Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı 1991 yılı kesin raporu

1994-01-01
Saydam, Cemal
Yemenicioğlu, Semal
Kubilay, Nilgün
Yakın geçmişte ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan asit yağmurları, Çernobil Kazası ve Körfez Savaşının kaynaklarından uzak bölgelerde tesbit edilen döküntüleri çevre kirliliğine uzun mesafeli atmosferik taşımının katkısının gözardı edilemiyeceği gerçeğini ortaya koymuştur. Bu izleme programı Doğu Akdeniz atmosferinde bulunan parçacıkların tanımlanması, uzun mesafeli taşınım ile ulaşan materyalin kaynak bölgelerinin saptanması ve atmosferden denize giren akı miktarlarının tesbit edilmesi amacı doğrultusunda başlatılmıştır. Enstitü mendireğinde inşa edilen kuleden toplanan örneklerin atomik absorbsiyon ve oto analizör yöntemlerinin kullanılmasıyla 13 element ve besin tuzları analizleri yapılmıştır. Örneklerin toplandığı noktaya Sahra Çölünden uzun mesafeli taşınım ile toz taşındığı, kimyasal analizler ve meteorolojik bulgularla gösterilmiştir. Ayrıca atmosferik parçacıklarda ölçülen metal konsantrasyonlarının zaman içerisinde yağışların ve bölgeye ulaşan hava kütlelerinin fonksiyonu olarak değişim gösterdiği gözlemlenmiştir. Metaller için hazırlanan zenginleşme faktörü diyagramları yardımıyla atmosferik parçacıkların kaynaklan tahmin edilmiş ve metaller doğal ve antropojenik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Akdeniz'e atmosferden girebilecek materyal akılarının biyojeokimyasal devinimler üzerindeki olası etkilerinin ihmal edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Suggestions

Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1989 final raporu
Deniz Araştırma Enstitüsü(1990-12-15)
Ulusal Deniz ölçme ve İzleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1989 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir, Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve R/V Bilim laboratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait biyokimyasal sonuçlar 1989 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri; 20 Şubat - 17 Mart 1989 (İlkbahar dönemi) 16-24 Ağustos 1989 (Yaz dönemi) 22 - 29 Ekim 1989 ...
Ulusal Deniz Araştırmaları Programı; Klikya-Adana havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması -II projesi
Ediger, Vedat; Okyar, Mahmut(2000-08-01)
Kilikya-AdanaHavzası'nın dar kıta sahanlığı geç-Kuvaterner çökellerini ve Holosen dönemi deniz seviyeleri değişimini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, onbir değişik transgressif seviyenin varlığı tespit edilmiştir. Bölgeye ait tabankaya'nın, düzensiz erozyon yüzeylerine ve fay kontrollü yapılanmaya sahip olduğu ve faylanmış zayıf yüzeylerinin deniz seviyelerinin durağan olduğu dönemlerde aşınarak seki oluşumlarına neden olduğu anlaşılmıştır. Bölgede gözlenen transgressif seviyelerin, yaşlı...
Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent(2017-12-31)
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, kökeni ve evrimine ışık tutacak niteliktedirler. Granitik kayalardan ayıklanan zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde ise Ar-Ar izotop çalışmaları kaya topluluklarının kristalleşme ve soğuma yaşlarını ortaya konması amacına yönelik olarak s...
Batı Toroslar' ın üst jura-alt kretase devirsel karbonat istiflerinde yörüngesel östatik veya tektonik olayların etkileri
Gaziulusoy, Zeynep; Altıner, Demir; Özgül, Necdet; Akçar, Naki; Yılmaz, İsmail Ömer; Bayazıtoğlu, Muzaffer(1998)
Toroslar'ın Beyşehir Gölü dolayları ve daha güneydeki Seydişehir, Akseki ve Hadim yörelerinde yüzeyleyen Geyik Dağı Birliği'nin Kimmeridciyen-Senomaniyen yaşlı platform içi karbonat istifleri metre ölçeğinde devirsel çökeller ve bunlarla bazan arakatkılanan önemli karst düzeylerinden oluşmaktadır. Metre ölçeğindeki devirsel çökeller üste doğru sığlaşan istifler olup, Jura ve Kretase'deki karakterleri birbirinden farklıdır. Jura'daki asimetrik devirsel çökeller gelgit düzlüğü ilerlemesini gösteren fasiyesler...
Kuzey Anadolu fay hattında jeotermal kaynaklarının izotop bileşimlerinin izlenmesi
Hılton, David; Güleç, Nilgün Türkan; Mutlu, Halim; Koçyiğit, Ali; Çifter, Candan; Süer, Selin(2005)
KAF Zonu üzerinde 800 km'lik bir hat boyunca yer alan 9 adet sahada, jeotermal akışkanların kimyasal ve izotopik bileşimleri 3 yıl boyunca (yılda 3 kez örnekleme yapılarak) izlenmiş ve zamansal değişimler, sismik etkinlikler ile ilişkileri açısından incelenmiştir. Bu bağlamda en anlamlı zamansal değişimler Yalova ve Efteni sahalarından elde edilmiş, Cl, Ca, $^3H , \delta^{13}C ve CO_2/^3 He$ en duyarlı parametreler olarak belirlenmiştir. İleride yapılacak izleme programlarına temel sağlayacak bir veri taban...
Citation Formats
C. Saydam, S. Yemenicioğlu, and N. Kubilay, “Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı 1991 yılı kesin raporu,” 1994. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95480.