Hide/Show Apps

Kapalı çevrimli bir otomatik sistemde işletme ve depolama uygulama problemleri ve önerileri

1995
Kayalıgil, Sinan
Erkip, Nesim
Özyıldırım, Sezgin
Otomatik tezgahların, hatasız, hızlı ve programlanabilir nitelikte olmaları nedeniyle çalışmaları esnasındaki fiziksel özelliklerinin özenle incelenmesini gerekir. Bu işletme özelliklerinin anlaşılmasının bir yolu da küçük ölçekli modellerinin kurulup deneysel ortamlarda çalıştınlmalandır. Bu raporda, yükleme amaçlı bir robot kolu da bulunan küçültülmüş ölçekte bir otomatik imalat hücresinde ürün-oranlama probleminin incelenme metodolojisi ve sonuçlan anlatılmaktadır. Fiziki sistem Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Otomatik İmalat Modelleme Laboratuvannda yeralmakta ve yedi modülden oluşmaktadır. İmalat süreci, parçalan temsil eden ağaç ve plastik bloklann akışı ile benzetilmiştir. İki tür ürününün kanşık imalatında değişik ürün oranlamalan kullamlarak bir dizi fiziksel benzetim (simulasyon) deneyi yapılmıştır. Deneylerden derlenen veriler bir matematiksel optimizasyon modelinin parametreleri olarak kullamlarak iki ayn yaklaşımın (matematiksel modelleme/fıziki benzetim) birbiriyle ilişkileri araştınlmış ve karşılaştırmasına girişilmiştir. Değişik ürün oranlamalannın belirli üstün yanlan olabileceği görülmüştür. Ancak, bir safhanın bütün ürünler için darboğaz oluşturduğu hallerde bu üstünlükler belirgin olmaktan çıkmaktadır.