Hide/Show Apps

Hücre yoğunluğu sinyali ve bacilysin biyosentezi arasındaki bağlantının moleküler düzeyde tanımlanması

Download
2002
Özcengiz, Gülay
Çetin, Seçil
Karataş, Ayten Yazgan
Bacillus subtilis'in kompetans gelişimi, lipoptid antibiyotik sürfaktin biyosentezi ve sporulasyonun indüklenmesi "quorum-sensing" (hücre yoğunluğunun algılanması) global regülasyon mekanizması ile kontrol edilmektedir. B.subtilis'in belirli suşları tarafından sentezlenen ve bir dipeptid anyibiyotik olan bacilysin biyosentezinin de yine aynı mekanizmanın kontrolü altında olabileceği kısa süre önce laboratuvarımız tarafından rapor edilmişti. B.subtilis'te iki hücre dışı sinyal peptidi, ComX feromonu veCSF (KIompetans ve Sporulasyon Faktörü) ComA transkripsiyon faktörünü kontrol ederek kompetans gelişimi ve sürfaktin biyosentezini sağlamaktadır. Önceki çalışmamızda opp operonunun bloke edildiği mutantlar oluşturulmuş ve dipeptid antibiyotik basilisin biyosentezinin SpoOK (Opp) kontrolü altında gerçekleştiği gösterilmişti. Şimdiki çalışma, bahsedilen regülasyonmekanizmasında var olan diğer genetik belirleyicilerin basilisin biyosenteziyle olan muhtemel ilişkilerini aydınlatmayı amaçlamıştır. Bu amaç çerçevesinde öncelikli olarak srfA operonu ve comP,comA,phrC(CSF)İphrA,comQ,abrB,spoOA,spoOH,comS ve srfB genlerinin insersiyonel inaktivasyonları (kaset mutajenezleri) yapılmış, bunun için basilisin üreticisi suş B.subtilis PY79 ilgili genlerin bloke mutantlarının kromozomal DNA'larıyla transforme edilmiştir. Daha sonra seçilen transformantlarda basilisin üretimindeki değişiklikler "kağıt diski,agar difüzyon" metodu ile incelenmiştir. PhrC(CSF),ComQ-ComX ve ComA-ComP'nin basilysin biyosentezi iin gerekli olduğu bulunmuştur. srfA operonunun inaktivasyonu besilisin üretme kabiliyetinin yok olmasına neden olmuş, bu da sürfaktin operonunun basilisin biyosentezinde doğrudan fonksiyonu olduğunu kanıtlamıştır. abrB geninin spoOA mutantlarında bloke edilmesi spoOA mutasyonunun neden olduğu basilisin-negatif fenotipi suprese etmiş,aynı genin basilisin üreticisi suş PY79'da bloke edilmesi ise basilisin üretimini yaklaşık iki kat arttırmıştır.