Poli-Amidoamin (PAMAM) Dendrimer ile Modifiye Edilmis Manyetik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi ve Meme Kanser Hücrelerine CpG Oligodeoksinükleotit Tasıma Amacı ile Uygulanması

Download
2016
Kanser tedavisindeki nanoteknolojik uygulamalardan en önemlisi kanser hücrelerine ilaç,oligonükleotit ve gen tasımak için üretilen nanoparçacıklardır. Nanoparçacıklar tümörhücrelerini hedefleyip öldürürken, saglıklı dokulara en az düzeyde zarar verecek sekildetasarlanmalıdır.Bu çalısmada CpG oligodeoksinükleotiti uygun ve etkili bir sekilde tümör hücrelerine tasımasıiçin CpG-ODN ile etkilesime giren nanoparçacıkların gelistirilmesi amaçlanmıstır. CpGODN?ler hücre ölümü için sinyal kaskadını olusturan Toll benzeri reseptör 9?u (TLR9)uyarmaktadır. Bu çalısmada Fe3O4 manyetik çekirdek, aminoasilan (APTS) ara katmanı vekatyonik poli-amidoamin (PAMAM) dendrimerden olusan üç katmanlı manyetiknanoparçacıklar sentezlenmistir. Sonuçlar DcMNP?lerin fonksiyonel grupları, simetrimükemmelligi, boyut dagılımı, manyetik özelligi ve toksik olmaması açısından hedeflenmiskanser tedavisinde ilaç tasıyıcı olarak kullanılabilecegini göstermistir.CpG-ODN?lerin, çesitli engelleri asarak tümör bölgesine basarılı bir sekilde tasınması etkili birtasıyıcı vektörün kullanılmasına baglıdır. Çünkü CpG-ODN?ler serumdaki nükleazlartarafından hızlı bir sekilde yıkıma ugrayabilir ve hücre zarından difüzyonla geçemeyebilirler.Bu çalısmanın ikinci kısmında, CpG-ODN?ler yeni nesil bir polimer olan ve basarılı bir sekildesentezlenen DcMNP?lerin yüzeyine etkili bir sekilde baglanmıs ve manyetik alan varlıgındatümör bölgesine hedeflenmistir. CpG-ODN?nin, DcMNP?nin yüzeyine baglandıgı agaroz jelelektroforezi, UV spektrofotometre, zeta potansiyel ve XPS analizleri ile belirlenmistir. Dahasonra, TEM ve SEM görüntülerinden sentezlenen dendrimer kaplı manyetik nanoparçacıkların(DcMNPs) boyut bakımından uniform karakterde ve ortalama 40±10 nm çapa sahip olduklarıgörülmüstür. MDA-MB231, SKBR3 ve MCF7 hücre hatlarında, hücre çogalma analizi ileyapılarak konjüge nanoparçacıklar için sitotoksisite belirlenmistir. Sonuçlar sentezlenenDcMNP?lerin yüzeyinde çok miktarda pozitif yük bulundurması sebebiyle meme kanseridokusunda hücre ölümüne sebep olan CpG-ODN molekülleri ile etkili sekilde elektrostatiketkilesime girdigini; bu nedenle de hedeflenmis kanser tedavisinde CpG-ODN tasımak içinuygun bir tasıyıcı olabilecegini göstermistir. Bu nanoparçacıklardaki manyetik çekirdeksayesinde harici manyetik alan kullanılarak ilaçların istenilen bölgeye hedeflenmesisaglanabilmektedir.

Suggestions

Targeted delivery of CPG-oligodeoxynucleotide to breast cancer cells by poly-amidoamine dendrimer-modified magnetic nanoparticles
Taghavi Pourianazar, Negar; Gündüz, Ufuk; Gündüz, Güngör; Department of Biotechnology (2016)
One major application of nanotechnology in cancer treatment involves designing nanoparticles to deliver drugs, oligonucleotides, and genes to cancer cells. Nanoparticles should be engineered so that they could target and destroy tumor cells with minimal damage to healthy tissues. This research aims to develop an appropriate and efficient nanocarrier, having the ability of interacting with and delivering CpG-oligodeoxynucleotides (CpG-ODNs) to tumor cells. CpG-ODNs activate Toll-like receptor 9 (TLR9), which...
CpG oligodeoxynucleotide- loaded PAMAM dendrimer-coated magnetic nanoparticles promote apoptosis in breast cancer cells
Pourianazar, Negar Taghavi; Gündüz, Ufuk (2016-03-01)
One major application of nanotechnology in cancer treatment involves designing nanoparticles to deliver drugs, oligonucleotides, and genes to cancer cells. Nanoparticles should be engineered so that they could target and destroy tumor cells with minimal damage to healthy tissues. This research aims to develop an appropriate and efficient nanocarrier, having the ability of interacting with and delivering CpG-oligodeoxynucleotides (CpG-ODNs) to tumor cells. CpG-ODNs activate Toll-like receptor 9 (TLR9), which...
Bitkisel kökenli atıklardan mikro-akışkan yöntemiyle nano boyutlarda reoloji düzenleyicilerinin üretilmesi: Emülsiyonlarda, kolloitlerde ve hamur ürünlerinde kullanılması
Tekin, Aziz; Mert, Behiç; Erinç, Hakan; Koçak, Gönül; Bigikoçin, Erman; Şahin, Ezgi; Ketenoğlu, Onur(2011)
Bu çalışmada sırasında mikroakışkan tekniği kullanılarak mikro ve nano lifler elde edilmiştir. Değişik bitkisel yan ürünler kullanılarak üretilen lifler model emülsiyon, koloit ve hamur ürünlerinde kullanılmışlardır. İlk aşamada düşük alkali tuz konsantrasyonlarında yapılan yumuşatma işleminde kullanılan alkali ajanlardan K2CO3’ın diğer ajanlara göre daha yüksek su tutma oranına ve viskoziteye sahip liflerin üretilmesine olanak sağladığı gösterilmiştir. Daha sonraki bölümde is...
Ph duyarlı polisebasik anhidrit bazlı nanokürelerin ilaç taşıyıcı sistem olarak hazırlanması
Fam, Bagheri Shahla; Hasırcı, Nesrin; Hasırcı, Vasıf Nejat(2012)
Son yıllarda, özellikle kanser hastalığında teşhis ve tedavi amaçlı kullanılmak üzere, nano boyutta çeşitli organik ve inorganik sistemlerin geliştirilmesi büyük önem kazanmıştır ve bu konuda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Farmasötik açıdan bakıldığında, ideal bir ilaç taşıyıcı, küçük parçacık boyutunda ve yüksek ilaç yüklenme kapasitesinde olmalı, kanda uzun süre dolaşabilme özelliği göstermeli, biyobozunur olmalı ve bozunduğu kimyasallar olumsuz yan etki göstermeden vü...
Investigation of in vitro cytotoxic effects of heparin coated iron oxide nanoparticles combined with tpp-dca on human hepatocellular carcinoma cell line HEPG2
Saraç, Başak Ezgi; Güray, Nülüfer Tülün; Volkan, Mürvet; Department of Biology (2018)
Nanotechnology in medicine involves the applications of nanoparticles and one of the rising field is cancer nanotechnology, which has been increasingly used in cancer diagnostics, imaging, and therapeutic drug delivery. The advantage of the use of the nanoparticles is that, they can be designed to be specific for tumor tissue. This allows increased drug delivery efficiency and reduced off-target toxicities. Iron oxide nanoparticles used in this study are smaller than 100 nm but still it gives an enhanced su...
Citation Formats
U. Gündüz, “Poli-Amidoamin (PAMAM) Dendrimer ile Modifiye Edilmis Manyetik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi ve Meme Kanser Hücrelerine CpG Oligodeoksinükleotit Tasıma Amacı ile Uygulanması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRreE5EZzQ.