Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi

Download
2001
Karaaslan, Uğur
Parlaktuna, Mahmut
Petrol endüstrisi her geçen gün daha derin deniz diplerindeki alanlarla ilgilenmekte ve üretilen akışkanların yüksek basınç ve düşük sıcaklık ortamlarında kalma süreleri artmaktadır. Bu şartlar altında boru hattında hidrat oluşum tehlikesi artmaktadır. Uzun yıllardan beri, termodinamik hidrat engelleyiciler (metanol, gliserol vb.) hidrat oluşumunu engellemek için kullanılmaktadır. fakat bu engelleyiciler derin okyanus diplerinde kullanımlarında bazı dezavantajlar göstermektedir. Çok yüksek miktarlarda kullanılmaları gerekmekte (yaklaşık ağırlıkça % 20-40) ayrıca pahalı ve çevre açısından zararlı kimyasallardır. Bu nedenle, teni tip kimyasalların; örneğin kinetik engelleyicilerin (polimerler ve yüzey aktif maddeler) bulunması hayati önem taşımaktadır. Bu yeni kimyasallar çok düşük miktarlarda kullanılırlar(ağırlıkça % 1'den az) ve çevre dostu kimyasallardır. Halihazırda petrol endüstrisinde birçok kinetik engelleyici mevcut olmasına rağmen, bunlar patent altındadır ve bu maddeler hakkındaki açık olan bilgiler sınırlıdır. Bundan dolayı yeni tip engelleyicilerin bilimsel çalışmalar ve endüstri arenası için bulunması zorunludur. Bu çalışmada, polimer ve yüzey aktif maddelerin sulu çözeltileri ile metan hidratının oluşum şartları ve kinetiği deneysel olarak çalışıldı. Bu çalışmanın ana amacı test edilen polimerler ve yüzey aktif maddeler arasından en iyi kinetik metan hidratı engelleyicisini tesbit etmektir. Bu amaç için yüksek basınç metan hidrat oluşum sistemikuruldu ve yüzey aktif maddeler ve polimerlerden oluşan oniki kimyasal test edildi.Hidrat engelleyici olarak bilinen ve patent altındaki polivinil pirolidone(PVP) hem deney yönteminin doğruluğunu kanıtlamak hem de diğer test edilen kimyasalların etkilerini kıyaslamak için referans kimyasal olarak kullanıldı. İyonik olmayan suda çözünen termoplastik olan poli (2-etl-2oksazolin) (PEO) en iyi hidrat engelleyici olarak tesbit edildi. PVP'nin gösterdiği davranışı gösteren PEO'nun en düşük ağırlıkça % 0.1 derişiminde etkili bir hidrat engelleyici olduğu saptandı. Çalışılan şartlar altında PEO metan hidratı oluşumunu 60 dakikadan daha fazla bir sürede geciktirmekte ve bu süreden sonrs da hidrat oluşum hızı safsu ile yapılan deneyin hidrat oluşum hızına kıyasla çok düşüktür.

Suggestions

Çözücü-olmayan Faz Değişimi Yöntemi İle Üretilecek Polimer-MOF-Uyumlaştırıcı Kovuklu Elyaf Membranlarla Biyogazın Arıtılması
Antepli, Tüzün Burcu; Kalıpçılar, Halil; Yılmaz, Levent(2017)
Toplumların enerji ihtiyacı günden güne artarken, ana enerji kaynağı olarak kullanılan fosilyakıtlar sınırlı miktardadır ve bu yakıtların kullanımı çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bunedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliği yüksek saflaştırma teknolojilerineihtiyaç vardır. Organik atıkların fermantasyonu ile elde edilen biyogaz yenilenebilir enerjikaynağı olarak büyük bir potansiyele sahiptir.Kimya sanayiinde gazların saflaştırılması için membranla ayırım teknolojileri üzerinde son...
Enzimlerin çeşitli iletken polimer matrislerinde tutuklanması ve sensör olarak kullanılmaları
Levent, Anıl; Toppare, Levent Kamil; Kıralp, Senem; Çırpan, Ali(2005)
Çeşitli tiyofen fonksiyonlu yalıtkan polimerlerin ve monomerlerin, pirol ve tiyofen ile elektrokimyasal olarak polimerleştirme çalışmaları yapıldı. Bunun sonucunda yalıtkan polimerlerin ve monomerlerin pirol veya tiyofen ile kopolimerleri elde edildi. Ayrıca elektrokimyasal olarak üretilen polialkil tiyofenler enzim tutuklama matrisi olarak kullanıldı.Tekrarlanabilir, uzun süreli kullanılabilir özellikte ve performansından ödün vermeksizin iletken kopolimer matrislerinde tutuklanmış enzim elektrotları üreti...
Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları
Bölükbaşı, Ufuk; Karakaş, Gürkan(2010)
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propile...
İletken polimer ve polimer kompozitleri sentezi ve karakterizasyonu
Yurtsever, Ersin; Toppare, Levent Kamil(1993)
İletken polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu yüksek teknoloji malzemlerinin tasarımında büyük bir öneme sahiptir. Bu polimerler elektronik devrelerde, gaz sensörlerinde, fotovoltaik çeviricilerde, cliot yapımında, elektronik etkiye dayanan cihazlarda, pillerde kullanılmaktadır. Sorunlar elde edilen iletken polimerlerin kararlılığından mekanik özelliklerinden ve kırılgan, çözülmeyen, erimeyen olmaları nedeni ile fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Gerek iletkenliklerinin korunmasında gerekse mek...
Grafen Oksit Ve Polimer Esaslı Nanokompozit Membranların Nefes Figürü Yöntemi Ile Üretilmesi
Kalıpçılar, Halil; Bat, Erhan; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017)
Gözenekli polimerler son yıllarda gaz depolamadan katalize, ayırma süreçlerindenbiyomalzemelere kadar uzanan çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanlardanbiri olan ayırma süreçlerine endüstriyel üretimde, doğanın korunmasında ve hatta böbrekrahatsızlıkları gibi bir takım sağlık sorunları ile başa çıkma gibi birçok alanda ihtiyaçduyulmaktadır. Ayırma süreçleri arasında membranla ayırma enerji verimliliği ve düşükmaliyeti sayesinde gittikçe yaygınlaşan bir yöntemdir. Bu projede, en kullanışlı...
Citation Formats
U. Karaaslan and M. Parlaktuna, “Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRZMk16TT0.