Kireçtaşı rezervuarlarda formasyon hasarının ( Formation damage ) tespit edilmesi ve petrol üretimine etkisinin incelenmesi

Download
1998
Bağcı, Suat A.
Kök, V. Mustafa
Türksoy, Ulaş
Arıkan, Murat A.
Petrol rezervuarlarmda su enjeksiyonu sırasında, formasyon hasarının kuyuların su Tektivitesini azaltması önem kazanmaktadır. Formasyon içerisindeki meydana gelen reaksiyonları en iyi belirleyen parametre akan sıvının pH'mdaki değişimdir. Yüksek gözenekli ortamda askıda kum taneciklerinin çökelmesiyle formasyon hasan meydana gelmekte ve askıda taneciklerin gözenekleri tıkamasına neden olmaktadır. Formasyon hasarının ölçülerinden biriside, geçirgenlik azalıtmdır. Deneysel çalışma kireçtaşı ortamda öteleme deneyleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen suyun pH'ı ve Cl konsantrasyonu gözenekli ortamın çıkışında ölçülmüştür. Tuzlu sular sodyum, kalsiyum ve potasyum tuzlarından (NaCl, CaCl2, KC1) hazırlanmıştır. Kireçtaşı formasyonlarda, enjeksiyonda kullanılan formasyon suyu veya yapay olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlanan tuzlu su formasyonda geçirgenlik azalımma neden olmuştur. Üretilen suyun pH'ının ölçülmesiyle yüksek pH değerlerinin geçirgenliği azalttığı ve formasyonda gözeneklerde tıkanma meydana geldiği ve neticesinde formasyon hasarının oluştuğu tebit edilmiştir. Alkali öteleme deneylerinde, geçirgenlik azalımımn yüksek pH'lı sıvıların formasyon ile teması sonucunda meydana geldiği gözlenmiştir. NaCl, KC1 ve CaCl2 karışımlanyla yapılan deneylerde geçirgenlik azalımımn engellendiği ve petrol üretiminin arttığı gözlenmiştir. Tuz konsantrasyonunun kritik tuz konsantrasyonu altına düşmesi durumunda, kil taneciklerinin serbest kalarak, enjeksiyon suyu ile birlikte hareket ettikleri ve gözenekleri tıkayarak, geçirgenlik azalımma neden olduğu ve formasyon hasarı meydana getirdiği gözlenmiştir.

Suggestions

Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunu...
Kıyı geometrisi ile taban topografyasının kıyı ve kıta sahanlığı akımlarının yapısı ve girdap oluşumlarına etkisi
Özsoy, Emin(2000)
Bu proje'nin amacı, kıyısal akimlar dinamiğinin incelenmesi ve bu akımların topografya, kiyisal geometri, rüzgar gerilimi gibi çevre koşullarından nasıl etkilendiğinin belirlenmesidir. Anılan türden etkileşimler, küresel okyanus'u çevreleyen kıyısal bölgelerin pek çoğunda geçerlidir. Bu bölgelerdeki kıyısal akımların dinamiği çoğu kez menderesler, girdaplar ve puüsküller gibi, açık denizle ısı, tuzluluk, besin tuzları vbg özelliklerin alışverişini etkileyen yapılarca belirlenir. Bu araştırma projesinde çeşi...
Killi kayaç / sondaj sıvısı etkileşiminin petrol ve doğal gaz kuyularında dengesizlik yaratma potansiyeli açısından incelenmesi
Kuru, Ergün; Demiral, Birol R. M.; Akın, Serhat; Çağatay, Burak; Kerem, Murat(1996)
Petrol ve doğal gaz kuyularının sondajı sırasında ortaya çıkan kuyu duvarında oluşan çökme , killi kayaçların şişmesi gibi kuyu dengesizliği sorunları , takım sıkışması, sondaj süresinin uzaması ve giderek kuyunun terk edilmesine yol açarak büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Petrol kuyularının sondajı sırasında karşılaşılan dengesizlik problemlerinin yaklaşık % 9O'ı killi formasyonlar delinirken ortaya çıkmaktadır . Yapılan çalışmalar, killi kayaçların, su bazlı sondaj sıvıları ile etkileşime girmes...
Lületaşı artıklarının aglomerasyonu ve değerlendirilmesi
Erten, Hayri M.(1975)
Bu araştırmada, lületaşının işlenmesi sırasında ortaya çıkan toz, talaş ve kırıntılarla, düşük kaliteli lületaşlarının aglomerasyonu olanakları araştırılmıştır. Çalışmalar, suni pipo ve pipo astarı yapımında briketleme yönteminin uygun olduğunu göstermiştir. Briketleme işleminde en iyi neticelere, -150 meşin altına öğütülmüş toz, talaş, ve artıklara %27 oranında su ve %18 oranında MgO ilâvesiyle ve 310 kg/$cm^2$ lik bir basınç uygulanmasıyla ulaşılmıştır. Elde edilen briketler, önce 50 $^\circ$C sonra 300$^...
Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Citation Formats
S. A. Bağcı, V. M. Kök, U. Türksoy, and M. A. Arıkan, “Kireçtaşı rezervuarlarda formasyon hasarının ( Formation damage ) tespit edilmesi ve petrol üretimine etkisinin incelenmesi,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRVME16TT0.