Seyitömer Termik Santralı küllerinin çevreye etkisinin incelenmesi

Download
1999
Güleç, Nilgün Türkan
Erler, Ayhan
Hamzaoğlu, Ayşegül
Arcasoy, Arda
Çancı, Burcu
Tuncel, Süleyman Gürdal
Bu çalışma, Seyitömer (Kütahya) termik santralından kaynaklanan katı atıkların çevreye etkisinin jeokimyasal bazda incelenmesini konu almaktadır. Santral civarından toplanan cüruf, taban külü, uçucu kül, toprak, aerosol, dere ve çeşme suyu örnekleri üzerinde gerçekleştirilen analizlerin sonuçlan, atıkların matriksine girmekten çok yüzeyine adsorbe olan Cu, Pb, Zn, Cd gibi volatil elementlerin, tane boyutunun küçülmesi ve yüzey alanının artması nedeniyle, cüruf ve taban külünden çok uçucu küllerde deriştiğini göstermektedir. Toprak, aerosol, dere ve çeşme sularının Na, K, Ca, Mg, Mn, Al, Fe, Cr ve Ni içerikleri temel litolojisinden, Cd, Pb, Zn ve - sularda analiz edilen- Br içerikleri ise santral kökenli atıklardan kaynaklanmakta, antropojenik kaynaklı elementler santralın ve kül döküm alanlarının güney-güneybatısında yoğunlaşmaktadır. Santral bacasından emisyon ve kül döküm alanlarından tozuma yoluyla oluşan kirliliğin matematiksel modellemeler yoluyla incelenmesi, kirliliğin bölgesel boyutta olmadığını, daha çok santral civarındaki Bozcahöyük ve Kınık köylerini etkilediğini göstermektedir. Seyitömer civarındaki toprak örneklerinin Ni, Cr, Co, Cu ve Pb içerikleri, çeşitli ülkelerce tarım toprakları için benimsenmiş sınır değerleri aşmaktadır. Sulama amaçlı kullanılan Kınık deresinin element derişim düzeyleri, Cr ve Co haricinde, Devlet Bakanlığı'nın sulama suları için kabul ettiği sınır değerlerin altındadır. Kınık deresinin beslediği ve Eskişehir'e içme suyu tahsisinde kullanılan Porsuk nehrinin suları Ca ve Cr haricinde, bölgedeki çeşme suları ise Mg, Cr ve K haricinde, Sağlık Bakanlığı'nın içme suları için kabul ettiği sınır değerlerin altındadır. Ca, Mg, K, Ni ve Cr içerikleri daha çok temel litolojisinden kaynaklanıyor olmakla birlikte, gerek toprak örtüsündeki Co, Cu ve Pb derişimleri, gerekse - sınır değerleri aşıyor olmamakla birlikte - döküm alanı güneyinde yeralan çeşme sularında gözlenen Pb artışı, santral kaynaklı kirlenmeyi işaret etmektedir. Bölgesel ölçekte olmasa da, santral yakın civarında gözlenen çevre kirliliği gözardı edilemeyeceğinden, bölgede atık deşarjı ile ilgili iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
Citation Formats
N. T. Güleç, A. Erler, A. Hamzaoğlu, A. Arcasoy, B. Çancı, and S. G. Tuncel, “Seyitömer Termik Santralı küllerinin çevreye etkisinin incelenmesi,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRZd05qWT0.