Hide/Show Apps

Application of VAPEX to carbonate and sandstone reservoirs

2003
Akın, Serhat
Bağcı, Suat
Canbolat, Serhat
Bu çalışmanın amacı VAPEX yönteminin ağır petrol içeren karbonat ve kumlası içeren rezcrvuarlara uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için denyler yapılmış ve sayısal benzetim teknikleri kullanılmıştır. Değişik yatay kuyu sistemleri, değişik gazlar ve değişik debiler kullanılarak saha ve pilot uygulamalar için bir veritabam oluşturulmuştur. Deneysel sonuçlar VAPEX işleminin homojen kumtaşlarmda heterojen karbonatlara oranla daha iyi kurlarını verdiğini ve N-bütan enjeksiyonunun propan ve karbon dioksite oranla daha iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir. Deneyler asfalt çökeliminin kullanıldığı bir sayısal benzetim programı ile modellendi. Asfalt çökeliminin çözücü odası gelişimi ile doğru orantılı olduğu görüldü.