Metanol yükseltgenme tepkimesi için karbon destekli Pt+W ve Pt+Mo katalizörlerinin hazırlanması, nafion kullanılarak elektrot haline getirilmesi ve bunların yüzey kimyasının araştırılması

Download
1999
İşçi, Hüseyin
Gökağaç Arslan, Gülsün
Özalp, Şeniz
Özkar, Saim
Karbon destekli Pt (Pt/C), Pt+W (Pt+W/C) ve Pt+Mo (Pt+Mo/C) maddeleri hazırlanarak, karakterize edilip metanol yükseltgenme tepkimesine karşı test edilmiştir. Tepkime dönüşümlü voltametre ve polarizasyon ölçümleriyle takip edilip, ürünler ve yüzeye tutunan maddeler eş zamanlı FTIR, in-situ FTIR, spektroskopisi ile tanımlanmıştır. Düşük voltaj değerlerinde Pt+Mo/C'nun hazırlanan maddeler içinde en aktif madde olduğu ancak yüksek voltajlarda ise metanol yükseltgenme tepkimesine karşı aktif olmayan tungsten oksit veya molibdenum oksitin Pt+Mo/C ve Pt+W/C elektrotların yüzeyini kaplayıp tepkimenin hızının düştüğü gözlenmiştir. Metal parçacıklarının ortalama büyüklüğü ve bunların karbon üzerine dağılımını bulmak için transmisyon elektron mikroskobu, TEM, ve bu metal parçacıklarının nelerden oluştuğunu tanımlamak için enerji dağılımlı X-ışını analizleri, EDAX, kullanılmıştır. Metanol yükseltgenme tepkimesi sırasında yüzeyi kullanılmaz hale getiren, yüzeyde tutulu olarak bulunan CO, adsorbed CO, ve tepkimenin ana ürünü $CO_2$ oluşumu eş zamanlı FTIR yansıma spektroskopisi ile gözlenmiştir. Bunlara ek olarak Pt/C, Pt+Mo/C ve Pt+W/C maddeleri H2 gazı altında 900 $^\circ$C'de 6 saat indirgenmiş ve bunlar dönüşümlü voltametre ve polarizasyon ölçümleriyle metanol yükseltgenme tepkimesine karşı aktiviteleri test edilmiştir. Isıtılan ve ısıtılmayan maddelerin aktivitelerinin değişik olduğu ve ısıtılanlar içinde bütün potansiyellerde en aktif maddenin Pt+Mo/C olduğu "Bulunmuştur. Metanol tepkimesi sırasında ısıtılan maddelerin yüzeyine tutunan maddelerin ve tepkime ürünlerinin tayini için yine eş zamanlı FTIR spektroskopi tekniği Eylül 1999'da Üniversite de Poitiers'de kullanılacaktır. Yine aynı üniversitede XRD, TEM ve EDAX çalışmaları da yapılacaktır.

Suggestions

Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Hexanitrostilbene sentezinin teorik ve deneysel incelenmesi
Türker, Burhan Lemi; Akdağ, Akın; Öztürk, Perihan; Ünay, Gizem; Tekin, Gizem(2016-12-31)
Hexanitrostilbene (HNS) yüksek termal ve vakum dayanıklılığına sahip, yüksek sıcaklıklarda süblimleşmeğe dayanıklı bir polynitro moleküldür [1,2]. Diğer yandan olefinik bir yapı olması itibarı ile HNS, Diels-Alder (DA) ve diğer siklokatılma reaksiyonlarına girebilir, gerek kendisi ve gerekse katılma ürünleri, çeşitli kimyasal reaksiyonlar vasıtası ile kıymetli ürünlere dönüştürülebilir. Bu proje çerçevesinde HNS üzerine bilgisayar destekli deneysel çalışmalar yapılacaktır
Mangan(III)-asetat ile hidrokarbonların oksidasyon mekanizmasının araştırılması ve yeni doğal ürün sentezlerinin geliştirilmesi
Balcı, Metin; Çalışkan, Raşit; Kılbaş, Benan; Altun, Yasemin; Mazınlı, Alper; Şengül, Ordu Ali; Müjde, Berk(2009)
Radikal siklizasyon reaksiyonlarında bile iklerin halojen veya ba ka fonksiyonel grupları R3SnH ile serbest radikallere indirgenir, radikalin siklizasyonu ile olu an yeni yeni radikalin hidrokarbona indirgenmesi ile zincir reaksiyonu tamamlanır. Oksidatif serbest radikal olu umunda radikalin terminasyonu da oksidatiftir. Basit çıkı bile iklerinden oldukça fazla fonksiyonel grup içeren ürünler elde edildi inden, bu yöntemin sentetik potansiyeli oldukça yüksektir. Asetik asitin alkenlere oksidatif ka...
Adsorpsiyon Destekli Etanol Reformlama Reaksiyonu İle Hidrojen Üretimi
Doğu, Timur(2013-12-31)
Bu projede etanolden su buharı reformlama reaksiyonu ile hidrojen üretimi verimini artırmak amacıyla yeni katalizörler geliştirilmesi ve bu katalizörlerin sürekli bir reaksiyon sisteminde test edilmesi planlanmıştır. Bu reaksiyonlar tersinir olduğu ve denge sınırlamaları da önemli olduğu için hidrojen verimini artırabilmek için adsorpsiyon deestekli reaksiyon çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Reaksiyon sırasında oluşan CO2 nin sistemden reaksiyon sırasında adsorpsiyon/reaksiyon ile ayrılması hidrojen ...
Citation Formats
H. İşçi, G. Gökağaç Arslan, Ş. Özalp, and S. Özkar, “Metanol yükseltgenme tepkimesi için karbon destekli Pt+W ve Pt+Mo katalizörlerinin hazırlanması, nafion kullanılarak elektrot haline getirilmesi ve bunların yüzey kimyasının araştırılması,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpReU56Yz0.