Ph duyarlı polisebasik anhidrit bazlı nanokürelerin ilaç taşıyıcı sistem olarak hazırlanması

Download
2012
Son yıllarda, özellikle kanser hastalığında teşhis ve tedavi amaçlı kullanılmak üzere, nano boyutta çeşitli organik ve inorganik sistemlerin geliştirilmesi büyük önem kazanmıştır ve bu konuda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Farmasötik açıdan bakıldığında, ideal bir ilaç taşıyıcı, küçük parçacık boyutunda ve yüksek ilaç yüklenme kapasitesinde olmalı, kanda uzun süre dolaşabilme özelliği göstermeli, biyobozunur olmalı ve bozunduğu kimyasallar olumsuz yan etki göstermeden vücut tarafından kolayca emilebilmelidir. Polisebasik anhidritler, iyi biyouyumluluk, kontrollu ve yüzeyden bozunma özelliği ve düşük maliyet gibi tercih edilen özellikleri nedeni ile ilaç taşıyıcı sistemlerin yapımında ümit veren polimerlerdir. İlaç taşıyıcı sistemler konusunda yapılan son gelişmeleri göz önüne alırsak, özgün ilaç taşıyıcı yaklaşımları, nano boyuttaki taşıyıcıların kanser hücrelerine hedeflenmesini ve sadece o bölgede salım yaparak etkin olmasını sağlayacak tasarımların geliştirilmesini yönündedir. Bu nedenle, etkin tümör-hedefli terapi için, taşıyıcının kimyasal yapısının yanı sıra, tümör tespit edebilme, sıcaklık veya pH duyarlılığı gibi kriterler de önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, kanser ilaç taşıyıcısı olarak polisebasik anhidrit (PSA) nanokürelerin tasarlanması ve sentezlenmesi yanı sıra akıllı ve pH duyarlı bir nano ilaç taşıyıcı sistem elde etmek amacıyla ilaç yüklü matrisin pH duyarlı bir molekül ile kaplanmasıdır. Polihistidin, pH duyarlı molekül olarak seçilmiş ve hazırlanan PSA nanoküreler polihistidin ile kaplanmıştır. PSA nano taşıyıcılara Doksorubisin kanser ilacı yüklenmiş, nano taşıyıcılar polihistidin ile kaplanarak pH duyarlı yapılmış ve bu sistemlerden ilaç salım kinetiği, asidik, nötr ve bazik olarak hazırlanan üç farklı pH tampon çözelti ortamında incelenmiştir. Nano parçacıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri, Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), dinamik ışık saçılım spektrometresi (DLS), ultraviyole ve görünür ışık absorpsiyon spektroskopisi (UV-VIS), parçacık boyut ölçücü (PA) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edilmiştir.

Suggestions

pH Responsive nano carriers for anti cancer drug delivery
Bagherifam, Shahla; Hasırcı, Nesrin; Hasırcı, Vasıf Nejat; Department of Polymer Science and Technology (2013)
In the recent years, development of various organic and inorganic nano-sized systems has gained great interests especially for cancer diagnosis and treatment and intense researches are carried out in this area. Regarding to the recent trends for drug delivery system design, the novel approaches for drug carriers are mainly based on development of smart and nano-size drug carriers which are targeted to cancer cells. Hence, for an effective tumor-targeted delivery device, besides its chemical structure furthe...
The Preparation and characterization of dendrimer coated magnetic nanoparticles for targeted cancer therapy
Khodadust, Rouhollah; Gündüz, Ufuk; Gündüz, Güngör; Department of Biotechnology (2013)
Nanotechnology is a promising alternative to overcome the limitations of classical chemotherapy. This technology has enabled the development of particles with nano sizes that can be fabricated from a multitude of materials in a variety of compositions. These nanoparticles include; quantum dots (QDs), polymeric nanoparticles, gold nanoparticles, magnetic nanoparticles and dendrimeric nanoparticles. In first section of this study, superparamagnetic iron oxide nanoparticles were synthesized by coprecipitation ...
Poli-Amidoamin (PAMAM) Dendrimer ile Modifiye Edilmis Manyetik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi ve Meme Kanser Hücrelerine CpG Oligodeoksinükleotit Tasıma Amacı ile Uygulanması
Gündüz, Ufuk(2016)
Kanser tedavisindeki nanoteknolojik uygulamalardan en önemlisi kanser hücrelerine ilaç,oligonükleotit ve gen tasımak için üretilen nanoparçacıklardır. Nanoparçacıklar tümörhücrelerini hedefleyip öldürürken, saglıklı dokulara en az düzeyde zarar verecek sekildetasarlanmalıdır.Bu çalısmada CpG oligodeoksinükleotiti uygun ve etkili bir sekilde tümör hücrelerine tasımasıiçin CpG-ODN ile etkilesime giren nanoparçacıkların gelistirilmesi amaçlanmıstır. CpGODN?ler hücre ölümü için sinyal kaskadını olusturan Toll b...
Kanser hedefleme ve terapi için 2-deoksi-D-gilikoz (2-DG)-etiketli kobalt ferrit (CoFe2O4)manyetik nanoparçacıklar
Işık, Elif; Güray, Nülüfer Tülün; Volkan, Mürvet(2014)
In this study, strong magnetic featured silica coated Cobalt ferrite (CoFe204) nanoparticles were labeled with 2-deoxy glucose (2-DG) for better targetting to cancer cells and the molecular effects of these prepared magnetic nanoparticles (MNPs) were investigated in cancer cell lines. In this study, in vitro characterization of 2-DG labelled MNPs were carried out in breast cancer cells (MDA-MB-231 breast cancer and normal cell MCF10A), and cellular uptake mechanisms, genotoxicity, intracellular levels of ox...
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Citation Formats
B. S. Fam, N. Hasırcı, and V. N. Hasırcı, “Ph duyarlı polisebasik anhidrit bazlı nanokürelerin ilaç taşıyıcı sistem olarak hazırlanması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJNE5UZzQ.