Hücre içi VEGF trafiğinin kanser gelişimi ve anjiyogenezine etkisinin incelenmesi.

2016-12-31
Banerjee, Sreeparna
Tunçer, Sinem
Anjiyogenez, var olan damarlardan yeni kan damarı oluşumu süreci olup, kanser büyümesi ve yayılımı için gerekli bir basamaktır. Anjiyogenik faktörler içinde VEGF (Vasküler Endotel Büyüme Faktörü), tümör anjiyogenezinin en önemli aktivatörüdür. Anjiyogenezin inhibe edilmesi, hem tumor büyümesini hem de metastazını engelleyeceğinden, kanser tedavisi için son derece önemlidir.Bu projede, hücre sitoplazması ve çekirdeği arasındaki VEGF traifiği incelenecek, VEGF’in hücre içi hareketinin anjiyogeneze etkileri aydınlatılacaktır. Projeden elde edilecek sonuçların, kanser tedavisinde kullanılan anti-VEGF terapilere yeni yaklaşımlar getireceği düşünülmektedir.

Suggestions

Meme dokusunun gelişim aşamalarının APA açısından analizi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Kiriş, Erkan; Muyan, Mesut; Gürsel, Mayda; Banerjee, Sreeparna; Terzi Çizmecioğlu, Nihal(2018-12-31)
Farklı kanserlerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok önemli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak, geleneksel gen anlatım çalışmaları, mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı, geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla meme dokusunun gelişim aşamalarındaki değişimleri incelemektir.
CXXC5 Proteinin İşlevsel Özelliklerinin Tanımlanmasında Protein Partnerleri
Muyan, Mesut; Erson Bensan, Ayşe Elif; Banerjee, Sreeparna(2016-12-31)
Östrojenler (E2) hücre büyümesinden ölümüne kadar bir çok süreçte önemli rol oynarlar. E2 etkisi transkripsiyon faktörleri olan östrojen reseptörleri (ER) tarafından düzenlenir. CXXC5 E2 sinyal yolağı yanıt genidir. CXXC5, içerdiği çinko parmak-CXXC (ZF-CXXC) ünitesi nedeniyle metile olmamış CpG dinükleotidleri içeren ve transkripsiyonel olarak aktif DNA bölgeleri CpG adalarına bağlanan ZF-CXXC protein grubunun üyesi olduğu düşünülmektedir. ZF-CXXC proteinlerinin CpG dinükleotidlerine bağlanması sitosin me...
KBRN Ajanlarına Yönelik Nükleik Asit Tabanlı Tespit Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Öktem, Hüseyin Avni; Özalp, Veli Cengiz; Kavruk, Murat(2014-12-31)
Eski çağlarından beri bulaşıcı hastalığa sebep olan mikroorganizmalar, mantarlar yada mikrobiyal toksinler savaş sırasında insan, hayvan ve bitkilere zarar vermek için kullanılmıştır. Günümüzde ise bilgi ve teknolojiye erişimin geniş kitlelere yayılması ile doğru orantılı olarak kitle imha silahı olarak kullanılma olasılıkları da artmıştır. Biyolojik ajanların yarattığı tehlikeler sadece terörist saldırılarla da sınırlı değildir. Artan küresel ticaret ve yolcu taşımacılığı doğal yollarla ortaya çıkan bulaşı...
NEK6’nın Apoptoz, Hücre Döngüsü ve İnvasyon Üzerindeki Etkisinin Prednizon Dirençli Multipl Miyelom Hücre Hattında İncelenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin; Keskin, Dilek(2015-12-31)
Mitotik hücre döngüsünün hatasız bir şekilde başlaması ve devam etmesinde önemli role sahip olan NEK6, NIMA-ilişkili (Nek) serin-treonin kinazlardan birisidir. Son zamandaki çalışmalar, NEK6 gen mutasyonlarının; iğ ipliklerinde bozukluklara, anormal kromozom ayrılmasına, mitozun durdurulmasında ve apoptozda sorunlara neden olduğu göstermektedir.Bu çalışmada ilaç dirençli RPMI-8226 miyelom hücre hattında NEK6 gen ifadesi, siRNA ile susturularak, hücre döngüsü, DNA hasar yanıtı ve apoptozda rol aldığı bilinen...
CDC6 alternatif poliadenilasyonunun meme kanseri hücrelerinde incelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Can, Tolga(2015-12-31)
Meme kanseri gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için önemli bir sağlık problemidir. Yapılan gen anlatım çalışmaları meme kanserinin tek bir hastalık olmadığını, alt tiplerinin olduğunu ortaya koymuştur. Meme tümörünün özelliklerinin bilinmesi etkili ve hedefli teşhis ve tedaviyi mümkün kılmaktadır. Kanser hücrelerinde artan veya azalan mikroRNA düzeylerinin yanı sıra, mRNA’ların alternatif poliadenilasyon (APA) yoluyla 3’ UTR (translasyon olmayan bölge) uzunluklarını kısaltarak da mikroRNA’ların negatif et...
Citation Formats
S. Banerjee and S. Tunçer, “Hücre içi VEGF trafiğinin kanser gelişimi ve anjiyogenezine etkisinin incelenmesi.,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62016.