Gözenekli kalsiyum fosfat biyoseramiklerinin üretimi

Download
1997
Taş, Cüneyt A.
Kıvrak, Nezahat
Şimşek, Arzum F.
Engin, Özgür N.
Kalsiyum fosfat bileşiklerinden olan kalsiyum hidroksiapatit $(HA: Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2)$ ve tri-kalsiyum fosfat $(TCP: Ca_3(PO_4)_2)$ yapay kemik uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bileşiklerin kimyasal sentez yöntemleri kullanılarak üretimi, dünyada sadece son otuz yıl içinde gerçekleştirilebilmiştir. Fizyolojik ortamlar içinde, HA "bioinert" TCP ise "bioresorbable" olması ile önem kazanmaktadır. Öte "'yandan, kalsiyum hidroksiapatit doğal kemiklerin inorganik kafeslerini oluşturan fazdır. Bu çalışma kapsamında saf HA, saf TCP, HA-TCP kompozit tozları, gerek saf su, gerek laboratuvarlarımızda üretilen "sentetik vücut sıvıları" içinde, kimyasal çöktürme yöntemleri kullanılarak üretilmiştir. Kimyasal çöktürme yöntemleri ile üretilen HA tozları, mikron-altı boyutlara ve de yüksek kimyasal reaktiviteye sahip oldukları için, biyoseramik malzeme işleme ve üretim süreçlerinin kaçınılmaz evrelerinden birisi olan sinterleme esnasında çok kolay biçimde yoğunlaşabilmekte ve sonuçta "gözeneksiz" bir mikroyapıya ulaşmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında, bir kaç mikron sınırından başlayarak 150-200 mikron boyutlarına dek açık, birbiri ile bağlantılı gözenekliliğin, kalsiyum hidroksiapatit biyoseramik parçalarına, "köpüklendirme" yöntemi ile kazandırılmasına çalışılmış ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çalışmada üretilen kalsiyum hidroksiapatit parçalarında, doğal kemiklerin özgün morfolojisine benzer mikroyapılar elde edilmiştir.

Suggestions

Gözenekli si ve ge nanoyapılarının ileri teknoloji güneş gözelerine uygulanması
Aydınlı, Atila; Turan, Raşit; Salihoğlu, Ömer; Bek, Alpan; Sungur, Özen Emel; İlday, Kayacan Serim; Altuntaş, Burcu(2014)
Uluslararası ikili işbirliği projesi olan bu çalışmada amaca uygun olarak gözenekli silisyum ve germanyum nanoyapılar silisyum oksit matris içerisinde büyütülmüş ve optoleektronik aygıt üretiminde kullanılmıştır. Söz konusu yapıları elde edebilmek için silisyum ve germanyum-zengin silisyum oksit ince filmler fiziksel yolla buhar depolama yöntemlerinden yararlanarak üretilmiş ve kristal oluşumunu sağlamak için de yüksek sıcaklık fırını, hızlı termal tavlama ve lazer tavlama yöntemleri ...
Gözenek Kontrollü Paslanmaz Çelik Filtrelerin Hidrojen Filtrasyonu İçin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur(2013-12-31)
Bu projenin amacı halen ticari olarak temini mümkün paslanmaz çelik filtrelere 500 nm üstü parçacıkları tutacak yapının kazandırılmasıdır. Çalışma birinci planda ark plazma yontemi ile üretilecek nanotozlarin filtreye beslenmesi ve bu şekilde iri gözeneklerin doldurlması ile gözenek buyukluklerinin arzu edilen seviyeye düşürlmesini hedeflemektedir.
Enzim inhibitörü özelliği gösteren alfa metil tryptophan'ın sentezi
Çalışkan, Z. Zerrin; Tanyeli, Cihangir; Arkın, Hakan Ali; Özgül, Emine(1997)
Hedef madde olarak seçilen $\alpha$ -metil tryptophan' ın sentezinde, yapılan retro analizlere bağlı olarak anahtar yapı (2-furil) metil etilen oksit'in eldesi yapılmıştır. Bu anahtar yapının sentezi üzerinde çok yoğun durulmuş ve çeşitli alternatif yollar denenmiştir. Yüksek verimle bu yapı elde edilmiştir. Sonraki aşamada, ana iskeleti oluşturmak için, indol halkası ile tepkimeye sokulmuştur. Oluşan hidroksi yapı, literatürde çok iyi bilinen Mitsunobu tepkimesi ile benzer azid yapıya çevrilmiştir. BU yapı...
Protez diş yapımında kullanılabilecek mika cam seramiklerinin üretilmesi
Timuçin, Muharrem; Öztürk, Abdullah; Koç, Nurşen; Der, Hakan(2000)
Kimyasal bileşim olarak $SiO_2, Al_2O_3, CaO, MgO, K_2O, TİO_2$ ve F' dan oluşan camlar kontrollü ısıl işlem sonucu cam seramik haline dönüştürüldü. Cam bileşimine düşük miktarda çekirdeklendirici eklenilerek hem ilave edilen çekirdeklendiricinin çeşidine ve miktarına, hemde uygulanan ısıl işlem sıcaklıkları ve bu sıcaklıklarda tutma sürelerine bağlı olarak camın kristalleşmesine etki eden parametreler, ısıl işlem sonucu oluşan kristal fazlar ve kristalleşmiş ürünün mikroyapısmdaki değişiklikler belirlendi....
Gümüş-Aşılanmış Çinko Oksit (zno):nanoparçacık Sentesi Ve İnce Film Kaplama Oluşturulması
Durucan, Caner(2012-12-31)
ZnO parçacıkların optik ve manyetik özelliklerine bağlı olarak elektronik ve opto elektronik aletlerde kullanılması parçacıkların boyut ve morfolojilerine önemli ölçüde bağlı olduğu gibi sentez esnasında parçacıkların yapısına aşılanan metallerde bu özellikleri önemli ölçüde iyileştirmektedir. ZnO nano parçacıklar çeşitli metotlarla sentezlenebilmektedirler. Bu metotlar arasında çökeltme tekniği çeşitli avantajlara sahiptir. i) metot karmaşık prosedürler ve ekipmanlar gerektirmez, ii) sentez aşamasında kull...
Citation Formats
C. A. Taş, N. Kıvrak, A. F. Şimşek, and Ö. N. Engin, “Gözenekli kalsiyum fosfat biyoseramiklerinin üretimi,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVME56Yz0.