Enzimlerin çeşitli iletken polimer matrislerinde tutuklanması ve sensör olarak kullanılmaları

Download
2005
Levent, Anıl
Toppare, Levent Kamil
Kıralp, Senem
Çırpan, Ali
Çeşitli tiyofen fonksiyonlu yalıtkan polimerlerin ve monomerlerin, pirol ve tiyofen ile elektrokimyasal olarak polimerleştirme çalışmaları yapıldı. Bunun sonucunda yalıtkan polimerlerin ve monomerlerin pirol veya tiyofen ile kopolimerleri elde edildi. Ayrıca elektrokimyasal olarak üretilen polialkil tiyofenler enzim tutuklama matrisi olarak kullanıldı.Tekrarlanabilir, uzun süreli kullanılabilir özellikte ve performansından ödün vermeksizin iletken kopolimer matrislerinde tutuklanmış enzim elektrotları üretildi. Bu elektrotlar kullanılarak kolesterol tayininde kullanılacak biyosensör dizayn edilecektir. Polipirol ve politiyofen ile üretilmiş iletken kopolimerlerin enzim tutuklama matrisi olarak kullanıldı. Enzimin iletken polimer matrisi içerisinde elektropolimerizasyon yöntemi ile başarılı bir şekilde tutuklanması için bir yöntem geliştirildi. Farklı destek elektrolit ya da farklı monomerler kullanarak yapılan elektropolimerizasyonlarda yeni özellikler elde edilmiştir.Elektropolimerizasyon yöntemi enzim tutuklanmasında çeşitli avantajlara sahiptir; (a) film kalınlığının kontrollü birşekilde ayarlanması (b) tek basamaklı kolay bir yöntem olması (c) çok tabakalı yapı oluşturulabilmesi gibi. Yöntem çeşitliliklerinin biyoaktivite mekanizması, yapı özellikleri üzerine etkileri araştırıldı. Enzim konsantrasyonu, substrat konsantrasyonu, zaman, pH, sıcaklık, tepkime ürünleri ve diğer çevresel koşulların biyoaktivite üzerine etkisi gözlemlenerek uygun parametreler tespit edildi. Enzim içeren bir çözeltide monomerin oksidasyonu sonucunda elektrokimyasal olarak polimerleşmesi alternatif tutuklama yöntemlerinden biridir. Diğer tutuklama yöntemleriyle kıyaslandığında, elektrokimyasal yöntem çabuk sonuç vermesi, farklı monomer ve destek elektrolit kullanılarak yepyeni özellikler taşıyan sistemler oluşturma kolaylığı, tek aşamalı oluşu enzimin aktivitesini kaybetmeksizin sulu sistemlerde kolaylıkla uygulanabilirliği gibi üstünlükler sağlamaktadır. Filmlerin yüzeysel morfolojileri Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) kullanılarak incelendi.

Suggestions

Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları
Bölükbaşı, Ufuk; Karakaş, Gürkan(2010)
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propile...
Çözücü-olmayan Faz Değişimi Yöntemi İle Üretilecek Polimer-MOF-Uyumlaştırıcı Kovuklu Elyaf Membranlarla Biyogazın Arıtılması
Antepli, Tüzün Burcu; Kalıpçılar, Halil; Yılmaz, Levent(2017)
Toplumların enerji ihtiyacı günden güne artarken, ana enerji kaynağı olarak kullanılan fosilyakıtlar sınırlı miktardadır ve bu yakıtların kullanımı çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bunedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliği yüksek saflaştırma teknolojilerineihtiyaç vardır. Organik atıkların fermantasyonu ile elde edilen biyogaz yenilenebilir enerjikaynağı olarak büyük bir potansiyele sahiptir.Kimya sanayiinde gazların saflaştırılması için membranla ayırım teknolojileri üzerinde son...
Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Kriyojel/İletken Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Sensör Olarak Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Şahiner, Nurettin; Sel, Kıvanç; Aktaş, Nahit(2017)
Bu proje kapsamında süper gözenekli, değişik fonksiyonel gruplara ve iyonlaşabilmekapasitesine sahip poli(Akrilamit) (p(AAm)), p(2-hidroksietilmetakrilat) (p(HEMA)), p(2-akrilamido-2-metil-1-propan sülfonik asit) (p(AMPS)), p(3-akrilamidopropiltrimetil amonyumklorür) (p(APTMACl)), p(4-vinil piridin) (p(4-VP)) ve p(Akrilik asit) (p(AAc)) kriyojellerisentezlenmiş ve bunlar iletken p(Anilin) (p(An)), p(Pirol) (p(Py)) ve p(Tiyofen) (p(Th))polimerlerinin sentezi için destek materyal olarak kullanılmıştır. Ayrıca...
Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi
Karaaslan, Uğur; Parlaktuna, Mahmut(2001)
Petrol endüstrisi her geçen gün daha derin deniz diplerindeki alanlarla ilgilenmekte ve üretilen akışkanların yüksek basınç ve düşük sıcaklık ortamlarında kalma süreleri artmaktadır. Bu şartlar altında boru hattında hidrat oluşum tehlikesi artmaktadır. Uzun yıllardan beri, termodinamik hidrat engelleyiciler (metanol, gliserol vb.) hidrat oluşumunu engellemek için kullanılmaktadır. fakat bu engelleyiciler derin okyanus diplerinde kullanımlarında bazı dezavantajlar göstermektedir. Çok yüksek miktarlarda kulla...
Citation Formats
A. Levent, L. K. Toppare, S. Kıralp, and A. Çırpan, “Enzimlerin çeşitli iletken polimer matrislerinde tutuklanması ve sensör olarak kullanılmaları,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVM09Uaz0.