Öfkeye farklı açılardan bakış: öfkenin mekanizması, farklı psikopatolojilerde öfke ve terapistin öfkesi

2014-10-1
Dilekler, İlknur
Törenli, Zulal
Selvi, Kerim
Bu yazıda temel duygulardan biri olan öfkenin gerek günlük yaşantıda gerekse psikoterapi sürecinde tanımlanması, tanınması, ifadesi ve mekanizmasının hem terapi alan kişi hem de terapist açısından anlamlandırılması amaçlanmıştır. Pek çok farklı disiplinlerce ve psikoloji literatüründe de farklı yönleriyle tanımlanan öfkeye dair anlayışlara göz atıldığında öfkenin engellenme, haksızlık, tehdit edilme ile ilintili olduğu, ahlaki bir muhakeme içerebileceği, dürtülerden bağımsız olmadığı ve evrimsel olarak da yaşamsal değeri olan, çoğu zaman bir kişi ya da nesneye yönelen bir duygu olduğu görülmektedir. Öfke çeşitli boyutlarda yaşanabileceği gibi ifadesi de çok çeşitlidir. Haset, utanç, suçluluk, üzüntü, içerleme, nefret gibi duygularla bağlantılı ve katmanlı şekilde ortaya çıkan öfkeyi kavramsallaştırmada birden fazla teorik yaklaşımdan yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada evrimsel, sosyal inşacı, bilişsel ve psikanalitik bakış açılarının öfkeye yönelik anlayışına kısaca değinilmiş, ardından vaka örnekleriyle öfkenin mekanizması ve öfkenin psikopatoloji oluşumundaki rolü çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu örnekler temel olarak öfkenin nesnesine yöneltilememesi ile farklı nesnelere yansıtılması ve kendine yönelen öfkenin problemli hale gelmesini içermektedir. Öfkeyi anlama çabasında, son aşamada terapi ilişkisinde öfkenin ortaya çıkışı ağırlıklı olarak terapistteki öfkeye odaklanarak incelenmiştir. Bu bağlamda özellikle toplumsal beklentiler ve alandaki yeni terapistlerin “iyi terapist olma” fikrinin etkisiyle öfkeyi bastırmanın işlevsizliği ve öfkeyi kabul etmenin, dolayısıyla çözümlemenin önemine işaret edilmeye çalışılmıştır.

Suggestions

Rethinking the historical basis for the protection of human rights: The role of universal norms, state power, and social struggles
Zeyrek, Bilge Ece; Bedirhanoğlu Toker, Pınar; Department of International Relations (2022-8)
The continuation of human rights crises at a time when human rights have become a common value in both international and local politics is a puzzle that needs to be questioned. This thesis searches for an answer to this question by critically overviewing the history of human rights, in which the idea and practice of universal human rights have developed by considering universal norms, state power, and social struggles. The 18th century, the post-1945 period, and the post-Cold War period are examined with th...
Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları
Yavuz, Yıldırım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Üçüncü Selim'in 1789'da tahta geçmesiyle başlayan Batılılaşma dönemine kadar Osmanlı sağlık kuruluşları hem tıp uygulamaları, hem sağlık koşulları, hem de hastane yapılan açısından ortaçağda geçerli olan ilkel görünümlerini korumuşlardır. Kendinden önceki Selçuklu tıp uygulamalarına dayanan Osmanlı sağlık kuruluşları, biçimsel olarak da Selçuklu sağlık yapılarını yinelemişler, bu nedenle, Osmanlı hastaneleri, medrese planlarını anımsatan, bir orta avlu çevresine dizili odalardan oluşmuş geleneksel formların...
Question concerning the universality of human rights: a comparative examination of the works of Donnelly, Nino, and Ferry and Renaut
Demiray, Mehmet Ruhi; Deveci, Cem; Department of Political Science and Public Administration (2003)
From the if century when the idea pfhurnan rights has been first articulated m the history of humankind to our age, the adherents of miş Idea have generally asserted that these rights have a universal, thus an ahistorical and trafiscultural, character in their scope of validity. However, even a superficial review of the recent human rights literature is sufficient to give one the insight mat the question of the ground of this universality is the most crucial issue in the current theoretical debates on human...
Okul Kurumunun Kültürel-Toplumsal Eşitsizlik ve İmtiyazların Yeniden Üretimindeki Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme
Göktürk Ağın, Duygun (2020-04-01)
Bu çalışmada kültürel-toplumsal eşitsizlik ve imtiyazlar (ayrıcalık) bağlamında okul habitusunun (yatkınlıklar bütünü) eğitime etkisi ve eşitsizlik ve imtiyazların (ayrıcalıkların) yeniden üretilmesi konusu üç temel metin üzerinden ele alınmaktadır. Toplumsal köken ve sosyal çevrenin belirleyiciliğinde şekillenen kültürel ve toplumsal eşitsizlikler okul kurumu içerisinde çeşitli yapılar, pratikler (eylemler) ve yönelimler aracılığı ile devamlılık sağlamaktadır. Toplumsal gerçekliğin önemli bir parçası olara...
DEVELOPMENT OF A SOCIAL REINFORCEMENT LEARNING BASED AGGREGATION METHOD WITH A MOBILE ROBOT SWARM
Gür, Emre; Turgut, Ali Emre; Şahin, Erol; Department of Mechanical Engineering (2022-9-09)
In this thesis, the development of a social, reinforcement learning-based aggregation method is covered together with the development of a mobile robot swarm of Kobot- Tracked (Kobot-T) robots. The proposed method is developed to improve efficiency in low robot density swarm environments especially when the aggregated area is difficult to find. The method is called Social Reinforcement Learning, and Landmark-Based Aggregation (SRLA) and it is based on Q learning. In this method, robots share their Q tables ...
Citation Formats
İ. Dilekler, Z. Törenli, and K. Selvi, “Öfkeye farklı açılardan bakış: öfkenin mekanizması, farklı psikopatolojilerde öfke ve terapistin öfkesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 1, no. 3, pp. 44–59, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49549.