Atık plastiklerin geri kazanılması

Download
1995
Yılmazer, Ülkü
Aghdampour, Mania
Yaltaöz, Hatice
Emirler, Aşkın
Akbudak, Mehtap
Naylon-6 ve polietilentereftalat (PET) glikollerle reaksiyona sokulup oligomerlere dönüştürülerek geri kazanıldı. Etilen glikol, di-etilen glikol ve propilen glikol kullanılarak reaksiyon hızları tayin edildi. Çeşitli katalist ve reaksiyon sıcaklığı gibi şartların etkileri incelendi. Reaksiyon hızları, uç gurup tayini metoduyla bulundu. Sonra doymamış asit ilavesiyle esterleşme reaksiyonu sağlandı. Elde edilen ürünlere stiren, katalist, hızlandırıcı ve cam dokuma ilave edilerek kompozit malzemeler üretildi. Bu kompozitlerin çekme özellikleriyle (mukavemet, uzama gibi), bükülme özellikleri ölçüldü ve tatmin verici sonuçlar bulundu.

Suggestions

Synthesis, characterization and photovoltaic properties of benzo[c][1,2,5]oxadiazole based conjugated polymers for organic solar cells
Karakurt, Oğuzhan; Çırpan, Ali; Günbaş, Emrullah Görkem; Department of Chemistry (2021-1-22)
In this thesis, six conjugated polymers were synthesized by coupling of 2,1,3- benzoxadiazole derivatives with donor groups via Stille polycondensation reactions. Moreover, the effect of molecular weight for P1 and P2, effect of position of alkyl chain for P5 and effect of π-bridge groups for P6 which are selenophene and thiophene on optical, electrochemical, and photovoltaic properties were investigated. Also, modifications on alkyl chains of P3 and P4 were performed to increase their functionalities via p...
Tek basamakta birincil alkollerin seçici yükseltgenmetepkimeleri için tekrar kullanılabilir polimer sentezi
Öztürk, Perihan; Akdağ, Akın (null; 2015-08-23)
2,2,6,6-tetrametilpiperidinokzil (TEMPO) radikali alkol yükseltgenme tepkimelerinde ikincil yükseltgen olarak kul-lanılmaktadır [1]. Bu radikalin yükseltgen olarak aktifleşebilmesi için birincil yükseltgen olarak elektron kabul eden bir yapı gerekmektedir [2]. Önceki çalışmalarımızda N-Halamin bağları içeren hidantoin içeren polimerler TEMPO için klor kaynağı olarak kullanılmıştı [3]. Hidantoin bileşiğininin yapısındaki amit ve imit bağları halojenleri kararlı bir şekilde tutabilmekte ve gerektiğinde diğer ...
Biyoaktif norbornen-hekzakloronorbornen kiral ester, asit ve alkollerin enzimatik yöntemle eldesi
Akhmedov, M. İdris; Karadağ, Timur; Yazıcıoğlu, Yusuf Emre; Gümüş, Ayşegül(2006)
Kiral norbomen ve hekzakloronorbornen karboksilik asit, ester ve alkol bileşiklerinin asimetrik sentezi literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu konudaki çalışmalar halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu maddeler özellikle prostaglandin maddelerinin sentezinde anahtar bileşik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hedeflenen maddelerin asimetrik sentezi için enzimatik rezolüsyon yöntemi seçilmiştir. Katalitik miktarda kullanılmaları, yüksek enantiyomerik seçiciliğe sahip olmaları ve de çevreyle uyu...
Asitilenik Hidrazon Bileşiklerinden 5-Ferrosenil-4-(4-Nitrofenilsulfenil) Pirazol Türevlerinin Sentezi
Zora, Metin(2011-12-31)
Bu projenin amacı b-ferrosenil-a,b-alkinik aldehit/keton bileşiklerinden başlayarak elektrofilik halkalaşma tepkimesi ile potansiyel biyolojik ve tıbbi aktivitelere sahip olabilecek 5- ferrosenil-4-(4-nitrofenilsulfenil)pirazol türevlerini sentezlemektir. Bu amaçla önce hidrazon bileşikleri hazırlanıp daha sonra 4- nitrofenilsulfenil klorür ile elektrofilik halkalaşma tepkimesine sokularak 5-ferrosenil-4-(4- nitrofenilsulfenil)pirazol bileşikleri sentezlenecektir. Ayrıca sentez için önerilen yöntemi test e...
Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Citation Formats
Ü. Yılmazer, M. Aghdampour, H. Yaltaöz, A. Emirler, and M. Akbudak, “Atık plastiklerin geri kazanılması,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RjMU5RPT0.