Hide/Show Apps

İletken polimer ve polimer kompozitleri sentezi ve karakterizasyonu

Download
1993
Toppare, Levent Kamil
Yurtsever, Ersin
İletken polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu yüksek teknoloji malzemlerinin tasarımında büyük bir öneme sahiptir. Bu polimerler elektronik devrelerde, gaz sensörlerinde, fotovoltaik çeviricilerde, cliot yapımında, elektronik etkiye dayanan cihazlarda, pillerde kullanılmaktadır. Sorunlar elde edilen iletken polimerlerin kararlılığından mekanik özelliklerinden ve kırılgan, çözülmeyen, erimeyen olmaları nedeni ile fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Gerek iletkenliklerinin korunmasında gerekse mekanik özelliklerinin geliştirilmesinde en iyi yöntemin şimdilik kompozit hazırlama olduğu bilinmektedir. Bizim çalışmalarımızda ise kompozit hazırlama amacı ile elektrokimyasal teknikler kullanıldı.Bu yöntemin hem homojen kompozit hazırlamada hem de daha öteye ası kopolimerinin sentezinde çok verimli olduğu bulundu elde edilen malzemelerinin gerek karakter izasyonlarında (FTIR, DSC, TGA, CV, piroliz IR, kütle) gerekse gazlara karşı hassasiyetlerinin ölçülmesindeki bulgular bu malzemelerin saf iletken polimeriden daha duyarlı oldukları ve fiziksel özelliklerinin çok farklı oldukları bulundu. Volkvagen Vakfı çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise yeni tip pirol türevleri sentezlenerek karakterizasyonları yapıldı. Bu çalışmada polivinilkarbazol ve model bileşikleride sentezlendi.