Hide/Show Apps

İletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi ve modifiye elektrod olarak kullanımı

Download
1996
Küçükyavuz, Zuhal
Biryol, İnci
Özyalçın, Murat
Yıldırım, Pınar
Uslu, Bengi
Bu proje kapsamında bazı iletken polimerler ve polimer kompozitlen elde edilmiştir- İletken polimerlerin sentezinde kimyasal yöntemlerin yanında özellikle elektrokimyasal yöntemler de kullanılmıştır. Elde edilen tüm ürünler element analizi, FTIR, difransıyel taramalı kalorimetre (DSC), termal gravimetrik analiz (TGA), taramalı elektron mıkroskopisı (SEM) gibi yöntemlerle karakterize edilmiştir.Poli(N-vinilimidazol) (PVI) elektrokimyasal yöntemle sentezlenmiş ve destek elektrolitin yükleyici etkisinden dolayı ilerken bir materyal olarak elde edilmiştir. Yalıtkan bir polimer olan PVTnın, iletken bir polimer olan polipirol ile çeşitli bileşimlerde iletken kompozitleri elektrokimyasal yöntemle elde edilmiştir.Kimyasal yöntemle elde edilen PVFün yapısı, iyotla reaksiyona girdirilerek değiştirilmiştir. Bu yöntemle yükleyici iyodun polimerle daha kararlı bir yük-transfer kompleksi oluşturduğu görülmüş ve daha kararlı bir iletkenlik elde edilmiştir. Cis-l-4-Polibütadien (PB), $I_2$ yükleme yoluyla iletken bir materyal olarak elde edilmiştir. PB ve Ppy iletken kompozitleri de elektrokimyasal yöntemle sentez edilmiş ve çeşitli yöntemlerle karakterize edilmiştir.Bu polimerik materyallerin iletkenliklerinin sıcaklıkla değişimi "Mott Değişken Aralıklı Atlama" teorisine uymaktadır. Poli(7-vinilimidazol)'ün karbon- pasta elektroda eklenmesi ile polimer modifiye elektrod elde edilmiştir. Bu polimer elektrod, Irnipirarnin bidroklorür ve amitriptilin hidroklorür'ün voltametrik tayininde kullanılmıştır. Polimer-modİfiye elektrodla daha hassas sonuçlar elde edilmiştir.