Hide/Show Apps

Zayıf ve yumuşak kayaların kayma dayanımı parametrelerinin belirlenmesi

1995
Ergün, Ufuk
Erol, Orhan
Aksoy, Salih
Bu çalışmada beş zayıf kayaç yeri tespit edilmiş ve bu yerlerde saha direkt kesme deneyleri yapılmıştır. Saha direkt kesme deney aleti tasarımdan imalata kadar çalışma kapsamında gerçekleştirilmiştir. Alet kısaca 0.70 m x 0.70m x 0.35 m (yürekli) ebadında bir kaya numunesini bağımsız düşey yük altında kesmektedir. Önce bir çukur içinde numuneler, traşlanıp strofor taban çevresi üzerinde betonarme kılıfa alınmakta ve arka ve ön cephelerdeki reaksiyon duvarları yardımı ile kesilmektedir. Üst reaksiyon kuvveti düşey ankrajlar ile alınmaktadır. Deney yerlerinden bazılarında residüel deneyler yapılmıştır. Seçilen bütün sahalarda yüzeyden birkaç metre mesafede pressiyometre deneyleri gerçekleştirilmiştir. Direkt kesme deneylerinden doruk ve residüel mukavemet açıları ölçülmüştür. Pressiyometre limit basınçları ile doruk kayma mukavemeti açıları beraber artış göstermektedirler. Konvansiyonel pressiyometre deneylerinden yumuşak kayaçlarm kayma mukavemeti parametrelerinin hesaplan am ayacağı anlaşılmaktadır. Limit basıncının kayma dayanımına oranları çok ayrışmış ve zemin grubuna girebilecek kayaçlarda 5-6 değerinden daha az ayrışmaya uğramış ve genel olarak daha sağlam görünümlü yumuşak kayalarda 10-11'e kadar artış göstermiştir. Seçilen sahalardan birinde oluşan bir kayma geriye analiz edilerek muhtemel rezidüel açılar hesaplanmıştır. Yapılan rezidüel kesme deneylerinde ise çok yakın açılar ölçülmüştür.