Hide/Show Apps

Ulaşım Politikalarının Geniş Ekonomik Etkileri: Kent Ölçeğinde Bir Uygulama

2019
Voyvoda, Ebru
Erol, Işıl
Yılmaz, Özhan
Bu çalışmanın amacı ulaşım politikalarının uzun vadeli etkilerinin sosyal, ekonomik ve coğrafifarklılıkları dikkate alacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla yenilikçi bir modelleme yaklaşımıgeliştirmektir. Bu yeni yaklaşım, farklı bireylerin/hanelerin arasındaki heterojenliği ve bubireylerin/hanelerin politikalar sonucu oluşan davranışsal değişimleri kavrayabilmek amacınıda içermektedir. Bu çerçevede, bu projede hanehalklarının farklı özelliklerine göre kurgulananbir ekonomik model (uygulanabilir genel denge modeli), ayrık seçim teorisine dayalı konut yerive ulaşım modu seçim modeli ve Wardrop'un birinci prensibine dayalı bir ulaşım modelentegre edilmektedir. Çalışma sonucunda ortaya konan model bireylerin kentsel bölgelerdekihareketlerini etkileyen her alternatif politika değişikliklerinin (altyapı ve toplu taşıma projeleri)etkilerini farklı gruplar için ortaya koyabilmektedir.Bu açıdan bakıldığında, önerilen model, büyük metropoller için kritik öneme sahip olanalternatif ulaşım politikalarının tespitinde ve uygulamasında etkin bir karar destek aracı olarakkullanılabilecektir.