Osteoporotik insan ve hayvan kemiklerinde malzeme özelliklerinin mekanik ve ultrasonik yöntemlerle araştırılması

Download
1995
Günel, Uğur
Yeni, N. Yener
Turan, Belma
Delilbaşı, Ertan
Akkaş, Nuri
Bu çalışma iki ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümün amacı, heparin, kalsitonin ve tamoksifenin osteoporoz başlangıcı ve gelişimindeki etkisini biyomekanik yöntemlerle araştırmak ve böylece bu ilaçların klinik kullanımına yardımcı olmaktır. Çalışmanın kontrollü deneysel bu kısmı için 32 dişi beyaz Yeni Zelanda tavşanı kullanılmıştır. Femur, humerus ve tibia kemiklerine bütün olarak üç-noktalı eğilme testleri uygulanırken aynı örneklerin proksimal uçlarına basınç testleri uygulanmıştır. Tavşan kemikleri sabit et kalınlığına sahip kalın duvarlı eliptik tüpler olarak varsayılarak ilaç uygulanmış grupların kemiklerinin rijiditeleri ile kontrol gurubundakilerinkiler karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, heparinin ortak görüşe uygun Dolarak önceden iddia edildiği gibi osteoporoz yarattığı, tamoksifenin bu etkiyi geri çevirmekte etkili olduğunu göstermiş, kalsitonin ise yorum yapılacak bir sonuca götürmemiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, osteoporozlu insan femur başlarının ultrasonik özellikleri araştırılmıştır. Yedi osteoporozlu insan örneği kullanılarak çevresel, radyal ve aksiyel yönlerdeki ultrasonik hızlar ve elastik modüller deneysel olarak saptanmıştır. Üç değişik frekans kullanılarak üç yöndeki ultrasonik sönümleme, Genişbantlı Ultrasonik Sönümleme İndisi cinsinden saptanmaya çalışılmıştır. Sonuçlar aynı örneklerin Singh indisleriyle karşılaştırılmış ve yöntemlerin verimi tartışılmıştır. Ultrasonik yöntemlerin yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. Fakat kesin ve hassas ölçümler hastanın yaşı ve cinsiyeti, osteoporoz derecesi, hazırlanan örneğin kemik içerisindeki yönü ve konumu gözönünde bulundurarak yapılan muntazam örneklemeyi gerektirmektedir.
Citation Formats
U. Günel, N. Y. Yeni, B. Turan, E. Delilbaşı, and N. Akkaş, “Osteoporotik insan ve hayvan kemiklerinde malzeme özelliklerinin mekanik ve ultrasonik yöntemlerle araştırılması,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVd056Yz0.