Kompozit Yapılarda Eğilme-Burulma Etkileşiminin Sayısal Görüntü Bağıntı (SGB) Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Türbin Kanatlarında Eğilme-Burulma Etkileşimini Kullanarak Yatay Eksen Rüzgar Türbinlerinde Yük Azaltılması

Download
2016
Proje kapsamında, eğilme-burulma etkileşimli kompozit kanatların türbin sistemindeki içyüklerin azalması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Proje iki ana safhada gerçekleştirilmiştir.Birinci safhada, kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşimi deneysel olarak SayısalGörüntü Bağıntı (SGB) yöntemi ile ölçülmüş, sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlarile kıyaslamalar yapılmış ve proje başarı kriteri sağlanmıştır. SGB sistemi ile deneyselçalışmalar, türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgelerini benzeten kompozit plaka vekutu kiriş yapıları üzerinde gerçekleştirilmiştir. SGB sistemi ile elde edilen eğilme-burulmaetkileşimi bilgisi niteliksel olarak değerlendirilmiş ve farklı kompozit malzeme ve farklı fiber açıkonfigürasyonlarının yarattığı eğilme-burulma etkileşimlerinin birbirlerine göre olan görecelifarkları belirlenmiştir. Ayrı bir iş paketi altında kanat kirişlerinin flanşlarında kullanılankompozit malzemelerin dinamik mekanik karakterizasyonu da yapılmış ve malzemesönümleme katsayılarının farklı kompozit malzeme ve fiber açı konfigürasyonları ile nasıldeğiştiği belirlenmiştir. Sönümleme katsayılarının rüzgar türbin sisteminin zamana bağlıaeroelastik analizlerinde nasıl kullanılabileceği ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.Onaylanan Bütçe:Projenin ikinci safhasında, bütün bir rüzgar türbin sisteminin esnek çoklu kütleli modelininzamana bağlı aeroelastik analizleri, farklı eğilme-burulma etkileşimli kanat konfigürasyonlarıiçin gerçekleştirilmiş ve eğilme-burulma etkileşimli kompozit kanatların türbin sistemindeki içyüklerin azalması üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde çalışılmıştır. Öncelikle, analizlerdekullanılan cam-elyaf epoksi kanadın üç boyutlu tasarımı yapılmış ve jenerik bir rüzgar türbinmodeli yaratılmıştır. Rüzgar türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgelerinde kullanılantek yönlü karbon ve cam-elyaf fiber takviyeli epoksi katmanların kanat eksenine göre açılıyerleştirilmeleri ile yaratılan değişik malzeme konfigürasyonuna sahip kanatlar, rüzgar türbinsisteminin çoklu kütleli modeline aktarılmış ve her değişik kanat malzeme konfigürasyonu içinfarklı bir türbin modeli yaratılmıştır. IEC 61400-1 rüzgar türbin tasarım standardında datanımlandığı gibi, türbin modellerinin altı farklı türbülanslı rüzgar koşulunda zamana bağlıaeroelastik analizleri gerçekleştirilmiştir. Zamana bağlı aeroelastik analiz sonuçları işlenmiş veher tasarım yük durumu için yorulma hasarına eşdeğer iç yükler türbin sisteminde seçilmişolan izleme noktalarında hesaplanmıştır. Eğilme-burulma etkileşimli kanatların dahil edildiğirüzgar türbin sistemlerinde bazı yorulma hasarına eşdeğer yüklerde %20 yi aşan oranlardaazalmalar meydana gelmiştir. Gerçekleştirilen zamana bağlı rüzgar türbin analiz sonuçlarınagöre, genel olarak eğilme-burulma etkileşimli kanatlara sahip türbin sistemlerinde yorulmahasarına eşdeğer ve azami yüklerin referans kanatlı rüzgar türbin sistemindeki yüklerdendaha düşük olduğu görülmüştür. Üçüncü iş paketindeki başarı kriteri de sağlanmıştır.

Suggestions

Determination of the bending twisting coupling potential of composite materials via digital image correlation and its implementation in wind turbine blades
Şener, Özgün; Kayran, Altan; Department of Aerospace Engineering (2017)
In this thesis study, the main objective is to investigate the effect of bending-twisting coupling in composite wind turbine blades on the load alleviation, power generation and structural performance of the wind turbine system. For this purpose, experimental and numerical study is initially conducted to determine the bend-twist coupling potentials of composite materials. Bending-twisting behavior of composite materials are determined through a comparative study via the Digital Image Correlation (DIC) syste...
Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Kalay, Yunus Eren(2017)
Bu çalışma orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri için arayüzey kontrollü katod malzemesigeliştirmeyi konu almaktadır. Çalişma (La,Sr)CoO3/(La,Sr)2CoO4 ?kısa anlatımla(LSC113/LSC214)- iki fazlı sisteme odaklanmakta ve bu sistemde farklı fazlar arasıarayüzeylerin oksijen indirgeme reaksiyonunu hızlandıracağı düşüncesinden hareketleçalışma sıcaklığını 600oC düzeylerien düşürebilecek katod kompozisyon ve yapılarınıbelirlenmeyi amaçlamaktadır. Farklı yöntemlerle ele alınan çalışmada önce iki fazlı yapı teksolüs...
Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
İyonosfersel uzaktan iletişim dizgeleri planlama ve işletim dizgelerinde nitelik yükseltilmesi
Tulunay, Yurdanur; Bilge, H. Ayşe; Arıkan, Feza; Tulunay, Ersin(2000)
COST 251 içinde yürütülen çalışmalar, çoğunlukla, Eylem çerçevesinde kurulan veri tabanlanndan alınan, iyonosfersel ölçüm verileri kullamlarak yapılan kuramsal ve istatistiksel incelemelerdir. Özel ek ölçümler de yapılmıştır. Yapılan deneylerle dikey ve eğik gelişli sonda, elektron yoğunluk profili, TEC ve HF görünge kullanım (spectrum occupancy) ölçümleri yapılmıştır. İyonosfersel parametrelerin kestirim (prediction) ve öngörü (forecast) benzekleri (model) üretilmeştir. Kanal Benzetimi (simulation) için yö...
PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
Citation Formats
A. Kayran and C. Kaynak, “Kompozit Yapılarda Eğilme-Burulma Etkileşiminin Sayısal Görüntü Bağıntı (SGB) Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Türbin Kanatlarında Eğilme-Burulma Etkileşimini Kullanarak Yatay Eksen Rüzgar Türbinlerinde Yük Azaltılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRneU5qazU.