Hücre yoğunluğu sinyali ve bacilysin biyosentezi arasındaki bağlantının moleküler düzeyde tanımlanması

Download
2002
Çetin, Seçil
Özcengiz, Gülay
Karataş, Ayten Yazgan
Bacillus subtilis'in kompetans gelişimi, lipoptid antibiyotik sürfaktin biyosentezi ve sporulasyonun indüklenmesi "quorum-sensing" (hücre yoğunluğunun algılanması) global regülasyon mekanizması ile kontrol edilmektedir. B.subtilis'in belirli suşları tarafından sentezlenen ve bir dipeptid anyibiyotik olan bacilysin biyosentezinin de yine aynı mekanizmanın kontrolü altında olabileceği kısa süre önce laboratuvarımız tarafından rapor edilmişti. B.subtilis'te iki hücre dışı sinyal peptidi, ComX feromonu veCSF (KIompetans ve Sporulasyon Faktörü) ComA transkripsiyon faktörünü kontrol ederek kompetans gelişimi ve sürfaktin biyosentezini sağlamaktadır. Önceki çalışmamızda opp operonunun bloke edildiği mutantlar oluşturulmuş ve dipeptid antibiyotik basilisin biyosentezinin SpoOK (Opp) kontrolü altında gerçekleştiği gösterilmişti. Şimdiki çalışma, bahsedilen regülasyonmekanizmasında var olan diğer genetik belirleyicilerin basilisin biyosenteziyle olan muhtemel ilişkilerini aydınlatmayı amaçlamıştır. Bu amaç çerçevesinde öncelikli olarak srfA operonu ve comP,comA,phrC(CSF)İphrA,comQ,abrB,spoOA,spoOH,comS ve srfB genlerinin insersiyonel inaktivasyonları (kaset mutajenezleri) yapılmış, bunun için basilisin üreticisi suş B.subtilis PY79 ilgili genlerin bloke mutantlarının kromozomal DNA'larıyla transforme edilmiştir. Daha sonra seçilen transformantlarda basilisin üretimindeki değişiklikler "kağıt diski,agar difüzyon" metodu ile incelenmiştir. PhrC(CSF),ComQ-ComX ve ComA-ComP'nin basilysin biyosentezi iin gerekli olduğu bulunmuştur. srfA operonunun inaktivasyonu besilisin üretme kabiliyetinin yok olmasına neden olmuş, bu da sürfaktin operonunun basilisin biyosentezinde doğrudan fonksiyonu olduğunu kanıtlamıştır. abrB geninin spoOA mutantlarında bloke edilmesi spoOA mutasyonunun neden olduğu basilisin-negatif fenotipi suprese etmiş,aynı genin basilisin üreticisi suş PY79'da bloke edilmesi ise basilisin üretimini yaklaşık iki kat arttırmıştır.

Suggestions

Hücrenin Akut Ve Kronik Hipoksiye Genbazındakı Yanıtı: Serbest Radikaller
Korkusuz, Feza(2010-12-31)
Mevcut projede, soleus kasında akut ve kronik hipokside serbest radikaller (OH ve NO radikali), HIF1alfa ve HSP90 proteinlerinin gen bazındaki ifadeleri incelenecektir. Araştırmamızda mikroaray analiz yöntemi kullanacaktır. Ayrıca eNOS, HIF1alfa ve HSP90 proteinlerin mRNA düzeyleri tespit edilecektir. Hipoksiye akut ve kronik hücresel yanıtta, oluşan serbest radikaller ile HIF1alfa geni ifadesi arasında paralellik beklenmektedir. Yine HSP90 proteini ile HIF1alfa gen ifadesinde de benzer bir paralellik ...
Hücre içi VEGF trafiğinin kanser gelişimi ve anjiyogenezine etkisinin incelenmesi.
Banerjee, Sreeparna; Tunçer, Sinem(2016-12-31)
Anjiyogenez, var olan damarlardan yeni kan damarı oluşumu süreci olup, kanser büyümesi ve yayılımı için gerekli bir basamaktır. Anjiyogenik faktörler içinde VEGF (Vasküler Endotel Büyüme Faktörü), tümör anjiyogenezinin en önemli aktivatörüdür. Anjiyogenezin inhibe edilmesi, hem tumor büyümesini hem de metastazını engelleyeceğinden, kanser tedavisi için son derece önemlidir.Bu projede, hücre sitoplazması ve çekirdeği arasındaki VEGF traifiği incelenecek, VEGF’in hücre içi hareketinin anjiyogeneze etkileri ay...
Adaçayı'nın (salvia Cryptanta) Meme Kanseri Hücre Hatlarında (mcf7 Ve Mda231) İlaç Metabolize Eden Sistemlerin Gen Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İşcan, Mesude(2012-12-31)
Önerilen projenin amacı, ülkemizde yetişmekte olan adaçayı (Salvia) türlerinin meme kanser hücrelerine (MCF7 ve MDA231) sitotoksik etkilerinin araştırılması ve bir besin maddesi olarak günlük tüketilen adaçayı ile meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçların olası etkileşiminin moleküler düzeyde incelenmesidir. Bazı ilaçlar vücuda alındığında, hücre içinde, öncelikle karaciğer hücrelerinde, 1. Faz ve 2. faz reaksiyonları ile metabolize edilerek, ilaç olarak etkin ürünlere çevrilir. Ana maddesi etkin bazı i...
Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganizmadır. Ancak, homolog protein üretim kapasitesi ile kıyaslandığında, B. subtilis verimin genellikle litre başına miligram hatta mikrogram düzeylerine düştüğü heterolog proteinlerin sentezinde daha az başarılıdır. Bu sebeple r-protein üretimini arttırabilecek promotör ve ribozom bağlanma bö...
Bacillus subtilis dipeptid sentataz geninin klonlanması ve ifade edilmesi
Karataş, Ayten Yazgan; Özcengiz, Gülay; Alaeddinoğlu, Gürdal N.(1999)
Bu çalışmada, Bacillus subtilis 168 (PY79) tarafından nonribosomal olarak sentezlenen, L-alanin ve L-anticapsin'den oluşan dipeptid bir antibiyotik olan bacilysinin biyosentezinden sorumlu gen ve gen kümelerini belirlemek ve karakterize edebilmek için klonlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mini-Tn10 taşıyan pIC333 vektörü ile "Tn10 insertion mutation" metodu uygulanmış ve gayet başardı sonuçlar elde edilmiştir. Bu metod sonucunda bacilycin üretemeyen ve $KA_1, KA_2, KA_3 ve KA_4$ olarak isimlendirilen d...
Citation Formats
S. Çetin, G. Özcengiz, and A. Y. Karataş, “Hücre yoğunluğu sinyali ve bacilysin biyosentezi arasındaki bağlantının moleküler düzeyde tanımlanması,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVek16TT0.