Tek basamakta birincil alkollerin seçici yükseltgenmetepkimeleri için tekrar kullanılabilir polimer sentezi

2015-08-23
2,2,6,6-tetrametilpiperidinokzil (TEMPO) radikali alkol yükseltgenme tepkimelerinde ikincil yükseltgen olarak kul-lanılmaktadır [1]. Bu radikalin yükseltgen olarak aktifleşebilmesi için birincil yükseltgen olarak elektron kabul eden bir yapı gerekmektedir [2]. Önceki çalışmalarımızda N-Halamin bağları içeren hidantoin içeren polimerler TEMPO için klor kaynağı olarak kullanılmıştı [3]. Hidantoin bileşiğininin yapısındaki amit ve imit bağları halojenleri kararlı bir şekilde tutabilmekte ve gerektiğinde diğer maddelere zarar vermeyecek bir şekilde tepkime ortamına bırakabil-mektedir [4]. Bu sayede tepkime için uygun koşullar sağlanabilmekte ve birincil alkol yükseltgenme tepkimesi al-dehitten öteye yani karboksilik asit basamağına ilerlememektedir. Önceki çalışmamızda hidantoin içeren polimer ve TEMPO bir arada kullanılarak alkollerin seçici ve kolay bir şekilde aldehitlere yükseltgenmesi yüksek verimde ger-çekleşmişti[3]. Bu çalışmada TEMPO bileşiğinin zor ve zahmetli olan geri kazanımını kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, çalışmada 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinokzil, poli(metilhidantoin)stiren polimerine eklenmiştir. Sentezlenen 1 no’lu polimer , HOCl ile klorlanıp farklı alkollerin seçici yükseltgenme tepkimelerinde kullanılmıştır. Bu özelliğiyle, kimyasal atık problemini azaltmakta ve seçici alkol yükseltgenme tepkimesine daha çevreci bir yapı kazandırmaktadır. Bu polimer her defasında tekrar klorlanıp, yeni bir tepkimede yükseltgen olarak kullanılabilmek-tedir. Sunumumuzda bu sonuçlar tartışılacaktır.
27. Ulusal Kimya Kongresi (23 - 28 Ağustos 2015)

Suggestions

Enzimlerin çeşitli iletken polimer matrislerinde tutuklanması ve sensör olarak kullanılmaları
Levent, Anıl; Toppare, Levent Kamil; Kıralp, Senem; Çırpan, Ali(2005)
Çeşitli tiyofen fonksiyonlu yalıtkan polimerlerin ve monomerlerin, pirol ve tiyofen ile elektrokimyasal olarak polimerleştirme çalışmaları yapıldı. Bunun sonucunda yalıtkan polimerlerin ve monomerlerin pirol veya tiyofen ile kopolimerleri elde edildi. Ayrıca elektrokimyasal olarak üretilen polialkil tiyofenler enzim tutuklama matrisi olarak kullanıldı.Tekrarlanabilir, uzun süreli kullanılabilir özellikte ve performansından ödün vermeksizin iletken kopolimer matrislerinde tutuklanmış enzim elektrotları üreti...
Synthesis and optimization of tempo based polymeric oxidation catalysts
Tosun, Ayşegül; Tanyeli, Cihangir; Department of Chemistry (2002)
ree nitroxyl radicals are popular in alcohol oxidation reactions as catalysts. The most useful ones are TEMPO (2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl) derivatives. In this thesis, TEMPO based polymeric catalyst systems were synthesized. The most important property of these catalysts are being homogeneous and recyclable systems. In the synthetic strategy, the monomer systems which are needed for polymerization were synthesized from easily available norbornene derivatives via Mukaiyama and DCC coupling reactions. T...
Conducting block copolymers of thiophene-capped poly(methyl methacrylate) with pyrrole and their uses in immobilization of enzymes
Alkan, Selmiye; Toppare, Levent Kamil; Bakır, Ufuk; Department of Chemistry (2002)
Conducting block copolymers of thiophene capped poly (methyl methacrylate) with pyrrole were synthesized via electrochemical methods. Two types of poly (methyl methacrylate) having thiophene moiety at one end were previously synthesized by atom transfer radical polymerization (ATRP) and they were utilized as the insulating polymer matrices for the synthesis of copolymers. Thiophene ended 4,4'Azobis (4-cyano 3-thiphenemethyl pentanate) (ACTMP) was synthesized from 3-thiophenemethanol and 4,4Azobis (4-cyanope...
Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Atık plastiklerin geri kazanılması
Yılmazer, Ülkü; Aghdampour, Mania; Yaltaöz, Hatice; Emirler, Aşkın; Akbudak, Mehtap(1995)
Naylon-6 ve polietilentereftalat (PET) glikollerle reaksiyona sokulup oligomerlere dönüştürülerek geri kazanıldı. Etilen glikol, di-etilen glikol ve propilen glikol kullanılarak reaksiyon hızları tayin edildi. Çeşitli katalist ve reaksiyon sıcaklığı gibi şartların etkileri incelendi. Reaksiyon hızları, uç gurup tayini metoduyla bulundu. Sonra doymamış asit ilavesiyle esterleşme reaksiyonu sağlandı. Elde edilen ürünlere stiren, katalist, hızlandırıcı ve cam dokuma ilave edilerek kompozit malzemeler üretildi....
Citation Formats
P. Öztürk and A. Akdağ, “Tek basamakta birincil alkollerin seçici yükseltgenmetepkimeleri için tekrar kullanılabilir polimer sentezi,” presented at the 27. Ulusal Kimya Kongresi (23 - 28 Ağustos 2015), Çanakkale, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82671.