C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akışlar için etkileşimli bir Navier-Stokes çözücüsünün geliştirilmesi

Download
2001
Aksel, Haluk M.
Laminer ve türbülant akışların zamanla değişmeyen çözümlerini elde etmek için üç boyutlu, Reynolds averajlı Navier-Stokes denklemlerini çözen bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Reynolds averajlı Navier-Stokes denklemleri, ikinci dereceden hassa, tek adımlı Lax-Wendroff şeması ve hücre köşeli (cell vertex) sonlu hacim metodu kullanılarak sayısal olarak ayrıştırılmıştır. Türbülant viskositenin hesaplanması için Baldwin-Lomax türbülans modeli kullanılmıştır. Belirli zaman ilerlemeli (explicit time-marching) bu çözümü hızlandırabilmek için bölgesel zaman adımı kullanılmıştır.Salınımları gidermek için ikinci ve dördüncü derece yapay sönümleme uygulanmıştır. Uzak bölge sınırlarında karakteristik sınır şartları kullanılırken, bu çalışmada durgun alınan katı duvarlar üzerinde kaymamazlık sınır şartı kullanılmıştır. Programlama ortamı olarak, C++ programlama dili seçilmiştir. Çözücünün görsel bir versiyonunu oluşturmak için Nesneye-Yönelik Programlama (Object-Oriented Programming) kullanılmıştır. Çözücünün giriş dosyalarının ve gerekli parametrelerinin daha kolay ele alınması için bir arayüz hazırlanmıştır. Üçü laminer, ikisi türbülant olan beş test durumu ele alınmıştır. İlk olarak, programın geçerliliğinin onaylanması için düz plaka üzerindeki laminer akış çözülmüş ve analitik çözümle karşılaştırılmıştır. Daha sonra biri sesaltı ve biri sesüstü durumlarda olan iki laminer akış, dairesel yay kaskadlarının üzerinde denenmiştir. Bir sonraki durum ise türbülans modelinin test edilmesi için denenen düz plaka üzerindeki türbülant akış olarak alınmıştır. Son olarak, NACA-0012 kanadının üzerindeki sescivarı, türbülant akış ele alınmıştır.

Suggestions

Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi
Aksel, Haluk M.(1998)
Sıkıştırılabilen akışlann zamanla değişmeyen çözümlerini bulmak için EULER++ adında, üç boyutlu, zamanla değişen Euler denklemlerini çözen bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Korunmuş haldeki Euler denklemleri, ikinci dereceden hassas, tek adımlı Lax-Wendroff şeması ve hücre köşeli sonlu hacim metodu kullanılarak sayısal olarak ayrıştırılmıştır. Belirli zaman ilerlemeli bu çözümü hızlandırabilmek için bölgesel zaman adımı kullanılmıştır. Şok bölgelerindeki salmımları düzenlemek için yapay sönümleme uy...
Panel ısıtma sistemlerinin modellenmesi ve bir standard tasarım algoritmasının geliştirilmesi
Kılkış, B. İ.; Sağer, Selçuk S.; Uludağ, Mahmut; Sapçı, Meriç(1993)
Yapılarda panel ısıtma, yeni, yenilenebilir ve atık enerji kaynaklarının, daha yaygın, etkin ve verimli kullanılmasına büyük ölçüde imkan sağlayan bir sistemdir. Panel ısıtmaya özgü termo-fiziksel konfor koşullan sayesinde ısıtma yüklerinde de önemli ölçüde bir azalma ve enerji tasarrufu söz konusudur. Bu nedenlerle panel ısıtma, ilk yatmm maliyetlerinden işletme maliyetlerine ve enerji tüketimine uzanan ekonomik perspektif içersinde, ulusal ve evrensel enerji tasarrufu ile çevre sorunlannın hafifletilmesin...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
C++ derleyicisi kullanılarak iki boyutlu sıkıştırılabilen akışlar için bir euler çözücüsünün geliştirilmesi
Aksel, Haluk M.(1995)
Ses altı, ses etrafı ve ses üstü tuzlardaki iki boyutlu sıkıştınlabilen akışkanlar için C++ bilgisayar dilinde etkileşimli bir Euler çözücüsü geliştirilmiştir. Bu yazılım daha önceden hesaplama ağı oluşturulmuş bir problem için çeşitli sınır şartlarının etkileşimli olarak uygulanabilmesine imkan tanımıştır. Çözüm yöntemleri olarak, sonlu fark, sonlu eleman ve sonlu hacim yöntemleri kullanılmış ve bunların ekrandan etkileşimli olarak seçimi mümkün olmuştur. Yinelemeler sırasında çözümün gelişmesinin ekrandan...
Citation Formats
H. M. Aksel, “C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akışlar için etkileşimli bir Navier-Stokes çözücüsünün geliştirilmesi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZd01qST0.