Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.

2013-12-31
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu çözelti içerisinde kendiliğinden yapılanması sonucu miseller oluşturulacaktır. Polibetain kabuklara sahip misellerin elektrostatik etkileşimler aracılığıyla katman-katman yerleştirilebilmesi için elektriksel olarak nötr olan polibetain kabuklar üzerindeki yüklerden bir tanesi tuz ya da polielektrolit varlığında perdelenecek, böylelikle misel kabuklar üzerinde net elektriksel yük oluşturulacaktır. Misel-polielektrolit kompleksler filmler içerisine katman-katman kendiliğinden yapılanma yöntemi ile yerleştirilecektir. Film kararlılıkları elipsometri, işlevsel moleküllerin salımı ise floresans spektroskopisi teknikleri ile incelenecektir. Gerekçe: pH tetiklemesi ile misel elde edilmesi esnasında blok kopolimer çözeltilerinin pH'ı pH-metre ile kontrol edilecektir. Silikon levhalar filmlerin oluşturulması esnasında substrat olarak kullanılacaktır. Kimyasallar ve diğer laboratuvar malzemeleri misellerin elde edilmesi ve çok-katmanlı filmlerin hazırlanması ve tanımlanması esnasında kullanılacaktır. Kimya Bölümü'nde mevcut olmayan cihazlar için ODTÜ Merkez Laboratuvarı'ndan hizmet alınacaktır. Laboratuvara alınması planlanan iki ayrı cihazın bağlanması amacıyla iki adet masa üstü bilgisayar alınacaktır. Yrd. Doç. Dr. İrem Erel, işlevsel yüzeylerin hazırlanması alanındaki yenilikleri takip etmek için yurtiçi ve yurtdışında bilimsel toplantılara katılmayı hedeflemektedir. Beklenilen bulgu: Önerilen proje sonucu üretilen ince filmlerin yapısında polibetain bazlı miseller içermesi, fizyolojik pH'ta kararlı olması ancak biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salım yapabilecek özelliklere sahip olması beklenmektedir. Ayrıca elde edilen filmlerin ilginç biyolojik özelliklere sahip olacağı öngörülmektedir. Bu sebeple, projenin ilerleyen aşamalarında biyolojik testlerin yapılması için yeterli donanıma sahip araştırma laboratuvarları ile bilimsel işbirliği içerisine girilmesi hedeflenmektedir. Sonuç: Film üretim süreci ve kontrollü salım aşamalarına etki eden fiziko-kimyasal faktörlerin anlaşılması ve elde edilen sonuçları içeren bilimsel makalelerin yayınlanması, ileride daha gelişmiş sistemlerin hazırlanması yolunda gereken temel bilgilerin sağlanması açısından bilime katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda, benzer sistemlerin biyolojik uygulama alanlarında kullanılabilirliklerinin de önünü açacaktır.

Suggestions

Üçlü bağ içeren polimerlerin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamalarında kullanımı
Toppare, Levent Kamil; Doğan, Özdemir; Hasırcı, Nesrin; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali(2014-12-31)
Bu çalışmada tiyofen, benzotriazol ve oksijene bağlı alkil grubu içeren benzen ünitelerinin üçlü bağ yardımıyla birbirlerine bağlanmasıyla her zincir üzerinde farklı ünitelerin kompozisyonunu içeren rastgele kimyasal polimerlerin sentezlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmayla karbon ve karbon atomları arasında oluşturulacak olan üçlü bağın değişik polimerik yapıların elektrokimyasal ve optik özelliklerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu polimerlerin sentezinde, deney aşamasında, klasik bazı yönteml...
Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Adsorpsiyon Destekli Etanol Reformlama Reaksiyonu İle Hidrojen Üretimi
Doğu, Timur(2013-12-31)
Bu projede etanolden su buharı reformlama reaksiyonu ile hidrojen üretimi verimini artırmak amacıyla yeni katalizörler geliştirilmesi ve bu katalizörlerin sürekli bir reaksiyon sisteminde test edilmesi planlanmıştır. Bu reaksiyonlar tersinir olduğu ve denge sınırlamaları da önemli olduğu için hidrojen verimini artırabilmek için adsorpsiyon deestekli reaksiyon çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Reaksiyon sırasında oluşan CO2 nin sistemden reaksiyon sırasında adsorpsiyon/reaksiyon ile ayrılması hidrojen ...
Hexanitrostilbene sentezinin teorik ve deneysel incelenmesi
Türker, Burhan Lemi; Akdağ, Akın; Öztürk, Perihan; Ünay, Gizem; Tekin, Gizem(2016-12-31)
Hexanitrostilbene (HNS) yüksek termal ve vakum dayanıklılığına sahip, yüksek sıcaklıklarda süblimleşmeğe dayanıklı bir polynitro moleküldür [1,2]. Diğer yandan olefinik bir yapı olması itibarı ile HNS, Diels-Alder (DA) ve diğer siklokatılma reaksiyonlarına girebilir, gerek kendisi ve gerekse katılma ürünleri, çeşitli kimyasal reaksiyonlar vasıtası ile kıymetli ürünlere dönüştürülebilir. Bu proje çerçevesinde HNS üzerine bilgisayar destekli deneysel çalışmalar yapılacaktır
FOTOKATALİTİK UYGULAMALAR İÇİN TİO2-SİO2 KARIŞIM OKSİTLERİNİN İLETKEN OKSİT KAPLI CAM ÜZERİNE ELEKTROFOREZ METODU İLE KAPLANMASI
Karakaş, Gürkan(2014-12-31)
Yarı iletken metal oksit ince filmler fotokatalitik özellikleri kendini temizleme özelliği, antimikrobik özellikleri, super hidrofilik ve superhidrofobik özellikleri ve güneş pillerinin üretiminde kullanılmaktadır. TiO2 ekonomik olması, toksik özelliklerinin olmaması ve yüksek kararlılığı nedeniyle en çok tercih edilen fotokatalizördür. Bu projede nanoyapılı TiO2-SiO2 tanecikler sol-gel tekniği kullanılarak colloidal bir çözelti üretilecek ve elektroforez yöntemiyle iletken indium-kalay oksit kaplı cam üz...
Citation Formats
İ. Erel Göktepe, “Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61828.