Hide/Show Apps

Bacillus subtilis dipeptid sentataz geninin klonlanması ve ifade edilmesi

1999
Özcengiz, Gülay
Karataş, Ayten Yazgan
Alaeddinoğlu, Gürdal N.
Bu çalışmada, Bacillus subtilis 168 (PY79) tarafından nonribosomal olarak sentezlenen, L-alanin ve L-anticapsin'den oluşan dipeptid bir antibiyotik olan bacilysinin biyosentezinden sorumlu gen ve gen kümelerini belirlemek ve karakterize edebilmek için klonlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mini-Tn10 taşıyan pIC333 vektörü ile "Tn10 insertion mutation" metodu uygulanmış ve gayet başardı sonuçlar elde edilmiştir. Bu metod sonucunda bacilycin üretemeyen ve $KA_1, KA_2, KA_3 ve KA_4$ olarak isimlendirilen dört ayn Bac::TnlO::ori-spc insersiyon mutantı elde edilmiştir. Bu mutantlarda TnIO içeren kromosomal bölgelerin kloıüamp tanımlanabilmesi için kromosomal DNA' lan uygun restriksiyon enzimlerle kesilmiş, şelf ligasyonu takiben E coli de klonlanmış ve sekans analizleri tamamlanarak bacilysin senteziyle ilgili gen bölgeleri tanımlanmıştır. Bu genler sırasıyla thyA,ybgG ve oppA. genleri olup ilk iki genin etkisinin muhtemelen pleiotrofık olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan, SpoOK operonunun ilk geni olan oppA. geninin bloke olmasıyla bacilysin sentezinin de durmuş olması, B. subtilis'' de bacilysin biyosentezinin sporulasyon, surfaktin biyosentezi ve kompetensi düzenleyen global signal transdüksiyon sistemiyle régule edildiğini/sistemin bir parçası olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir.