Al-Esaslı Metalik Cam Alaşımlarından Amorf/Nanokristal Kompozit Dizaynı ve Üretimi

Download
2015
Alüminyum alaşımları hafif, sağlam ve kolay işlenebilme özellikleri ile havacılık, uzay ve savunma sanayi uygulamaları için vazgeçilmez malzemeler arasındadır. Özellikle 2000, 7000 ve 8000 serisi alüminyum alaşımlar, özel ısıl işlemler sonrası yüksek mukavemete sahip malzemeler haline dönüşmektedir. Alüminyum alaşımlar mekanik özellikler açısından gelişme göstermelerine rağmen teorik hesaplamalar bulundukları konumun çok daha üstünde değerlere sahip olabileceklerini işaret etmektedir. Bu konuma ulaşmadaki engellerin başında geleneksel alüminyum alaşımları içerisinde var olan kristal hataları olup bunları azaltma noktasında en etkili yöntemlerden biri malzemeleri nanokristal taneler oluşturacak şekilde tasarlamaktır. Çeşitli üretim teknikleri arasında nanokristal boyut, sayı kontrolü ve seri üretime uygunluğu ile metalik camlardan ısıl işlemle amorf/nanokristal kompozit oluşturulması etkili bir yöntem olarak göze çarpmaktadır. Bu teknik için öncelikle metalik cam alaşımlar oluşturulmakta ve sabit sıcaklıklarda tavlama işlemi gerçekleştirilerek amorf/nanokristal yapılar oluşturulmaktadır. Al alaşımları ele alındığında, metalik cam oluşturma kabiliyeti ve sonrasında 100 nm’den küçük ve yüksek sayısal yoğunluklarda nanokristal oluşturma yeteneği ile Al-NTE (NTE: nadir toprak elementi) alaşımları öne çıkmaktadır. Gerçekleştirilen çalışma ile metalik cam oluşturma yeteniğine sahip Al-NTE alaşımlarda, nanokristal oluşumu incelenmiş ve bu özellik kullanılarak mekanik olarak kuvvetli hacimli Al amorf/nanokristal alaşımlarının üretilmesi hedeflenmiştir. Gerçekleştirilen çalışma ile Al alaşımlardaki amorf yapı, Al-Tb alaşımı özelinde tersine Monte Carlo teknikleri kullanılarak araştırılmış ve nanokristal oluşumu ile ilişkilendirilmiştir. Simülasyon çalışmalarını takiben, ikili (Al-Sm), üçlü (Al-Sm-Ni) ve dörtlü (Al-Sm-Fe-Cu, AlSm-Fe-Ni) sistemler yüksek enerjili değirmen öğütücü (SPEX) ile metalik amorf/nanokristal tozlar halinde üretmiştir. Sonrasında uygun bulunan yapılar soğuk pres ve sonrasında sinter ve ılık presleme ile hacimli hale getirilmiştir. Üretilen malzemeler toz ve hacimli üretim sonrası elektron mikroskobu (SEM,TEM), X-ışınları k ırınımı (XRD) ve termal yöntemlerle detaylı olarak incelenmiştir. Hacimli üretimler ve amorf/nanokristal kompozitlerin oluşturulması sonrası ise mekanik özellikler (yoğunluk, basma ve sertlik) ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Üretilen hacimli amorf/nanokristal yapıların kırılgan bir yapıda oldukları tespit edilmiş, sünekliliği artırmak üzere çeşitli oranlarda saf Al tozlar eklenmiştir.

Suggestions

Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu
Bor, Şakir; Kalkanlı, Ali; Tarhan Bor, Elif; Saranlı, Gamze; Karabay, Ziya Yusuf; Özaygen, Altay(1998)
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda ve...
Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2019)
Çift fazlı çelikler (DP), yüksek sertlik ve dayanım (martensit fazı) ve sekillendirilebilirlige (ferritfazı) bir arada sahip olmaları nedeniyle önem kazanmıslardır. Bununla birlikte, endüstriyelsekillendirme yöntemlerinde sekillendirme hızı arttıkça ortamın adiyabatik hale gelmesi,sekillendirilen parçanın sıcaklıgında belirgin bir artısa neden olmaktadır. Bu sıcaklık artısı iseiçyapısal degisiklikler ve plastik akısın dengesizlesmesi yoluyla sekillendirilebilirlik sınırdegerlerinde azalmaya sebep olabilmekt...
Etkin Hidrojen Depolama İçin Kabuklu Nanoparçacıkların Üretimi
Tan, Semra; Eyövge, Cavit; Öztürk, Tayfur; Şahin, Onur Ezgi; Aktekin, Burak; Çakmak, Gülhan; Aydınol, Mehmet Kadri; Kalay, Yunus Eren(2016)
Gerek gaz fazında hidrojen depolama gerekse elektrokimyasal hidrojen depolamada AB5 bileşikleri yaygın tarzda kullanılmaktadır. Tipik örneği LaNi5 olan bu bileşikler nadir toprak elementlerine dayalı olup temin edilebilirlikleri kısıtlıdır. Bu çalışma, nadir toprak elementi içermeyen kompozisyonlara odaklanmakta ve etkin hidrojen depolamayı mümkün kılan koşulları belirlemeyi hedeflemektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Mg2Ni bileşiğini esas almakta ve bu bileşiğin nanoboyutta termal plaz...
Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Kalay, Yunus Eren(2017)
Bu çalışma orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri için arayüzey kontrollü katod malzemesigeliştirmeyi konu almaktadır. Çalişma (La,Sr)CoO3/(La,Sr)2CoO4 ?kısa anlatımla(LSC113/LSC214)- iki fazlı sisteme odaklanmakta ve bu sistemde farklı fazlar arasıarayüzeylerin oksijen indirgeme reaksiyonunu hızlandıracağı düşüncesinden hareketleçalışma sıcaklığını 600oC düzeylerien düşürebilecek katod kompozisyon ve yapılarınıbelirlenmeyi amaçlamaktadır. Farklı yöntemlerle ele alınan çalışmada önce iki fazlı yapı teksolüs...
Yükleme doğrultusu ve uzun süreli yaşlandırmanın 2090 alüminyum - lityum alaşımında yorulma çatlağı büyümesine etkisi
Doruk, Mustafa; Anık, Mustafa(1996)
1000 saate ulaşan, 150, 165 ve 180°C sıcaklıklardaki uzun süreli ısınmaların, 2090 Alüminyum-Lityum alaşımlannda yorulma çatlakları büyümesini ne ölçüde etkiledikleri incelendi, ve elde edilen sonuçlar tuzlu su çözeltisi içinde bulunanlarla karşılaştırıldı. Doğru akım-potansiyel farkı tekniğinin uygulandığı araştırmada çatlak hızı ölçümleri 1.6 mm kalınlığında levhadan alınan 40x200 mm büyüklüğündeki örneklerle yapıldı. Bu çalışmanın amaçlarından biri de, çatlak büyüme tavımın yükleme doğrultusundan ne dere...
Citation Formats
Y. E. Kalay and M. Övün, “Al-Esaslı Metalik Cam Alaşımlarından Amorf/Nanokristal Kompozit Dizaynı ve Üretimi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjd01EUTA.