Güneş radyasyon bileşenlerinin ölçümlerinin teorik sonuçlarla karşılaştırılması ve güneş kollektörleri verim hesabında değerlendirilmesi

Download
1995
Oskay, Rüknettin
Taşdemiroğlu, Ersoy
İleri, Arif
Şahin, Abdurrahman
Ebrinç, A.aslan
Ghoneyem, Abdurrahman
Bu çalışmada, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde geliştirilmiş bir parabolik kollektör verimliliği artırmak ve standardlara uygun performans deneylerine uyum sağlamak amacıyla iyileştirilmiş; TS 4801 ve ASHRAE 93-1986 standardlanna uygun olarak değişken yük ve güneş ışınımı altında denenmiştir. Kollektörün verimliliğini artırmak için iki ve Standard koşullara uyum sağlamak için bir olmak üzere mevcut kollektörde üç iyileştirme yapıldı. Birinci iyileştirme; güneşi Doğu-Batı yönünde eğiklik açısını da değiştirerek izlemek için yapılan mekanizmadır. İkinci iyileştirme ışınımla oluşan ısı kayıplarını azaltmak için kollektörün cam borusunun dış yüzeyine yapıştırılan yansıtıcı şerittir. Üçüncüsü ise performans testlerini standard koşullarda yapabilmek için kollektör su girişine eklenen elektrikli ısıtıcıdır. Bu iyileştirmelerden sonra, ısı taşıyıcı akışkanın (suyun) debisi ve kollektör girişindeki sıcaklığı değiştirilerek performans deneyleri yapılmıştır. Kollektör verimlilik grafikleri AT/Gc'ye bağlı olarak çizilmiş ve dört farklı su debisi için toplam ısı kayıp katsayıları bu grafiklerden hesaplanmıştır. Toplayıcı (soğurucu) borunun ve dışındaki cam borunun yüzey sıcaklık dağılımları ölçülmüş ve kollektör girişindeki su sıcaklığına bağlı olarak grafikler çizilmiştir. Bu sonuçlardan yararlanarak kollektörün verimini etkileyen önemli değişkenler belirlenmiştir.

Suggestions

Güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretimine yönelik bir biyoreaktörün tasarımı ve geliştirilmesi
Eroğlu, İnci; Aydemir, Adnan; Yücel, Ayşe Meral; Gündüz, Ufuk; Turker, Lemi; Sediroğlu, Vedat; Kaya, Banu(1996)
Bu araştırmada güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretilmesi amacı ile üç değişik biyosistcm üzerinde çalışılmıştır. Bu biyosistcmlcr ; Rhodobacter sphaeroides O.U.001 (DSM 6854) ile hidrojen üretimi, Hatobacterium halobium S9 ve E.coti (DSM 1576) ikili sistemilerî ile hidrojen üretimi ve Halobacterium halobium S9 ve indirgeyici elektrot ile elektrokimyasal yöntemle hidrojen üretimidir. Her bir biyosistem için uygun biyorcaktörlcr tasarlanmış ve kurulmuştur. Rhodobacter sphaeroides O.U.001 ile anaerobîk koşul...
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi; 1991 sonuç raporu
Müezzinoğlu, Aysen; Atımtay, Aysel; Sarıkaya, Z. Hasan(1992)
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), dengeli kalkınma ve düzenli şehirleşmenin sağlanması, sanayileşmenin çevre sorunlarına yol açmayacak biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yatırımların yönlendirilmesinde bir planlama aracı olarak ele alınmaktadır. Ancak uygulamada, bu amaçlara tam olarak ulaşılamamakta ye çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, gerek inşaatı tamamlanmış, gerekse yapımı süren OSB'lerde, arıtma tesisleri için yatırım kararlarının verilmesi gün...
Gerçek Zamanlı Otomatik Göl İzleme Sistemi ile Göl Metabolizması ve Fitoplankton Biyokütlesinin Uç Olaylar ve Çevresel Değişkenlere Göre Değişiminin Araştırılması
Karakaya, Nusret; Beklioğlu, Meryem; Evrendilek, Fatih(2018)
Ocak 2015 - Ocak 2018 dönemini kapsayan üç yıllık 4 is paketinden (IP) olusan TUBITAKprojesinin 1. IP si olan Eymir Gölü?nde yüksek frekanslı otomatik izleme istasyonun (YFOII)kurulması 2015 Haziran ayı itibari ile gerçeklestirilmistir. IP2 kapsamında planlanan çevrimiçiveri transferi ise ODTÜ, Limnoloji Laboratuvarında tahsis edilen bilgisayara uygun yazılımlararacılıgı ile aktarılmıstır. IP3, YFOII?den alınan verilerin kontrolü ve takibi, manuel su kaliteörneklemesi, YFOII verileri ile metabolizma hesabı,...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi (ODTÜ, DEÜ, İTÜ raporları)
Atımtay, Aysel; Sarıkaya, Z. Hasan(1995)
Organize Sanayi Bölgelerinin son yıllarda sayılarının giderek artması ve bu artışla beraber gelen çevre sorunlarının da büyümesi üzerine, sorunlara çözüm bulmak amacıyla DPT tarafından 1991 yılında başlatılan "Organize Sanayi Bölgelerinde Çevre Kirliliğini Minimize Edici Teknolojilerin ve Maliyet Boyutlarının Belirlenmesi" projesi, bu yıl son aşamasına gelmiştir. Bu rapor projenin üçüncü yılında yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Projenin bundan önceki yıllarında yapılan çalışmalar çerçevesinde, pilot olara...
Citation Formats
R. Oskay, E. Taşdemiroğlu, A. İleri, A. Şahin, A. a. Ebrinç, and A. Ghoneyem, “Güneş radyasyon bileşenlerinin ölçümlerinin teorik sonuçlarla karşılaştırılması ve güneş kollektörleri verim hesabında değerlendirilmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZME1EQT0.