Hide/Show Apps

Gümüş-Aşılanmış Çinko Oksit (zno):nanoparçacık Sentesi Ve İnce Film Kaplama Oluşturulması

ZnO parçacıkların optik ve manyetik özelliklerine bağlı olarak elektronik ve opto elektronik aletlerde kullanılması parçacıkların boyut ve morfolojilerine önemli ölçüde bağlı olduğu gibi sentez esnasında parçacıkların yapısına aşılanan metallerde bu özellikleri önemli ölçüde iyileştirmektedir. ZnO nano parçacıklar çeşitli metotlarla sentezlenebilmektedirler. Bu metotlar arasında çökeltme tekniği çeşitli avantajlara sahiptir. i) metot karmaşık prosedürler ve ekipmanlar gerektirmez, ii) sentez aşamasında kullanılacak çeşitli precursorlar ZnO çekirdeği ile etkileşime geçecek ve kristalin bu yönlerde büyümesini engelleyecek ve sonuç olarak çeşitli konsantrasyonlarda çeşitli precursorlar seçilerek nano parçacıkların büyüklüğü kontrol edilebilmektedir, iii) moleküler precursorlar kullanıldığı için istenmeyen katyonların parçacık yapısına katılması engellenmiş olur. Sonuç olarak çökeltme tekniğiyle boyutları ve şekilleri kontrol edilebilen Ag aşılanmış ZnO nano parçacıkların basit bir prosedürle, karmaşık ekipmanlar olmadan homojen bir şekilde sentezlenmesi planlanmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı çeşitli morfoloji ve boyutlardaki ZnO nano parçacıkların i. Çökeltme tekniğiyle çeşitli boyut ve morfolojilerde sentezlenmesi esnasında parçacıklara gümüş iyonlarının aşılanması, ii. Bu yapıların karakterizasyonları yapılarak manyetik ve optik özelliklerinin belirlenmesi, iii. Son olarak da sentezlenen parçacıkların cam yüzeyine kaplanması ve karakterizasyonlarının yapılmasıdır. Çalışma genel olarak, parçacıkların boyut ve morfolojilerinin kontrol edilebilmesi amacıyla etilen glikol (çözücü) ve polivinil prolidon kullanılarak oda sıcaklığında sentezlenmesi ve yapıya Ag tuzu ilave edilerek Ag aşılamasını kapsamaktadır. Sentezlenen tozların karakterizasyonu: Kimyasal/yapısal belirlemeler: XRD ve XPS analizleriyle, Morfoloji ve tanecik boyutu: taramalı elektron mikroskobu (FESEM) ve geçirmeli elektron mikroskobu (TEM), Optik özellikler: photoluminescence ve UV-vis spektroskopi teknikleriyle, ile gerçekleştirilecektir.