Kızılötesi ışık dedektörlerinde kullanılan ya da kullanılması düşünülen bazı silisyum alaşımlarının hazırlanması, incelenmesi ve geliştirilmesi

Download
1995
Katırcıoğlu, Bayram
Turan, Raşit
Atılgan, İsmail
Özder, Serhat
Bu çalışmada, bazı silsiyum alaşımlarının üretimi ve incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu alaşımlar kullanılarak üretilen Schottky eklemlerin elektrik ve optik özellikleri incelenerek ortaya çıkartılmıştır. İlk olarak CrSİ2/Si ekleminin üretimi ve incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu eklemin üretim aşamaları incelenerek kontrol altına alınmıştır. Akım-voltaj eğrileri çeşitli sıcaklıklarda ölçülerek elektrik özellikleri ayrıntıları ile incelenmiştir. Daha sonra CrSİ2/Si ekleminin ışığa tepkisi incelenerek dedektör olarak davranışı incelenmiştir. Bu ölçümlerde bu eklemin temel özellikleri ve parametreleri ortaya çıkartılmıştır. Projenin ikinci ayağında PtSi filmleri ve PtSi/Si eklemleri üretilerek incelenmiştir. PtSi filmlerinin tabaka direnci ölçülmüş; PtSi/Si eklemlerinin ise optik tepkisi ve elektrik özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların hem beklentilerle hem de birbirleri ile uyum içinde olduğu görülmüştür.

Suggestions

Infrared low observable material design, synthesis and characterization
Keskin, Ahmet; Ünalan, Hüsnü Emrah; Bek, Alpan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2023-1-27)
In recent years, infrared low-observable technology has come to the fore in the aerospace and defense industry to conceal military aircraft against rapidly developing infrared search and tracking systems. Pigment materials developed for coatings applied to aircraft surfaces based on materials science and engineering in line with electromagnetic principles play a crucial role in this regard. Although low-observable structures were obtained in the 8-14 µm infrared wavelength range in particle studies, radar a...
Seyitömer Termik Santralı küllerinin çevreye etkisinin incelenmesi
Erler, Ayhan; Güleç, Nilgün Türkan; Hamzaoğlu, Ayşegül; Arcasoy, Arda; Çancı, Burcu; Tuncel, Süleyman Gürdal(1999)
Bu çalışma, Seyitömer (Kütahya) termik santralından kaynaklanan katı atıkların çevreye etkisinin jeokimyasal bazda incelenmesini konu almaktadır. Santral civarından toplanan cüruf, taban külü, uçucu kül, toprak, aerosol, dere ve çeşme suyu örnekleri üzerinde gerçekleştirilen analizlerin sonuçlan, atıkların matriksine girmekten çok yüzeyine adsorbe olan Cu, Pb, Zn, Cd gibi volatil elementlerin, tane boyutunun küçülmesi ve yüzey alanının artması nedeniyle, cüruf ve taban külünden çok uçucu küllerde deriştiğin...
Bitümlü şeyllerin yanma etkinliklerinin araştırılması
Şengüler, Ülker; Kök, Mustafa Verşan; Karacan, Özgen; Pamir, Reha; Şener, Mehmet; Okandan, Ender; Mehmetoğlu, Mustafa Tanju(1996)
Bu çalışmada yurdumuzda üretilen ve düşük kalorifik değerlere sahip bitümlü şeyllerin yanma etkinlikleri ve kinetik analizleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Beypazarı, Seyitömer, Hatıldağ, Himmetoğlu, Mengen, Demirci, Sancakaya ve Çan sahalarından alınan bitümlü şeyi numuneleri ASTM standartlarına göre hazırlanmış, "proximate" ve "ultimate"analizleri gerçekleştirilmiş olup araştırmada kullanılan bitümlü şeyllerin ortalama üst kalorifik değer limitleri 780-1086 cal/gr; su oranları 1.60-12.90 %; kül oranl...
Processing optimization of SiO2-capped aluminum-doped ZnO and amorphous In-Zn-Sn-Oxide thin films for transparent heater and near-infrared reflecting applications
Can, Hilal Aybike; Öztürk, Tayfur; Akyıldız, Hasan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-2-09)
In this study, AZO/SiO2 and amorphous In-Zn-Sn-oxide (a-ZITO) functional coatings were developed with combinatorial approach for transparent heater and heat reflecting applications. AZO/SiO2 and amorphous In-Zn-Sn-oxide (a-ZITO) coatings were obtained via magnetron sputtering. A series of optimization steps were carried out specific to each method and coating type. The samples were produced on 75x50 mm2 glass substrates. Further, optimum post-deposition annealing conditions were identified as 400 °C and Ar+...
Perovskite Güneş Hücreleri için F ve Cl ile passive edilmiş TiO2 ve PDBPyBT Elektron Geçirgen Tabakalarının Geliştirilmesi
Günbaş, Emrullah Görkem; Yerci, Selçuk(2018-12-31)
Silisyumun alüminyum, boron gibi 3A grubu ve fosfor, arsenik gibi 5A grubu elementleri ile katkılanmasıyla homoeklem güneş hücreleri üretilebilir. Silisyum ve germanyum haricindeki güneş hücreleri heteroeklem yapı olarak adlandırılır ve bu hücrelerde elektron ve delik (hole) geçirgen tabakalar üretilmesine ihtiyaç vardır. Elektron geçirgen tabakalar genellikle inorganik metal oksitler (örneğin çinko oksit (ZnO), titanyum oksit (TiO2), kalay oksit (SnO2) ve organik (örneğin, C60, PCBM) malzemeler kullanılara...
Citation Formats
B. Katırcıoğlu, R. Turan, İ. Atılgan, and S. Özder, “Kızılötesi ışık dedektörlerinde kullanılan ya da kullanılması düşünülen bazı silisyum alaşımlarının hazırlanması, incelenmesi ve geliştirilmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJeU5EUT0.