Çangaldağ kompleksi içerisindeki (Kastamonu-Türkiye) meta-magmatik kayaların petrolojisi ve jeodinamik önemi

Download
2015
Çimen, Okay
Sayıt, Kaan
Orta Pontitler’de yüzlek veren tektonik birimlerden biri olan Çangaldağ Kompleksi çoğunlukla magmatik kökenli metamorfik ve deforme olmuş kayaçlardan oluşmaktadır. Bu litolojiler felsikten mafik karaktere kadar geniş bir kompozisyonda değişmekte olup, intruzif, ekstruzif ve volkaniklastik kaya türleri ile temsil edilmektedirler. Çangaldağ Kompleksi petrografik olarak bazalt, tüf, diyabaz, gabro, andezit ve riyodasit gibi çeşitli kayaç türlerini içermektedir. Mafik litolojiler genelde ab+akt+klrt+ep mineral parajenezine sahip olup, yeşilşist fasiyesi koşulları altında metamorfizma geçirmiştir. Bazı durumlarda iyi gelişmiş şistozite de gözlenmektedir. Dasitik türler genellikle hafifçe metamorfik olup kuvars ve feldispat fenokristallerinin ince taneli zemin içerisinde gömülmesi ile porfiritik doku göstermektedir. Ayrıca milonitik türleri de bulunmaktadır. Çimen vd. (2015)’e göre, Çangaldağ örnekleri jeokimyasal olarak sub-alkalen karaktere sahip, ilksel ve evrimleşmiş üyeler ile temsil edilmektedir. Bütün kaya türleri dalma-batma ile ilişkili lavlarla benzer olarak HNTE’lere göre Nb’ca çeşitli seviyelerde tüketilme göstermektedir. N-MORB normalize desenlerde ilksel kompozisyona sahip örnekler zenginleşme seviyelerine dayanılarak 3 gruba ayrılmıştır. İlk grup boninitik lavlara benzeyerek oldukça tüketilmiş özellikler sunmaktadır. İkinci grup ise ilk gruba göre göreceli olarak daha zenginleşmiş olup, halen N-MORB’a göre tüketilmiş durumdadır. Üçüncü grup ise en zenginleşmiş grup olup bu zenginleşme zeviyesi N-MORB civarındadır. Çangaldağ Kompleksi’ndeki metadasit örneklerinden ҫıkarılan zirkon mineralleri üzerinde gerҫeklestirilen U-Pb yaşlandırma sistemi, Orta Jura (176.4 ± 5.9 Ma; 156.3 ± 2.9 Ma; 161.0 ± 12 Ma) yaşlarını ortaya ҫıkarmaktadır. Buna ek olarak, bu kompleksin kuzeyinde bulunan Çangaldağ Granitoyiti (161.4 ± 5.3 Ma; 169.9 ± 1.7 Ma), batısında bulunan Devrekani Granitoyiti (164.9 ± 2.9 Ma) ve Devrekani Metadiyoriti (163.3 ± 8.8 Ma) gibi önemli jeolojik birimlerin radyometrik yaşları da bölgede yaygın bir Orta Jura magmatizmasının varlığına işaret etmektedir. Tüm jeokimyasal (yayınlanmamış verilerimiz) ve jeokronolojik veriler Çangaldağ Kompleksi içerisindeki ergiyik oluşumunun muhtelemen Orta Jura süresince İntra-Pontit dalma-batma zonunun yay ve yay-ardı bölgelerinde olduğunu öne sürmektedir.

Suggestions

Karakaya Karmaşığı içerisindeki bazik volkanitlerin jeokimyasalözelliklerinin yeniden değerlendirilmesi
Sayıt, Kaan; Göncüoğlu, Mehmet Cemal (2009-01-01)
The Karakaya Complex, which lies within the pre-Liassic basement of the Sakarya Composite Terrane extending on a belt from the Biga Peninsula to northeastern Anatolia, comprises various types of volcanic rocks whose ages, origins and geochemical features have been interpreted in different ways. The geochemical data acquired from the previous studies on these volcanic rocks are here re-evaluated in order to unravel the petrology and geochemistry of the Karakaya Complex. The tectonic discrimination diagrams b...
Synorogenic eocene leucogranite magmatism in the southern menderes massif and its tectonic significance
Bozkurt, Erdin; Quentin G, Crowley (null; 2015-04-06)
Güney Menderes Masifi’nde üst düzeylerin güneye hareket ettiği normal bileşenli Güney Menderes makaslama zonunun (GMMZ) taban bloğunda yer alan ortognayslar ile onları yapısal olarak üzerleyen metasedimanlar lökogranit kütleleri tarafından kesilirler. Bu lökogranit kütlelerinden birisi geç Orta Eosen (U-Pb zirkon yaşı) yaşındadır. Bu veri GMMZ’ndaki sinorojenik normal hareketin başlama yaşı olarak yorumlanmıştır. En yaşlı uyumsuz sedimanlar masifin erken Miyosen’de yüzeye çıktığını göstermektedir. Ortognasy...
Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi
Koçyiğit, Ali; Deveci, Şule(2007)
The Şuhut graben is an about 8-11 km wide, 24 km long, N-S-trending and actively growing extensional neotectonic structure located on the southern shoulder of the major AkşehirAfyon graben near the apex of outer Isparta Angle. The Şuhut graben developed on a pre-Upper Pliocene basement rock assemblage composed mostly of pre-Jurassic metamorphic rocks and Jurassic–Lower Cretaceous platform carbonates overlain with an angular unconformity by the Afyon strato-volcanic complex to its fluvio-lacustrine sedimenta...
Neotethyan tectonostratigraphic evolution of SE Anatolian basin, Türkiye
Tuncer, Mustafa; Nuretdin, Kaymakcı; Department of Geological Engineering (2023-1-25)
The SE Anatolian basin constitutes the northern margin of the Arabian Plate in SE Türkiye and contains a continuous sedimentary succession from the pre-Cambrian to the recent. It has evolved mainly into four tectonic phases, the first phase includes the Pre-Cambrian to Permian continental platform stage that constitutes the core sequences of the Arabian platform and is represented by continental to shallow marine, and deep marine deposits, the second phase includes Triassic to Jurassic rift- drift sta...
Kinematics of Delice-Kozaklı fault zone (North Central Anatolia, Turkey)
Tokay, Bülent; Bozkurt, Erdin; Kaymakcı, Nuretdin; Department of Geological Engineering (2015)
The Central Anatolian Crystalline Complex (CACC) forms a part of Alpine orogenic belt in Turkey and incorporates three major massifs and several basins that developed during extension commenced by the Late Cretaceous. They were deformed during subsequent collision of Anatolide-Tauride Platform and Pontides. The deformation of the region has resulted in the break-up of the CACC along major deformation (fault) zones. The present study aims to test existence of one of these fault zones, namely Delice-Kozaklı f...
Citation Formats
O. Çimen and K. Sayıt, “Çangaldağ kompleksi içerisindeki (Kastamonu-Türkiye) meta-magmatik kayaların petrolojisi ve jeodinamik önemi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVeU1UVTE.