat boyunca yer alan 9 adet sahada, jeotermal akışkanların kimyasal ve izotopik bileşimleri 3 yıl boyunca (yılda 3 kez örnekleme yapılarak) izlenmiş ve zamansal değişimler, sismik etkinlikler ile ilişkileri açısından incelenmiştir. Bu bağlamda en anlamlı zamansal değişimler Yalova ve Efteni sahalarından elde edilmiş, Cl, Ca, $^3H , \delta^{13}C ve CO_2/^3 He$ en duyarlı parametreler olarak belirlenmiştir. İleride yapılacak izleme programlarına temel sağlayacak bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Suggestions

Western Mediterranean European Vernacular Architecture
Alomar, Gabriel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
For the purposes of this article, 'vernacular' or 'popular' architecture of a specific region is defined as 'the totality of man-made structures intended for living or for other activities, which do not classify within any historic or academic style in the classical meaning of the term but which are a part of the tradition of that particular region'. The time in which these structures were built is not significant, and the names of their builders are, generally speaking, unknown for the vernacular or popula...
Batı Toroslar' ın üst jura-alt kretase devirsel karbonat istiflerinde yörüngesel östatik veya tektonik olayların etkileri
Gaziulusoy, Zeynep; Altıner, Demir; Özgül, Necdet; Akçar, Naki; Yılmaz, İsmail Ömer; Bayazıtoğlu, Muzaffer(1998)
Toroslar'ın Beyşehir Gölü dolayları ve daha güneydeki Seydişehir, Akseki ve Hadim yörelerinde yüzeyleyen Geyik Dağı Birliği'nin Kimmeridciyen-Senomaniyen yaşlı platform içi karbonat istifleri metre ölçeğinde devirsel çökeller ve bunlarla bazan arakatkılanan önemli karst düzeylerinden oluşmaktadır. Metre ölçeğindeki devirsel çökeller üste doğru sığlaşan istifler olup, Jura ve Kretase'deki karakterleri birbirinden farklıdır. Jura'daki asimetrik devirsel çökeller gelgit düzlüğü ilerlemesini gösteren fasiyesler...
Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı 1991 yılı kesin raporu
Saydam, Cemal; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(1994-01-01)
Yakın geçmişte ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan asit yağmurları, Çernobil Kazası ve Körfez Savaşının kaynaklarından uzak bölgelerde tesbit edilen döküntüleri çevre kirliliğine uzun mesafeli atmosferik taşımının katkısının gözardı edilemiyeceği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu izleme programı Doğu Akdeniz atmosferinde bulunan parçacıkların tanımlanması, uzun mesafeli taşınım ile ulaşan materyalin kaynak bölgelerinin saptanması ve atmosferden denize giren akı miktarlarının tesbit edilmesi amacı doğrultusund...
Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar
Cihangir, Aykut; Akın, Tayfun; Hızal, Altunkan; Demir, Şimşek; Güçlü, Caner; Alatan, Lale; Topallı, Nihan; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2010)
Bu proje kapsamında, özellikle milimetre-dalga frekanslarında çalışan yeniden şekillendirilebilir anten, elektronik taramalı dizi anten ve yansıtıcı dizi anten tasarımı, üretimi ve ölçümleri yapılmıştır. Yeniden şekillendirilebilirlik özelliği için farklı teknolojiler kullanılmıştır. Huzmesi yönlendirilebilen sur biçimli mikroşerit yürüyen dalga anten dizisi X-bant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Antenin ana huzmesinin istenilen yöne elek...
Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Yapısal Analizi ve Hızlı Büyüme İçin Politika Önerileri
Çiftcioğlu, Serhan (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin zaman içerisinde, nasıl bir yapısal dönüşüme uğradığı analiz edilmiş, ve bu yapısal dönüşümün ortalama büyüme hızının düşmesinde önemli bir etken olduğu tezi temelinde, uzun vadede hızlı büyüme sağlayabilecek politikaların neler olabileceği irdelenmeye çalışılmıştır: 90’larda artan ortalama enflasyon oranına paralel olarak ortalama büyüme hızı bir önceki döneme göre ciddî bir düşüş göstermiştir. Ortalama büyüme hızının göreceli olarak düşmüş olduğu bu dönemde imalat s...
Citation Formats
D. Hılton, N. T. Güleç, H. Mutlu, A. Koçyiğit, C. Çifter, and S. Süer, “Kuzey Anadolu fay hattında jeotermal kaynaklarının izotop bileşimlerinin izlenmesi,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRreE9EZz0.