Batı Toroslar' ın üst jura-alt kretase devirsel karbonat istiflerinde yörüngesel östatik veya tektonik olayların etkileri

Download
1998
Gaziulusoy, Zeynep
Altıner, Demir
Özgül, Necdet
Akçar, Naki
Yılmaz, İsmail Ömer
Bayazıtoğlu, Muzaffer
Toroslar'ın Beyşehir Gölü dolayları ve daha güneydeki Seydişehir, Akseki ve Hadim yörelerinde yüzeyleyen Geyik Dağı Birliği'nin Kimmeridciyen-Senomaniyen yaşlı platform içi karbonat istifleri metre ölçeğinde devirsel çökeller ve bunlarla bazan arakatkılanan önemli karst düzeylerinden oluşmaktadır. Metre ölçeğindeki devirsel çökeller üste doğru sığlaşan istifler olup, Jura ve Kretase'deki karakterleri birbirinden farklıdır. Jura'daki asimetrik devirsel çökeller gelgit düzlüğü ilerlemesini gösteren fasiyesleri içermemelerine rağmen Kretase'dekiler genelde bu fasiyeslerle karakterize olurlar. Stromatolitik düzeyli devirsel çökeller bölgesel ölçekte üst Hotriviyen'de ortaya çıkar ve Senomaniyen içlerine kadar devamlı gözlenebilen istifler oluşturur. Foraminifer ve dasiklad alg biyostratigrafısine göre kesitlerde tanınan dört karst breşi düzeyi bu çalışmada tanımlanan "Başlıca 2. Derece Devir"lerin sınırlarına karşılık gelmektedir. Kimmeridciyen-Portlandiyen sınırı ile erken Valanjiniyen, Apsiyen ve Senomaniyen içlerine karşılık gelen bu düzeyler östatik deniz seviyesi düşüşlerini ve ayrıca Toros karbonat platformunun foraminifer faunası ve dasiklad florasındaki değişikliklerin olduğu seviyeleri temsil etmektedir. Kimmeridciyen-Senomaniyen aralığında gözlenen önemli karst düzeyleri ile sınırlanan 26 Tip 1 ve 2 sekans tanınmıştır. Yaklaşık 1-4 milyon seneleri aralığına karşılık gelen bu kaya paketlerinin sınırlarının global sınırlarla uyumlu olması ve Toros platformu çökme hızının hiç bir zaman östatik deniz seviyesi yükselme hızını geçemeyeceği gerçeği bu çökellerin lokal tektonik olayların kontrolünde oluşmadığını, buna karşılık östatik olayların kontrolünde oluştuğunu göstermektedir. Karstik düzeylerin bazı sekans sınırlarında görülmeyişi ise bu düzeylerin, arazide üzerinde gözlem yapılabilecek kadar belirgin olmayışı veya hesaplanan östatik deniz seviyesi düşüş miktarlarının abartılı olabileceğinden kaynaklanabilir.. Zira bu düşüşler platformun her alanını su üstü etmemiş olabilir. Kimmeridciyen-Senomaniyen aralığındaki 3. derece sekanslar içinde jenetik sıralanmalar ortaya koyan ve bölgesel boyuttaki korelasyonlarda kolaylıkla kullanılabilen metre ölçeğindeki devirsel çökeller de global deniz seviyesi değişmeleri ile oluşmuştur. Özellikle Kretase'dekiler 4. Derece sekans veya parasekansların temsil ettiği 100-200 bin senelik aralıklara karşılık gelir. Ayrıca bu çökellerin yörüngesel dışmerkezlilik devirlerinden 126 bin senelik E2 sinyaline karşılık gelebileceği de mümkün görülmektedir. Bu çalışmada elde edilen bin senelik değerlerin ortalama değerden belli oranda sapmaları özellikle Kretase jeokronolojisinin henüz sağlam bir baza oturmayışından kaynaklanmaktadır.

Suggestions

Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu
Yılmaz, Ayşen; Tuğrul, Süleyman; Yıldız, Yeşim Çoban(2003)
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışı...
Batı Raman petrolünün ikincil veya üçüncül üretim yöntemi olarak yüzey aktifleyici madde içeren su enjeksiyonu ile üretilmesinin araştırılması
Okandan, Ender(1977)
Bu çalışmada ağır petrol içeren Batı Raman Petrol sahasında, üretim verimini arttırmak için yapılan su enjeksiyonuna katılabilecek yüzey aktifleyici maddeler araştırılmış ve yapılan öteleme deneyleri ile üretime olan etkenlikleri gözlenmiştir. Yapılan fazlar arası değme açısı ölçmeleri ile sistemin doğal ıslanımı ve kullanılan kimyasal maddeler ile de kalsit düzeyinde sağlanacak ıslanım değişiklikleri incelenmiştir. Kullanılan kimyasal maddeler arasında .Sodyum-dodesil benzen sulfonat» kalsiyum-lignin-sulfo...
Kütahya-Tavşanlı çöküntü alanının neotektonik özellileri
Koçyiğit, Ali; Bozkurt, Erdin(1997)
Bu proje kapsamında, Kütahya-Tavşanlı çöküntüsünün doğu kesiminin neotektonik özellikleri ve depremselliği çalışılmıştır. Çalışma, 39° 22'-39° 33' kuzey enlemleri ve 39° 52'-30° 07' doğu boylamları ile sınırlanan yaklaşık 700 km2 lik bir alanda gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanındaki en yaşlı birimler Dodurga Metamoriîtleri ve Ovacık Yapısal Karmaşığı'dır. Ovacık Yapısal Karmaşığı, metamorfıtleri tektonik olarak üzerler ve başlıca geç Kretase yaşlı ofiyolitli melanj ile yeğince makaslanıp serpantinleşmiş ...
Ege Denizi körfezlerinde denizel kuvaterner sedimanların mikropaleontolojisi ve deniz seviyesi ve ortamsal değişmelere ait veri ve modellemeler
Altıner, Sevinç Özkan; Altıner, Demir; Yılmaz, Ömer İ.; Akçar, Naki(1999)
Ege Deniz'nin kuzeydoğu ucunda bulunan ve aktif faylarla denetlenen Saroz Körfezi'nin tabanından alınan Geç Kuvaterner (güncel) yaşlı örneklerdeki foraminifer faunası çalışılmıştır. 24.5 m-631 m 1er arası derinlikten gelen 50 örnekte ortaya konulan bentik ve planktonik foraminifer tür sayısı 210 dur. Textulariina, Spirillinina, Miliolina, Lagenina ve Rotaliina'ya ait 197 bentik foraminifer türü örnek bazında sayılmış ve dağılımları yüzde üzerinden göreceli olarak hesaplanmıştır. Pliyosen-Geç Kuvaterner zama...
Citation Formats
Z. Gaziulusoy, D. Altıner, N. Özgül, N. Akçar, İ. Ö. Yılmaz, and M. Bayazıtoğlu, “Batı Toroslar’ ın üst jura-alt kretase devirsel karbonat istiflerinde yörüngesel östatik veya tektonik olayların etkileri,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRVek5EUT0.