İletken polimer ve polimer kompozitleri sentezi ve karakterizasyonu

Download
1993
Yurtsever, Ersin
Toppare, Levent Kamil
İletken polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu yüksek teknoloji malzemlerinin tasarımında büyük bir öneme sahiptir. Bu polimerler elektronik devrelerde, gaz sensörlerinde, fotovoltaik çeviricilerde, cliot yapımında, elektronik etkiye dayanan cihazlarda, pillerde kullanılmaktadır. Sorunlar elde edilen iletken polimerlerin kararlılığından mekanik özelliklerinden ve kırılgan, çözülmeyen, erimeyen olmaları nedeni ile fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Gerek iletkenliklerinin korunmasında gerekse mekanik özelliklerinin geliştirilmesinde en iyi yöntemin şimdilik kompozit hazırlama olduğu bilinmektedir. Bizim çalışmalarımızda ise kompozit hazırlama amacı ile elektrokimyasal teknikler kullanıldı.Bu yöntemin hem homojen kompozit hazırlamada hem de daha öteye ası kopolimerinin sentezinde çok verimli olduğu bulundu elde edilen malzemelerinin gerek karakter izasyonlarında (FTIR, DSC, TGA, CV, piroliz IR, kütle) gerekse gazlara karşı hassasiyetlerinin ölçülmesindeki bulgular bu malzemelerin saf iletken polimeriden daha duyarlı oldukları ve fiziksel özelliklerinin çok farklı oldukları bulundu. Volkvagen Vakfı çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise yeni tip pirol türevleri sentezlenerek karakterizasyonları yapıldı. Bu çalışmada polivinilkarbazol ve model bileşikleride sentezlendi.

Suggestions

Grafen Oksit Ve Polimer Esaslı Nanokompozit Membranların Nefes Figürü Yöntemi Ile Üretilmesi
Kalıpçılar, Halil; Bat, Erhan; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017)
Gözenekli polimerler son yıllarda gaz depolamadan katalize, ayırma süreçlerindenbiyomalzemelere kadar uzanan çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanlardanbiri olan ayırma süreçlerine endüstriyel üretimde, doğanın korunmasında ve hatta böbrekrahatsızlıkları gibi bir takım sağlık sorunları ile başa çıkma gibi birçok alanda ihtiyaçduyulmaktadır. Ayırma süreçleri arasında membranla ayırma enerji verimliliği ve düşükmaliyeti sayesinde gittikçe yaygınlaşan bir yöntemdir. Bu projede, en kullanışlı...
Karbon Nanotüp İle Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Çok Ölçekli Modellenmesi
Göktepe, Serdar; Gürses, Ercan; Toffoli, Hande(2018)
Bu projede karbon nanotüp (KNT) katkılı termoplastik kompozitlerin farklı ölçeklerdemodellenmesi üzerinde çalısıldı. Projenin Eylül 2015 - Eylül 2016 arasındaki ilk bir yıllıkdönemde KNT?ler, polimerler ve KNT katkılı kompozitler hakkında kapsamlı bir literatürçalısması yapıldı. Literatür çalısmasına ek olarak tek bir KNT?ün elastik özellikleri (Youngkatsayısı, Poisson oranı ve Kesme katsayısı) yogunluk fonksiyoneli teorisi, moleküler statik vekiris elemanlarından olusan sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplan...
PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
İletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi ve modifiye elektrod olarak kullanımı
Küçükyavuz, Zuhal; Biryol, İnci; Özyalçın, Murat; Yıldırım, Pınar; Uslu, Bengi(1996)
Bu proje kapsamında bazı iletken polimerler ve polimer kompozitlen elde edilmiştir- İletken polimerlerin sentezinde kimyasal yöntemlerin yanında özellikle elektrokimyasal yöntemler de kullanılmıştır. Elde edilen tüm ürünler element analizi, FTIR, difransıyel taramalı kalorimetre (DSC), termal gravimetrik analiz (TGA), taramalı elektron mıkroskopisı (SEM) gibi yöntemlerle karakterize edilmiştir.Poli(N-vinilimidazol) (PVI) elektrokimyasal yöntemle sentezlenmiş ve destek elektrolitin yükleyici etkisinden dolay...
Citation Formats
E. Yurtsever and L. K. Toppare, “İletken polimer ve polimer kompozitleri sentezi ve karakterizasyonu,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpFME5UVT0.