Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi; 1991 sonuç raporu

Download
1992
Müezzinoğlu, Aysen
Atımtay, Aysel
Sarıkaya, Z. Hasan
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), dengeli kalkınma ve düzenli şehirleşmenin sağlanması, sanayileşmenin çevre sorunlarına yol açmayacak biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yatırımların yönlendirilmesinde bir planlama aracı olarak ele alınmaktadır. Ancak uygulamada, bu amaçlara tam olarak ulaşılamamakta ye çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, gerek inşaatı tamamlanmış, gerekse yapımı süren OSB'lerde, arıtma tesisleri için yatırım kararlarının verilmesi gündemdedir. Bu durumda, söz konusu OSB'lerde kurulacak tesislerin ve uygulanacak atık yönetim stratejilerinin (gaz, sıvı, katı atık) ne olması gerektiği büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle DPT, TÜBİTAK aracılığı ile 1991 yılında bir proje desteklemeye karar vermiştir. Bu proje, "Organize Sanayi Bölgelerinde Çevre Kirliliğini Minimize Edici Teknolojilerin ve Maliyet Boyutlarının Belirlenmesi" projesidir ve proje; 1. Organize Sanayi Bölgelerindeki mevcut ve olası sanayi yapısının tanınmasını, 2. Yer seçimi, enerji kaynağı seçimi, yakma teknolojisi, üretim teknolojisi seçimi ve proses aşamalarında kirliliği minimize edici kontrol tekniklerinin belirlenmesini, 3. Uygulanabilecek arıtma teknolojilerinin ve iyileştirme önlemlerinin karşılaştırılmasını, 4. Toprak, su, hava kalitesi-arıtım maliyeti ilişkilerinin saptanmasını amaçlamaktadır, üç yıllık bir sürede tamamlanması öngörülen projenin 1991 yılı çalışmaları, OSB'lerde anket yoluyla bir envanter çalışması yapılmasını, OSB'lerde yer alan sanayi türlerinin dağılımının çıkarılmasını (üretime geçmiş veya inşaat safhasında), doluluk oranlarının bulunmasını, henüz dolmamış OSB'ler için, bu OSB'lerin dolması halinde nasıl bir endüstriyel tür dağılımına sahip olabileceğinin belirlenmesini kapsamıştır. Projenin gerçekleştirilmesinde Orta Doğu Teknik üniversitesi (ODTÜ), Dokuz Eylül üniversitesi (DEÜ) ve istanbul Teknik üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümleri yer almış olup çalışmayı beraber yürütmektedirler. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının "Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü" ile işbirliği yapılmaktadır. Bu proje için 1991 yılı için belirlenen amaçlar doğrultusunda, 1.6.1991 tarihinden başlayarak 1.3.1992 tarihine kadar gerçekleştirilen çalışmalarda anketlerin yapılması ve OSB'ler için bir veri tabanı oluşturulması işi tamamlanmıştır. OSB'lerin 23.1.1992 tarihi itibariyle doluluk oranları çıkarılmış ve bunlar grafiksel olarak gösterilmiştir. OSB'lerde üretime geçmiş tesislerin endüstri tür dağılımları da incelenmiş ve her bir OSB için tür dağılım profilleri çıkarılmıştır. Ayrıca, DPT'nin yörelere göre uyguladığı teşvik tedbirlerinden ve mevcut OSB'lerdeki sanayi tür dağılımlarından yararlanılarak, henüz dolmamış OSB'ler için de tür dağılım projeksiyonları yapılmıştır.

Suggestions

Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi (ODTÜ, DEÜ, İTÜ raporları)
Atımtay, Aysel; Sarıkaya, Z. Hasan(1995)
Organize Sanayi Bölgelerinin son yıllarda sayılarının giderek artması ve bu artışla beraber gelen çevre sorunlarının da büyümesi üzerine, sorunlara çözüm bulmak amacıyla DPT tarafından 1991 yılında başlatılan "Organize Sanayi Bölgelerinde Çevre Kirliliğini Minimize Edici Teknolojilerin ve Maliyet Boyutlarının Belirlenmesi" projesi, bu yıl son aşamasına gelmiştir. Bu rapor projenin üçüncü yılında yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Projenin bundan önceki yıllarında yapılan çalışmalar çerçevesinde, pilot olara...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Aktif çamur biyopolimer kompozisyonunun tehlikeli kimyasalların biyosorbsiyonla giderimine olan etkileri
Sanin, Dilek F.; Yetiş, Ülkü; Yüncü, Bilgen(2003)
Bu çalışmanın amacı tehlikeli kimyasalların (ağır metaller ve sentetik organik kimyasallar) biyosorpsiyon mekanizmalarını araştırmak ve aktif çamur mikroorganizmalarının hücre dışı polimer kompozisyonunun beş değişik ağır metalin; Pb(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) ve Ni(II); ve triazin grubu pestisitlerden olan atrazinin biyosorpsiyon özelliklerine olan etkilerini ortaya koymaktır. Farklı besi koşullarında üretilen mikroorganizmaların hücre dışı polimer kompozisyonu farklı olacağı için biyosorpsiyon kapasitele...
Güneş radyasyon bileşenlerinin ölçümlerinin teorik sonuçlarla karşılaştırılması ve güneş kollektörleri verim hesabında değerlendirilmesi
Oskay, Rüknettin; Taşdemiroğlu, Ersoy; İleri, Arif; Şahin, Abdurrahman; Ebrinç, A.aslan; Ghoneyem, Abdurrahman(1995)
Bu çalışmada, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde geliştirilmiş bir parabolik kollektör verimliliği artırmak ve standardlara uygun performans deneylerine uyum sağlamak amacıyla iyileştirilmiş; TS 4801 ve ASHRAE 93-1986 standardlanna uygun olarak değişken yük ve güneş ışınımı altında denenmiştir. Kollektörün verimliliğini artırmak için iki ve Standard koşullara uyum sağlamak için bir olmak üzere mevcut kollektörde üç iyileştirme yapıldı. Birinci iyileştirme; güneşi Doğu-Batı yönünde eğiklik açısını da değişti...
İzmir Körfezi' ndeki kalıcı ve toksik organik kimyasal madde kirliliğinin biyoteknolojik yöntemlerle belirlenmesi ve izlenmesi
Arınç, Emel; Boyuneğmez, Tuğba; Bozcaarmutlu, Azra; Cihangir, Bülent(2004)
İzmir Körfezi 1960' lı yıllardan bu yana endüstriyel atıkların, şehir ve zirai bölgelerden dökülen atık suların, gemilerden yayılan petrol atıklarının ve nehirlerin kirli sularının taşıdığı ağır metaller ve kalıcı organik kirleticileride (POPs) içeren organik kimyasallarla ciddi boyutlarda kirlenmiştir. Kalıcı organik kirleticilerden olan PAH, PCB dibenzodioksinler ve dibenzodifuranlar besin zinciri ile konsantre olarak balıklara geçmekte, balıklarda birikmekte ve balıkları yiyen insanlar kirleticilere oldu...
Citation Formats
A. Müezzinoğlu, A. Atımtay, and Z. H. Sarıkaya, “Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi; 1991 sonuç raporu,” 1992. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TkRRM053PT0.