Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Öğretmenleri Ve İlköğretim Öğrencilerinin Yer Bilimleri Konusundaki Kavramsal Bilgilerinin Ve Tutumlarının Ölçülmesi Ve Ontolojik Açıdan Değerlendirilmesi.

2011-12-31
Ertepınar, Hamide
Bu çalışmanın amacı üç boyutludur. Birinci aşamada ilköğretim öğrencilerinin yer bilimleri konusundaki kavramsal bilgileri, ikinci aşamada ilköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin yer bilimleri konusundaki kavramsal bilgileri, yer bilimlerinin öğretilmesine yönelik görüşleri ve ontolojik düzeyleri ölçülecektir. Üçüncü aşamada fen bilgisi öğretmen adaylarının jeoloji dersini almadan önce ve aldıktan sonraki kavramsal değişimleri araştırılacak ve ontolojik düzeyleri seçilen bir grup ile araştırılacaktır. Birçok ülkede fen bilgisi öğretimi temel fen bilimlerinin yanında yer bilimlerinin öğretimine de ağırlık vermektedir. Bu ülkelerde, yer bilimleri alanında öğrenci kavramlarının araştırılmasına yönelik akademik çalışmalarda öğrencilerin yer bilimleri hakkında bilimsel olarak doğru kabul edilen kuramlardan çok farklı görüşlere sahip olabildikleri ortaya çıkmaktadır (Dal, 2009; Ford, 2005; Vosniadou ve Brewer, 1992). Ancak ülkemizde yer bilimlerine yönelik kavramlar ilköğretim fen ve teknoloji dersi programında yer almasına karşın öğrenci ve öğretmenlerin, hatta fen bilgisi öğretmenliği ana bilim dalı ders programında yer alan jeoloji dersini görmelerine karşın öğretmen adaylarının yer bilimleri konusunda kavramsal bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar çok sınırlı kalmıştır (Dal, 2009). Bu çalışma belirtilen gerekçe göz önüne alındığında yer bilimleri konusunda sahip olunan kavramları öğrenci, öğretmen ve öğretmen adayları nezdinde ortaya koyarak bu alandaki literatür eksikliğinin giderilmesine yönelik bir adım oluşturacaktır. Çalışmada yaklaşık 2000 ilköğretim öğrencisine, 40 fen bilgisi öğretmenine ve 200 öğretmen adayına ulaşılması hedeflenmektedir. İlköğretim öğrencilerinin yer bilimleri konusundaki kavramsal bilgileri Chang (2001) tarafından geliştirilen “Yer bilimleri Kavram Ölçeği” ile ölçülecektir. İlköğretim öğrencilerinin yer bilimlerine yönelik tutumları Chang ve Mao (1999) tarafından geliştirilen “Yer Bilimlerine Yönelik Tutum Ölçeği” ile değerlendirilecektir. İlköğretim fen bilgisi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının yer bilimleri konusundaki kavramsal bilgileri Liberman ve Anderson (2008) tarafından geliştirilen “Yer Bilimleri Kavram Testi” ile değerlendirilecektir. Libarkin ve Kurdzel (2006) yer bilimleri dersinde süreçlerin anlaşılmasında öğrencilerin sahip oldukları ontolojik inançların etkili olduğunu belirtmektedirler. Bu nedenle, bu çalışmada yer bilimleri kavramlarının oluşmasında etkili olduğu düşünülen ontolojik kategoriler de nitel araştırma yöntemleri ile araştırılacak ve kavramsal bilgiler yönünden ilişkisi incelenecektir. Yapılacak çalışmanın bu yöntemle yer bilimleri kavramlarının öğretiminde dikkate alınması gereken etmenleri de böylece ortaya koyacağı düşünülmektedir.

Suggestions

Exploring Forest Kindergarten Practices in Türkiye: Kindergarten Founders’, Teachers’, and Parents’ Knowledge of Forest Pedagogy
Yalçın, Fatma; Tantekin Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2022-9)
This study had several objectives. First, to investigate the practices of forest kindergartens in three different geographic regions of Türkiye. Second, to explore how the founders of forest kindergartens overcome challenges and take advantage of favorable circumstances as they set up and run the kindergartens. Third, to research the challenges and favorable circumstances that teachers face in such kindergartens and ways to deal with them. Fourth, to examine what kinds of cultural adaptations kindergarten f...
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Kritik Olaylar Analizi Aracılığıyla İncelenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
Yılmaz, Elanur; Akar, Hanife(2019-10-01)
Günümüzde yansıtıcı düşünme, öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterliliği için ön koşul olma özelliğini korumaktadır. Yansıtıcı düşünebilen öğretmen hangi noktalarda değişime ve gelişime ihtiyacı olduğunun farkına varabilir. Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birinci amaç Ankara merkez ilçelerinde bulunan devlet ortaokullarında çalışmakta olan fen bilimleri öğretmenlerinin yansıtıcı olma odakları ve düzeylerini belirlemektir. İkinci amaç ise çalışmaya gönüllü olarak katılan çeşitli öğretmenlik deneyimleri ...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının Değer-İnanç-Norm Teorisine Göre Açıklanması: İklim Değişikliği Örneği
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Sürdürülebilir bir gelecek doğal kaynakların korunması ve tüketilmeden kullanılmasını gerektirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, ormanların yok edilmesi ve kentleşme gibi birçok problemlerden dolayı doğa tahrip edilmekte, doğal kaynaklar büyük bir hızla tüketilmektedir. Mevcut yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve gelecek kuşakların da en az bizim kadar kaliteli yaşayabilmelerine olanak yaratılması için insan-çevre etkileşiminin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu etkileşimin en ön...
Fen Bilimleri Öğretmenleri Neyi Öğretiyor Neyi Ölçüyor
Şen, Mehmet; Öztekin, Ceren (null; 2016-09-30)
Bu çalışma fen bilimleri öğretmenlerinin yoğunluk konusunda öğrettikleri öğrenme alanları ile ölçtükleri öğrenme alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda kavramsal çerçeve olarak pedagojik alan bilgisinin iki alt boyutu olan öğretim programları bilgisi ve ölçme bilgisi kullanılmıştır. Veriler devlet okullarında görev yapmakta olan iki fen bilimleri öğretmeninden görüşmeler, ders gözlemleri ve öğretmen dökümanları aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin kodlanmasıyla öğretmenlerin öğretim...
Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ve geometrik optik konusundaki kavram yanılgıları
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (null; 2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın üçüncüsüdür. Bu çalışmanın ilk amacı basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek ve bu ölçüm araçlarını Türkiye’deki lise öğrencilerini temsil edebilecek bir örnekleme uygulayarak öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. İkinci amacı ise, basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını farklı aşamalara göre incelemekt...
Citation Formats
H. Ertepınar, “Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Öğretmenleri Ve İlköğretim Öğrencilerinin Yer Bilimleri Konusundaki Kavramsal Bilgilerinin Ve Tutumlarının Ölçülmesi Ve Ontolojik Açıdan Değerlendirilmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59757.