Zayıf ve yumuşak kayaların kayma dayanımı parametrelerinin belirlenmesi

Download
1995
Ergün, Ufuk
Erol, Orhan
Aksoy, Salih
Bu çalışmada beş zayıf kayaç yeri tespit edilmiş ve bu yerlerde saha direkt kesme deneyleri yapılmıştır. Saha direkt kesme deney aleti tasarımdan imalata kadar çalışma kapsamında gerçekleştirilmiştir. Alet kısaca 0.70 m x 0.70m x 0.35 m (yürekli) ebadında bir kaya numunesini bağımsız düşey yük altında kesmektedir. Önce bir çukur içinde numuneler, traşlanıp strofor taban çevresi üzerinde betonarme kılıfa alınmakta ve arka ve ön cephelerdeki reaksiyon duvarları yardımı ile kesilmektedir. Üst reaksiyon kuvveti düşey ankrajlar ile alınmaktadır. Deney yerlerinden bazılarında residüel deneyler yapılmıştır. Seçilen bütün sahalarda yüzeyden birkaç metre mesafede pressiyometre deneyleri gerçekleştirilmiştir. Direkt kesme deneylerinden doruk ve residüel mukavemet açıları ölçülmüştür. Pressiyometre limit basınçları ile doruk kayma mukavemeti açıları beraber artış göstermektedirler. Konvansiyonel pressiyometre deneylerinden yumuşak kayaçlarm kayma mukavemeti parametrelerinin hesaplan am ayacağı anlaşılmaktadır. Limit basıncının kayma dayanımına oranları çok ayrışmış ve zemin grubuna girebilecek kayaçlarda 5-6 değerinden daha az ayrışmaya uğramış ve genel olarak daha sağlam görünümlü yumuşak kayalarda 10-11'e kadar artış göstermiştir. Seçilen sahalardan birinde oluşan bir kayma geriye analiz edilerek muhtemel rezidüel açılar hesaplanmıştır. Yapılan rezidüel kesme deneylerinde ise çok yakın açılar ölçülmüştür.

Suggestions

Archaeometrical investigation of some Seljuk plasters
Caner, Evin; Demirci, Şahinde; Saltık, Emine N. Caner; Department of Archaeometry (2003)
The aim of the study was to investigate Seljuk Plasters used in some of their royal administrative or residential buildings from a viewpoint of their raw materials and technological characteristics. Some Byzantine Plasters of the same period were also investigated to make comparison. Plasters from some historic structures in the archaeological sites namely; Alanya Castle, Kubadabad Palaces, Syedra Archaeological Site, Aspendos Amphitheatre, Selinus Archaeological Site-Sekerhane Kösk and Hasbahçe were examin...
Kaya Tutma Hendek Performansının 3-Boyutlu Kaya Düşme Analizleriyle Değerlendirilmesi: Akköy (Ürgüp) Örneği
Akın, Mutluhan; Dinçer, İsmail; Orhan, Ahmet; Ok, Ali Özgün; Akın, Müge; Topal, Tamer (2019-12-01)
Nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı kaya düşme tehlikesi altındaki yerleşim yerlerinde kaya düşmelerinden korunmak amacıyla kaya tutma hendekleri veya alanları inşa edilebilmektedir. Ancak, bu tür koruma yapılarının tasarımında çoğu zaman sahaya özgü gerekli mühendislik incelemeleri ve analizleri yeterince gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle, kaya tutma hendekleri zaman zaman kaya düşmelerinden korunmada yeterli olamamaktadır. Bu çalışma kapsamında, turistik işletmelerin de bulunduğu Akköy (Ürgüp) yerleşimin...
Control of groundwater by underground dams
Yılmaz, Metin; Önder, Halil; Department of Civil Engineering (2003)
In this study underground dams are briefly described and detailed information about the design and construction aspects is provided. Since the material, of which dam wall is composed, is the main variable influencing the groundwater behavior, various types of dam wall are discussed. The use and usefulness of the underground dams as a means of sustainable development, and their performance in the management of groundwater resources are analyzed with the help of two example studies. In the first example a hyp...
Kapalı Bir Alanda Basit Bir İHA ile Keşif Metodu Tasarımı
Kucuktabak, Emek Baris; Pelit, Mustafa Melih; Orhan, Zeynep Ozge; Turgut, Ali Emre (2017-09-23)
Bu çalışmada önceden bilinmeyen iç mekânları keşfedecek ve haritalayacak otonom bir insansız hava aracı (İHA) sunulmuştur. Dört rotorlu hava aracı lazer mesafe ölçücü, sonar mesafe algılayıcı, atalet ölçüm ünitesi (IMU) ve Ultra geniş bant alıcısı (UWB) ile donatılmıştır. Basit bir engelden kaçınma algoritması ve açıklık bulma algoritması gibi çeşitli algoritmalar sunulmuştur. Bu algoritmalar kullanılarak çarpışma olmadan ilerleme sağlayan özgün bir yol bulma/keşif algoritması geliştirilmiştir. Örnek bir iç...
Batı Anadolu kabuk/üst manto yapısı ve anizotropisi üzerine birleştirilmiş sismolojik çalışmalar
Akyol, Nihal; Erhan, Zülfikar; Sözbilir, Hasan; Timur, Emre; Akıncı, Aybige; Sömer, Adem; Danışman, Ali M.; Zhu, Lupei; Mıtchell, J. Brian(2005)
Batı Anadolu'nun kabuk/üst manto yapısını ve anizotropisini daha iyi anlayabilmek amacıyla, toplam 50 farklı lokasyonda, yaklaşık 11 aylık bir süre ile deprem verisi toplanmıştır. 1-D tomografi uygulaması ile kabuk yapısı ve sismisite, iki farklı receiver fonksiyonu analiz yöntemi ile kabuk kalınlığı ve yapısı, relokasyon ile deprem kümelenmelerinin gözlendiği bölgelerdeki faylanma, moment tensör analizi ile deprem mekanizma çözümleri ve Shear Wave Splitting (SWS) ölçümleri ile üst manto'daki deformasyon ve...
Citation Formats
U. Ergün, O. Erol, and S. Aksoy, “Zayıf ve yumuşak kayaların kayma dayanımı parametrelerinin belirlenmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpneE1RPT0.